جیمیل (Gmail)

رایگان
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
5/10

محبوبیت

295ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

دامنه: Gmail

مجوزها: apiKey

 

چگونه به مجوزها دسترسی پیدا کنید:

 

  1. به Google Developers console بروید
  2. ثبت‌نام کنید یا وارد شوید
  3. رابط برنامه‌نویسی کاربردی گوگل حساب خود را فعال کنید
  4. یک اپلیکیشن بسازید
توسعه دهنده : استفان اسکلیارو
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/Gmail/batchLabelsModify --header 'host:apieco-Gmail.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'ids=(LIST)(REQUIRED)Ids of the message' -d 'accessToken=(STRING)(REQUIRED)Token received from Gmail'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-Gmail.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
ids
accessToken

Optional Parameters:
addLabelIds
removeLabelIds
email

متد / نام پایانه

POST batchLabelsModify

POST batchMessageDelete

POST createFilter

POST createForwardingAddress

POST createLabel

POST createRawDraft

POST createSendAsAlias

POST createSimpleDraft

POST deleteDraft

POST deleteFilter

POST deleteForwardingAddress

POST deleteLabel

POST deleteSendAsAlias

POST deleteSendAsAliasSMIMEconfig

POST deleteSingleMailboxMessage

POST deleteThread

POST getAutoForwarding

POST getDrafts

POST getFilters

POST getForwardingAddress

POST getForwardingAddresses

POST getImapSettings

POST getLabels

POST getMailboxHistory

POST getMailboxMessages

POST getPopSettings

POST getProfile

POST getSendAsAliasSMIMEconfig

POST getSendAsAliasSMIMEconfigs

POST getSendAsAliases

POST getSingleDraft

POST getSingleFilter

POST getSingleLabel

POST getSingleMailboxMessage

POST getSingleMessageAttachment

POST getSingleSendAsAlias

POST getSingleThread

POST getThreads

POST getVacationSettings

POST importMessageIntoMailbox

POST insertMessageIntoMailbox

POST insertSendAsAliasSMIMEconfig

POST moveMessageToTrash

POST moveThreadToTrash

POST removeMessageFromTrash

POST sendDraft

POST sendRawMessage

POST sendSimpleMessage

POST setMailboxNotification

POST setSMIMEconfigAsDefault

POST stopMailboxNotifications

POST untrashThread

POST updateAutoForwarding

POST updateDraft

POST updateImapSettings

POST updateLabel

POST updateLabelsOnMessage

POST updatePopSettings

POST updateSendAsAlias

POST updateThreadLabels

POST updateVacationSettings

POST verifySendAsAlias