ردیت (Reddit)

رایگان
دسته بندی:
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
7/10

محبوبیت

286ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

ردیت گردآورنده اخبار اجتماعی، رتبه‌بندی کننده محتوای وب و وب‌سایت تبادل نظر است.
دامنه: reddit.com
اعتبارنامه: appClientID, appClientSecret

 

نحوه به دریافت اعتبارنامه:

۱.      در reddit.com ثبت‌نام کنید یا وارد سیستم شوید.
۲.      در صفحه تنظیمات/برنامه‌ها یک برنامه ایجاد کنید.
۳.      تمام بخش‌های موردنیاز را پرکنید و روی ایجاد برنامه کلیک کنید.
۴.      در این پکیج از احراز هویت OAuth استفاده می‌کنیم، برای دریافت جزئیات بیشتر درباره شیوه عملکرد آن در رد‌یت می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.
۵.      برای دریافت نشانه دسترسی که در تمام بلوک‌های پکیج به‌عنوان عامل موردنیاز استفاده می‌شود، قبل از هر چیزی نیاز دارید مسیر کاربر را به این آدرس وب تغییر دهید:
https://www.reddit.com/api/v1/authorize?client_id={CLIENT_ID}&response_typt={type}&state={RANDOM_STRING}&redirect_uri={URI}&duration={DURATION}&scope={SCOPE_STRING}
درباره ترکیب لینک می‌تواند به اینجا مراجعه کنید.
۱.      در تغییر مسیر لینک، یکی از پارامتری‌ها “کد” است که بعداً از آن استفاده خواهیم کرد.
۲.      درنهایت برای دریافت نشانه دسترسی از بلوک “دریافت نشان دسترسی” در پکیج استفاده کنید.
انواع داده‌های اختصاصی:
نوع
توضیحات
نمونه
Datepicker
ردیفی که شامل تاریخ و زمان است.
۲۰۱۶-۰۵-۲۸ ۰۰:۰۰:۰۰
Map
ردیفی که شامل طول و عرض جغرافیایی است.
۵۰.۳۷, ۲۶.۵۶
List
آرایه ساده.
[“۱۲۳”, “sample”]
Select
ردیفی با ارزش از پیش تعریف شده.
Sample
Array
موضوعات آرایه.
[{“Second name”:”123″,”Age”:”12″,”Photo”:”sdf”,”Draft”:”sdfsdf”},{“name”:”adi”,”Second name”:”bla”,”Age”:”4″,”Photo”:”asfserwe”,”Draft”:”sdfsdf”}]
توسعه دهنده : دیما شروکوف
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/Reddit/aboutSubreddit' --header 'host:apieco-Reddit.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'appClientId=(CREDENTIALS)(REQUIRED)Id of your app.' -d 'subreddit=(STRING)(REQUIRED)Subreddit for which to retrieve information.' -d 'accessToken=(STRING)(REQUIRED)Access token.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-Reddit.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
appClientId
subreddit
accessToken

متد / نام پایانه

POST aboutSubreddit

POST acceptInvitationToThread

POST acceptModeratorInvite

POST addFlairTemplate

POST addFriend

POST approve

POST assignUserFlair

POST changeContributorPermissions

POST checkNeedsCaptcha

POST clearFlairTemplates

POST closeThread

POST collapseMessage

POST composeMessage

POST configureSubredditFlair

POST createComment

POST createLiveThread

POST createPost

POST createSubreddit

POST delete

POST deleteFlairTemplate

POST deleteMessage

POST deleteSubredditBanner

POST deleteSubredditHeaderImage

POST deleteSubredditIcon

POST deleteSubredditImage

POST deleteUpdateFromThread

POST deleteUserFlair

POST distinguish

POST downVote

POST editSubreddit

POST editText

POST editThread

POST getAccessToken

POST getBanned

POST getCommentChildren

POST getComments

POST getContributors

POST getControversial

POST getCurrentlyFeaturedLiveThread

POST getDefaultSubreddits

POST getDuplicateLinks

POST getGoldOnlySubreddits

POST getHot

POST getInbox

POST getInfo

POST getLinksById

POST getLiveThread

POST getMe

POST getModerationLog

POST getModerators

POST getMuted

POST getMyBlockedUsers

POST getMyContributedSubreddits

POST getMyFriends

POST getMyKarmaBreakdown

POST getMyModeratedSubreddits

POST getMyPrefs

POST getMySubscribedSubreddits

POST getMyTrophies

POST getNew

POST getNewSubreddits

POST getPopularSubreddits

POST getRandom

POST getRecommendedSubreddits

POST getRising

POST getSavedCategories

POST getSent

POST getStickies

POST getSubmitText

POST getSubredditSettings

POST getSubredditSidebar

POST getSubredditStylesheet

POST getThreadContributers

POST getThreadSubmissions

POST getThreadUpdates

POST getTop

POST getUnmoderated

POST getUnread

POST getUser

POST getUserComments

POST getUserDownvoted

POST getUserFlairList

POST getUserFlairSelector

POST getUserGildingsGiven

POST getUserGildingsReceived

POST getUserHidden

POST getUserOverview

POST getUserSaved

POST getUserSubmitted

POST getUserTrophies

POST getUserUpvoted

POST getWikiBanned

POST getWikiContributors

POST gild

POST giveGold

POST hidePost

POST ignoreReports

POST inviteContributerToThread

POST leaveContributerFromThread

POST leaveContributor

POST leaveModerator

POST lockThread

POST markAllMessagesAsRead

POST markMessageRead

POST markMessageUnread

POST markNSFW

POST multiAddSubreddit

POST multiCopy

POST multiCreate

POST multiDelete

POST multiEdit

POST multiEditDescription

POST multiGet

POST multiGetDescription

POST multiGetMine

POST multiGetSubreddit

POST multiGetUser

POST multiRemoveSubreddit

POST multiRename

POST muteUserByMessage

POST postUpdateToThread

POST refreshAccessToken

POST remove

POST removeFriend

POST report

POST reportThread

POST revokeAccessToken

POST revokeContributorInvite

POST revokeUserContributorship

POST save

POST search

POST searchSubreddits

POST searchSubredditsByName

POST searchSubredditsByTopic

POST selectUserFlair

POST sendInboxReplies

POST setContestMode

POST setSubredditStylesheet

POST setSuggestedSort

POST showMyFlair

POST stickyPost

POST subscribe

POST unVote

POST unblockSubredditByMessage

POST unblockUser

POST uncollapseMessage

POST unhidePost

POST unignoreReports

POST unlockThread

POST unmarkNSFW

POST unmuteUserByMessage

POST unsave

POST unsubscribe

POST upVote

POST uploadSubredditImage

POST usernameAvailable

POST wikiAllowEditor

POST wikiDisallowEditor

POST wikiEditPage

POST wikiGetPage

POST wikiGetPageDiscussions

POST wikiGetPageRevisions

POST wikiGetPageSettings

POST wikiGetPages

POST wikiGetRevisions

POST wikiRevertToRevision

POST wikiToggleHideRevision

POST wikiUpdatePageSettings