وب سرویس سفارش حمل بار پیرامید – Piramid API

وب سرویس استعلام اطلاعات بارنامه پیرامید – Piramid API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با استفاده از وب سرویس استعلام اطلاعات بارنامه پیرامید – Piramid API ، میتوانید نیاز کاربران خود به دسترسی اطلاعات بارنامه را برطرف نمایید. این API توسط پیرامید در مارکت اپی اکو قرار داده شده و برای اتصال کافیست دکمه مربوطه را کلیک نمایید. 

موارد پر کاربرد وب سرویس استعلام اطلاعات بارنامه پیرامید – Piramid API

 

  • استفاده در سرویس و سایت های لوجستیک 
  • استفاده در سرویس های سازمانی 
توسعه دهنده : پیرامید
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/haml-bita24/GetBolList"
--header 'host:host:api.apieco.ir/haml-bita24 ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' --header 'X-API-KEY : {api key}'
-d {
Required: data,password,userName
userName:
string
نام کاربری

password:
string
کلمه عبور

data:
{
پارامترهای مورد جستجو

FromDate:
string
BolNr:
string
BolSerialNr1:
string
BolSerialNr2:
string
ReceiverNationalCode:
string
}
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/haml-bita24
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}
X-API-KEY : {api key}

Required Parameters:

data
password
userName

متد / نام پایانه