وب سرویس

وب سرویس عناصر رادیواکتیو – Radioactive API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این وب سرویس با گرفتن زمان و جرم عنصر رادیواکتیو مشخص، جرم ثانویه یا جرم عنصر پس از آزاد شدن انرژی و میزان انرژی آزاد شده از این ماده را برمی‌گرداند. وب سرویس Radioactive از ۱۹ عنصر اصلی رادیواکتیو: U235،U232 U233 ،U234 ، U236،  U238،  Th228،  Th229، Th230،  Th231، Th232،  Th234، Po208،  Po209، Po210 ، Ra223،  Ra224،  Ra226،  Ra228را پشتیبانی می‌کند.

کاربرد وب سرویس رادیو اکتیو

نرم افزارهای تحقیقاتی
نرم افزارهای آموزشی
نرم افزارهای رادیواکتیو
نرم افزارهای اطلاعات جامع
توسعه دهنده : apitalk
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

https://api.apieco.ir/apitalk/radioactive-api/Consumption/

پارامترهای پایانه

Header parameters
apieco-key*
String
Form parameters
mass*
Integer
time*
Integer

متد / نام پایانه