پین ترست ( Pinterest )

رایگان
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
7/10

محبوبیت

278ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/Pinterest/createBoard --header 'host:apieco-Pinterest.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'accessToken=(STRING)(REQUIRED)The valid access token.' -d 'name=(STRING)(REQUIRED)The name of the new board.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-Pinterest.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
accessToken
name

Optional Parameters:
description