گوگل بوکز ( GoogleBooks )

رایگان
دسته بندی:
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
4/10

محبوبیت

235ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

توسعه دهنده : raygorodskij
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/GoogleBooks/addVolumeToBookshelf --header 'host:apieco-GoogleBooks.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'volumeId=(STRING)(REQUIRED)ID of volume to add.' -d 'accessToken=(STRING)(REQUIRED)Access Token. Use getAccessToken to get it.' -d 'shelfId=(STRING)(REQUIRED)ID of bookshelf to which to add a volume.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters
host:apieco-GoogleBooks.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
volumeId
accessToken
shelfId

Optional Parameters:
source