mailjet

میل جت (Mailjet)

رایگان
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

 mailjet

mailjet راه حل کاملی است برای قدرت بخشیدن به تراکنش های ایمیل شما که پلتفرم ایمیلتان اطمینان بذیر قابل توسعه و دارای سرویس مانیتورینگ بالا در زمان واقعی برای همه ی تراکنش های ایمیلتان باشد. همچنین دارای طراحی ایمیل واکنش گرا با MJML و Passport می باشد.

بازگشت به api مارکت

دامنه : : mailjet.com

اعتبارات: apiKeyPublic, apiKeyPrivate

چگونگی دریافت credentials:

در سایت mailjet.com وارد شوید

به قسمت   account/API Keys section وارد شوید.

مجوزهای  خود را  پیداکنید , کلیدAPI  و کلید  API  شخصی.

توسعه دهنده : ایگور زاکوتینسکی
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/Mailjet/checkDomain --header 'host:apieco-Mailjet.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'apiKeyPrivate=(CREDENTIALS)(REQUIRED)Your private mailjet API key' -d 'data=(JSON)(REQUIRED)Checking data' -d 'apiKeyPublic=(CREDENTIALS)(REQUIRED)Your public mailjet API key' -d 'id=(STRING)(REQUIRED)Unique numerical ID for this object.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-Mailjet.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
apiKeyPrivate
data
apiKeyPublic
id

متد / نام پایانه

POST checkDomain

POST createCampaignDraft

POST createCampaignDraftDetailContent

POST createCampaignDraftScheduled

POST createContact

POST createContactData

POST createContactFilter

POST createContactMetadata

POST createEventCallbackUrl

POST createMetasender

POST createNewsLetter

POST createNewsLetterScheduled

POST createParseRoute

POST createSender

POST createTemplate

POST deleteCampaignDraftScheduled

POST deleteContactData

POST deleteContactFilter

POST deleteContactHistoryData

POST deleteContactMetadata

POST deleteEventCallbackUrl

POST deleteNewsLetterScheduled

POST deleteParseRoute

POST deleteSender

POST deleteTemplate

POST getApiKeyTotalList

POST getBounceStatisticsList

POST getCampaignDraftDetailContent

POST getCampaignDraftList

POST getCampaignDraftScheduled

POST getCampaignDraftStatus

POST getCampaignGraphStatisticsList

POST getCampaignOverviewList

POST getCampaignStatisticsList

POST getCampaingList

POST getClickStatisticsList

POST getContactDataList

POST getContactFilterList

POST getContactHistoryDataList

POST getContactList

POST getContactMetadataList

POST getContactStatisticsList

POST getDnsList

POST getDomainStatisticsList

POST getEventCallbackUrlList

POST getGeostatisticsList

POST getMessageHistoryResource

POST getMessageInformation

POST getMessageInformationResource

POST getMessageList

POST getMessageState

POST getMessageStatistics

POST getMessageStatisticsResource

POST getMetadataList

POST getMetasenderList

POST getMyProfileList

POST getNewsLetterDetailContent

POST getNewsLetterList

POST getNewsLetterScheduled

POST getNewsLetterStatus

POST getOpenInformationList

POST getOpenStatisticsList

POST getParseRouteList

POST getRecipientStatisticsList

POST getSenderList

POST getSenderStatisticsList

POST getSingleApiKeyTotal

POST getSingleBounceStatistics

POST getSingleCampaignDraft

POST getSingleCampaignGraphStatistics

POST getSingleCampaignStatistics

POST getSingleCampaing

POST getSingleClickStatistics

POST getSingleContact

POST getSingleContactData

POST getSingleContactFilter

POST getSingleContactHistoryData

POST getSingleContactMetadata

POST getSingleContactStatistics

POST getSingleDns

POST getSingleDomainStatistics

POST getSingleEventCallbackUrl

POST getSingleGeostatistics

POST getSingleGraphstatistics

POST getSingleMessage

POST getSingleMetadata

POST getSingleMetasender

POST getSingleMyProfile

POST getSingleNewsLetter

POST getSingleOpenInformation

POST getSingleOpenStatistics

POST getSingleParseRoute

POST getSingleRecipientStatistics

POST getSingleSender

POST getSingleSenderStatistics

POST getSingleStatistics

POST getSingleTemplate

POST getSingleTopLinkClicked

POST getSingleUser

POST getSingleUseragentStatistics

POST getStatisticsList

POST getTemplatesList

POST getTopLinkClickedList

POST getUserList

POST getUseragentStatisticsList

POST sendCampaignDraft

POST sendNewsLetter

POST updateCampaignDraft

POST updateCampaignDraftScheduled

POST updateContact

POST updateContactData

POST updateContactFilter

POST updateContactMetadata

POST updateEventCallbackUrl

POST updateMetasender

POST updateMyProfile

POST updateNewsLetter

POST updateNewsLetterDetailContent

POST updateNewsLetterScheduled

POST updateParseRoute

POST updateSender

POST updateTemplate

POST updateUser