تاگ دف ( Tagdef )

رایگان
ایرانی
8/10

محبوبیت

282ms

تاخیر

59%

نرخ موفقیت

توسعه دهنده : snokleby
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X GET --url https://api.apieco.ir/Tagdef/one.{HASHTAG}.json --header 'host:apieco-Tagdef.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

:Header Parameters
host:apieco-Tagdef.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
hashtag

متد / نام پایانه