آپارات

_

etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet

اطلاعات یک ویدیو


/etc/api/categoryVideos/cat/{cat}/perpage/{perpage}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/categoryVideos/cat/{cat}/perpage/{perpage}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    Integer cat = 56; // Integer | آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد
    try {
      apiInstance.etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, cat);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    Integer cat = 56; // Integer | آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد
    try {
      apiInstance.etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, cat);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Integer *perpage = 56; // تعداد ویدیوها در صفحه
Integer *cat = 56; // آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// اطلاعات یک ویدیو
[apiInstance etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGetWith:apiecoKey
  perpage:perpage
  cat:cat
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var perpage = 56; // {Integer} تعداد ویدیوها در صفحه

var cat = 56; // {Integer} آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, cat, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
      var cat = 56; // Integer | آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد

      try
      {
        // اطلاعات یک ویدیو
        apiInstance.etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, cat);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
$cat = 56; // Integer | آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد

try {
  $api_instance->etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet($apiecoKey, $perpage, $cat);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $perpage = 56; # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
my $cat = 56; # Integer | آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد

eval { 
  $api_instance->etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet(apiecoKey => $apiecoKey, perpage => $perpage, cat => $cat);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
perpage = 56 # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
cat = 56 # Integer | آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد

try: 
  # اطلاعات یک ویدیو
  api_instance.etc_api_category_videos_cat_cat_perpage_perpage_get(apiecoKey, perpage, cat)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiCategoryVideosCatCatPerpagePerpageGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
perpage*
Integer
تعداد ویدیوها در صفحه
Required
cat*
Integer
آیدی طبقه بندی مورد نظر اگر پارامتری تعیین نکنید بطور پیشفرض همه ویدیوهای از طبقه بندی مختلف رو نشان میدهد
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet

نظرات یک ویدیو


/etc/api/commentByVideos/videohash/{videohash}/perpage/{perpage}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/commentByVideos/videohash/{videohash}/perpage/{perpage}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    String videohash = videohash_example; // String | uid ویدیو مورد نظر
    try {
      apiInstance.etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, videohash);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    String videohash = videohash_example; // String | uid ویدیو مورد نظر
    try {
      apiInstance.etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, videohash);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Integer *perpage = 56; // تعداد ویدیوها در صفحه
String *videohash = videohash_example; // uid ویدیو مورد نظر

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// نظرات یک ویدیو
[apiInstance etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGetWith:apiecoKey
  perpage:perpage
  videohash:videohash
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var perpage = 56; // {Integer} تعداد ویدیوها در صفحه

var videohash = videohash_example; // {String} uid ویدیو مورد نظر


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, videohash, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
      var videohash = videohash_example; // String | uid ویدیو مورد نظر

      try
      {
        // نظرات یک ویدیو
        apiInstance.etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, videohash);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
$videohash = videohash_example; // String | uid ویدیو مورد نظر

try {
  $api_instance->etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet($apiecoKey, $perpage, $videohash);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $perpage = 56; # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
my $videohash = videohash_example; # String | uid ویدیو مورد نظر

eval { 
  $api_instance->etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet(apiecoKey => $apiecoKey, perpage => $perpage, videohash => $videohash);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
perpage = 56 # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
videohash = videohash_example # String | uid ویدیو مورد نظر

try: 
  # نظرات یک ویدیو
  api_instance.etc_api_comment_by_videos_videohash_videohash_perpage_perpage_get(apiecoKey, perpage, videohash)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiCommentByVideosVideohashVideohashPerpagePerpageGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
perpage*
Integer
تعداد ویدیوها در صفحه
Required
videohash*
String
uid ویدیو مورد نظر
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet

حذف ویدیو


/etc/api/deletevideolink/videohash/{uid}/luser/{username}/ltoken/{token}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/deletevideolink/videohash/{uid}/luser/{username}/ltoken/{token}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String uid = uid_example; // String | uid ویدیویی که میخواهید حذف شود
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    String token = token_example; // String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین
    try {
      apiInstance.etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey, uid, username, token);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String uid = uid_example; // String | uid ویدیویی که میخواهید حذف شود
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    String token = token_example; // String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین
    try {
      apiInstance.etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey, uid, username, token);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *uid = uid_example; // uid ویدیویی که میخواهید حذف شود
String *username = username_example; // نام کاربری
String *token = token_example; // توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// حذف ویدیو
[apiInstance etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGetWith:apiecoKey
  uid:uid
  username:username
  token:token
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var uid = uid_example; // {String} uid ویدیویی که میخواهید حذف شود

var username = username_example; // {String} نام کاربری

var token = token_example; // {String} توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey, uid, username, token, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var uid = uid_example; // String | uid ویدیویی که میخواهید حذف شود
      var username = username_example; // String | نام کاربری
      var token = token_example; // String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

      try
      {
        // حذف ویدیو
        apiInstance.etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey, uid, username, token);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$uid = uid_example; // String | uid ویدیویی که میخواهید حذف شود
$username = username_example; // String | نام کاربری
$token = token_example; // String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

try {
  $api_instance->etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet($apiecoKey, $uid, $username, $token);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $uid = uid_example; # String | uid ویدیویی که میخواهید حذف شود
my $username = username_example; # String | نام کاربری
my $token = token_example; # String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

eval { 
  $api_instance->etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey => $apiecoKey, uid => $uid, username => $username, token => $token);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
uid = uid_example # String | uid ویدیویی که میخواهید حذف شود
username = username_example # String | نام کاربری
token = token_example # String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

try: 
  # حذف ویدیو
  api_instance.etc_api_deletevideolink_videohash_uid_luser_username_ltoken_token_get(apiecoKey, uid, username, token)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiDeletevideolinkVideohashUidLuserUsernameLtokenTokenGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
uid*
String
uid ویدیویی که میخواهید حذف شود
Required
username*
String
نام کاربری
Required
token*
String
توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet

برای لاگین کاربر


/etc/api/login/luser/{username}/lpass/{password}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/login/luser/{username}/lpass/{password}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer password = 56; // Integer | رمز عبور
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    try {
      apiInstance.etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet(apiecoKey, password, username);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer password = 56; // Integer | رمز عبور
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    try {
      apiInstance.etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet(apiecoKey, password, username);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Integer *password = 56; // رمز عبور
String *username = username_example; // نام کاربری

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// برای لاگین کاربر
[apiInstance etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGetWith:apiecoKey
  password:password
  username:username
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var password = 56; // {Integer} رمز عبور

var username = username_example; // {String} نام کاربری


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet(apiecoKey, password, username, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var password = 56; // Integer | رمز عبور
      var username = username_example; // String | نام کاربری

      try
      {
        // برای لاگین کاربر
        apiInstance.etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet(apiecoKey, password, username);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$password = 56; // Integer | رمز عبور
$username = username_example; // String | نام کاربری

try {
  $api_instance->etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet($apiecoKey, $password, $username);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $password = 56; # Integer | رمز عبور
my $username = username_example; # String | نام کاربری

eval { 
  $api_instance->etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet(apiecoKey => $apiecoKey, password => $password, username => $username);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
password = 56 # Integer | رمز عبور
username = username_example # String | نام کاربری

try: 
  # برای لاگین کاربر
  api_instance.etc_api_login_luser_username_lpass_password_get(apiecoKey, password, username)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiLoginLuserUsernameLpassPasswordGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
password*
Integer
رمز عبور
Required
username*
String
نام کاربری
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiProfileUsernameUsernameGet

با این متد می توانید اطلاعات یک کاربر رو بدست آورید


/etc/api/profile/username/{username}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/profile/username/{username}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    try {
      apiInstance.etcApiProfileUsernameUsernameGet(apiecoKey, username);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiProfileUsernameUsernameGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    try {
      apiInstance.etcApiProfileUsernameUsernameGet(apiecoKey, username);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiProfileUsernameUsernameGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *username = username_example; // نام کاربری

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// با این متد می توانید اطلاعات یک کاربر رو بدست آورید
[apiInstance etcApiProfileUsernameUsernameGetWith:apiecoKey
  username:username
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var username = username_example; // {String} نام کاربری


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiProfileUsernameUsernameGet(apiecoKey, username, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiProfileUsernameUsernameGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var username = username_example; // String | نام کاربری

      try
      {
        // با این متد می توانید اطلاعات یک کاربر رو بدست آورید
        apiInstance.etcApiProfileUsernameUsernameGet(apiecoKey, username);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiProfileUsernameUsernameGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$username = username_example; // String | نام کاربری

try {
  $api_instance->etcApiProfileUsernameUsernameGet($apiecoKey, $username);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiProfileUsernameUsernameGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $username = username_example; # String | نام کاربری

eval { 
  $api_instance->etcApiProfileUsernameUsernameGet(apiecoKey => $apiecoKey, username => $username);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiProfileUsernameUsernameGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
username = username_example # String | نام کاربری

try: 
  # با این متد می توانید اطلاعات یک کاربر رو بدست آورید
  api_instance.etc_api_profile_username_username_get(apiecoKey, username)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiProfileUsernameUsernameGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
username*
String
نام کاربری
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet

طبقه بندی های کاربر


/etc/api/profilecategories/username/{username}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/profilecategories/username/{username}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String username = username_example; // String | نام کاربری صفحه کاربر
    try {
      apiInstance.etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet(apiecoKey, username);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String username = username_example; // String | نام کاربری صفحه کاربر
    try {
      apiInstance.etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet(apiecoKey, username);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *username = username_example; // نام کاربری صفحه کاربر

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// طبقه بندی های کاربر
[apiInstance etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGetWith:apiecoKey
  username:username
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var username = username_example; // {String} نام کاربری صفحه کاربر


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet(apiecoKey, username, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var username = username_example; // String | نام کاربری صفحه کاربر

      try
      {
        // طبقه بندی های کاربر
        apiInstance.etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet(apiecoKey, username);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$username = username_example; // String | نام کاربری صفحه کاربر

try {
  $api_instance->etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet($apiecoKey, $username);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $username = username_example; # String | نام کاربری صفحه کاربر

eval { 
  $api_instance->etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet(apiecoKey => $apiecoKey, username => $username);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
username = username_example # String | نام کاربری صفحه کاربر

try: 
  # طبقه بندی های کاربر
  api_instance.etc_api_profilecategories_username_username_get(apiecoKey, username)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiProfilecategoriesUsernameUsernameGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
username*
String
نام کاربری صفحه کاربر
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost

فرم اکشن برای آپلود ویدیو


/etc/api/upload​form/luser/{username}/ltoken/{token}

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/upload​form/luser/{username}/ltoken/{token}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | توکن دریافتی از لاگین
    String username = username_example; // String | نام کاربری فرستنده نظر
    Body body = ; // Body | 
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost(apiecoKey, token, username, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | توکن دریافتی از لاگین
    String username = username_example; // String | نام کاربری فرستنده نظر
    Body body = ; // Body | 
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost(apiecoKey, token, username, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *token = token_example; // توکن دریافتی از لاگین
String *username = username_example; // نام کاربری فرستنده نظر
Body *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// فرم اکشن برای آپلود ویدیو
[apiInstance etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPostWith:apiecoKey
  token:token
  username:username
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var token = token_example; // {String} توکن دریافتی از لاگین

var username = username_example; // {String} نام کاربری فرستنده نظر

var opts = { 
 'body': // {Body} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost(apiecoKey, token, username, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var token = token_example; // String | توکن دریافتی از لاگین
      var username = username_example; // String | نام کاربری فرستنده نظر
      var body = new Body(); // Body | (optional) 

      try
      {
        // فرم اکشن برای آپلود ویدیو
        inline_response_200 result = apiInstance.etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost(apiecoKey, token, username, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$token = token_example; // String | توکن دریافتی از لاگین
$username = username_example; // String | نام کاربری فرستنده نظر
$body = ; // Body | 

try {
  $result = $api_instance->etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost($apiecoKey, $token, $username, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $token = token_example; # String | توکن دریافتی از لاگین
my $username = username_example; # String | نام کاربری فرستنده نظر
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body->new(); # Body | 

eval { 
  my $result = $api_instance->etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost(apiecoKey => $apiecoKey, token => $token, username => $username, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
token = token_example # String | توکن دریافتی از لاگین
username = username_example # String | نام کاربری فرستنده نظر
body = # Body | (optional)

try: 
  # فرم اکشن برای آپلود ویدیو
  api_response = api_instance.etc_api_uploadform_luser_username_ltoken_token_post(apiecoKey, token, username, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiUploadformLuserUsernameLtokenTokenPost: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
token*
String
توکن دریافتی از لاگین
Required
username*
String
نام کاربری فرستنده نظر
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet

جستجوی کاربر


/etc/api/userBySearch/{text}/perspolis/perpage/{page}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/userBySearch/{text}/perspolis/perpage/{page}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String text = text_example; // String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
    Integer page = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    try {
      apiInstance.etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet(apiecoKey, text, page);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String text = text_example; // String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
    Integer page = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    try {
      apiInstance.etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet(apiecoKey, text, page);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *text = text_example; // متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
Integer *page = 56; // تعداد ویدیوها در صفحه

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// جستجوی کاربر
[apiInstance etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGetWith:apiecoKey
  text:text
  page:page
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var text = text_example; // {String} متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود

var page = 56; // {Integer} تعداد ویدیوها در صفحه


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet(apiecoKey, text, page, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var text = text_example; // String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
      var page = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه

      try
      {
        // جستجوی کاربر
        apiInstance.etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet(apiecoKey, text, page);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$text = text_example; // String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
$page = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه

try {
  $api_instance->etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet($apiecoKey, $text, $page);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $text = text_example; # String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
my $page = 56; # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه

eval { 
  $api_instance->etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet(apiecoKey => $apiecoKey, text => $text, page => $page);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
text = text_example # String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
page = 56 # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه

try: 
  # جستجوی کاربر
  api_instance.etc_api_user_by_search_text_perspolis_perpage_page_get(apiecoKey, text, page)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiUserBySearchTextPerspolisPerpagePageGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
text*
String
متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
Required
page*
Integer
تعداد ویدیوها در صفحه
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet

جستجوی ویدیو


/etc/api/videoBySearch/{text}/perspolis/perpage/{perpage}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/videoBySearch/{text}/perspolis/perpage/{perpage}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    String text = text_example; // String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
    try {
      apiInstance.etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, text);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    String text = text_example; // String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
    try {
      apiInstance.etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, text);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Integer *perpage = 56; // تعداد ویدیوها در صفحه
String *text = text_example; // متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// جستجوی ویدیو
[apiInstance etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGetWith:apiecoKey
  perpage:perpage
  text:text
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var perpage = 56; // {Integer} تعداد ویدیوها در صفحه

var text = text_example; // {String} متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, text, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
      var text = text_example; // String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود

      try
      {
        // جستجوی ویدیو
        apiInstance.etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, text);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
$text = text_example; // String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود

try {
  $api_instance->etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet($apiecoKey, $perpage, $text);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $perpage = 56; # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
my $text = text_example; # String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود

eval { 
  $api_instance->etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet(apiecoKey => $apiecoKey, perpage => $perpage, text => $text);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
perpage = 56 # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
text = text_example # String | متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود

try: 
  # جستجوی ویدیو
  api_instance.etc_api_video_by_search_text_perspolis_perpage_perpage_get(apiecoKey, perpage, text)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiVideoBySearchTextPerspolisPerpagePerpageGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
perpage*
Integer
تعداد ویدیوها در صفحه
Required
text*
String
متن مورد جستجو باید بالای 3حرف و بصورت url_encode فرستاده شود
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet

ویدیو های یک کاربر


/etc/api/videoByUser/username/{username}/perpage/{perpage}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/videoByUser/username/{username}/perpage/{perpage}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    try {
      apiInstance.etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, username);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Integer perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    try {
      apiInstance.etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, username);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Integer *perpage = 56; // تعداد ویدیوها در صفحه
String *username = username_example; // نام کاربری

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// ویدیو های یک کاربر
[apiInstance etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGetWith:apiecoKey
  perpage:perpage
  username:username
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var perpage = 56; // {Integer} تعداد ویدیوها در صفحه

var username = username_example; // {String} نام کاربری


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, username, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
      var username = username_example; // String | نام کاربری

      try
      {
        // ویدیو های یک کاربر
        apiInstance.etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet(apiecoKey, perpage, username);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$perpage = 56; // Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
$username = username_example; // String | نام کاربری

try {
  $api_instance->etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet($apiecoKey, $perpage, $username);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $perpage = 56; # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
my $username = username_example; # String | نام کاربری

eval { 
  $api_instance->etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet(apiecoKey => $apiecoKey, perpage => $perpage, username => $username);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
perpage = 56 # Integer | تعداد ویدیوها در صفحه
username = username_example # String | نام کاربری

try: 
  # ویدیو های یک کاربر
  api_instance.etc_api_video_by_user_username_username_perpage_perpage_get(apiecoKey, perpage, username)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiVideoByUserUsernameUsernamePerpagePerpageGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
perpage*
Integer
تعداد ویدیوها در صفحه
Required
username*
String
نام کاربری
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiVideoVideohashVideohashGet

اطلاعات یک ویدیو


/etc/api/video/videohash/{videohash}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/video/videohash/{videohash}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String videohash = videohash_example; // String | uid ویدیو مورد نظر
    try {
      apiInstance.etcApiVideoVideohashVideohashGet(apiecoKey, videohash);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiVideoVideohashVideohashGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String videohash = videohash_example; // String | uid ویدیو مورد نظر
    try {
      apiInstance.etcApiVideoVideohashVideohashGet(apiecoKey, videohash);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiVideoVideohashVideohashGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *videohash = videohash_example; // uid ویدیو مورد نظر

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// اطلاعات یک ویدیو
[apiInstance etcApiVideoVideohashVideohashGetWith:apiecoKey
  videohash:videohash
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var videohash = videohash_example; // {String} uid ویدیو مورد نظر


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiVideoVideohashVideohashGet(apiecoKey, videohash, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiVideoVideohashVideohashGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var videohash = videohash_example; // String | uid ویدیو مورد نظر

      try
      {
        // اطلاعات یک ویدیو
        apiInstance.etcApiVideoVideohashVideohashGet(apiecoKey, videohash);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiVideoVideohashVideohashGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$videohash = videohash_example; // String | uid ویدیو مورد نظر

try {
  $api_instance->etcApiVideoVideohashVideohashGet($apiecoKey, $videohash);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiVideoVideohashVideohashGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $videohash = videohash_example; # String | uid ویدیو مورد نظر

eval { 
  $api_instance->etcApiVideoVideohashVideohashGet(apiecoKey => $apiecoKey, videohash => $videohash);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiVideoVideohashVideohashGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
videohash = videohash_example # String | uid ویدیو مورد نظر

try: 
  # اطلاعات یک ویدیو
  api_instance.etc_api_video_videohash_videohash_get(apiecoKey, videohash)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiVideoVideohashVideohashGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
videohash*
String
uid ویدیو مورد نظر
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


etcApiVideobytagTagGet

لیست ویدیوهای تگ مورد نظر


/etc/api/videobytag/{tag}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/etc/api/videobytag/{tag}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String tag = tag_example; // String | نام تگ
    try {
      apiInstance.etcApiVideobytagTagGet(apiecoKey, tag);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiVideobytagTagGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String tag = tag_example; // String | نام تگ
    try {
      apiInstance.etcApiVideobytagTagGet(apiecoKey, tag);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#etcApiVideobytagTagGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *tag = tag_example; // نام تگ

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// لیست ویدیوهای تگ مورد نظر
[apiInstance etcApiVideobytagTagGetWith:apiecoKey
  tag:tag
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var tag = tag_example; // {String} نام تگ


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.etcApiVideobytagTagGet(apiecoKey, tag, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class etcApiVideobytagTagGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var tag = tag_example; // String | نام تگ

      try
      {
        // لیست ویدیوهای تگ مورد نظر
        apiInstance.etcApiVideobytagTagGet(apiecoKey, tag);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.etcApiVideobytagTagGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$tag = tag_example; // String | نام تگ

try {
  $api_instance->etcApiVideobytagTagGet($apiecoKey, $tag);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->etcApiVideobytagTagGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $tag = tag_example; # String | نام تگ

eval { 
  $api_instance->etcApiVideobytagTagGet(apiecoKey => $apiecoKey, tag => $tag);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->etcApiVideobytagTagGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
tag = tag_example # String | نام تگ

try: 
  # لیست ویدیوهای تگ مورد نظر
  api_instance.etc_api_videobytag_tag_get(apiecoKey, tag)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->etcApiVideobytagTagGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
tag*
String
نام تگ
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


faV1LiveLiveChangestatusGet

ویرایش وضعیت


/fa/v1/live/live/changestatus

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/fa/v1/live/live/changestatus"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_3 body = ; // Body_3 | 
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveChangestatusGet(apiecoKey, body);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveChangestatusGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_3 body = ; // Body_3 | 
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveChangestatusGet(apiecoKey, body);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveChangestatusGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_3 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// ویرایش وضعیت
[apiInstance faV1LiveLiveChangestatusGetWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_3} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.faV1LiveLiveChangestatusGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class faV1LiveLiveChangestatusGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_3(); // Body_3 | (optional) 

      try
      {
        // ویرایش وضعیت
        apiInstance.faV1LiveLiveChangestatusGet(apiecoKey, body);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.faV1LiveLiveChangestatusGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_3 | 

try {
  $api_instance->faV1LiveLiveChangestatusGet($apiecoKey, $body);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->faV1LiveLiveChangestatusGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_3->new(); # Body_3 | 

eval { 
  $api_instance->faV1LiveLiveChangestatusGet(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->faV1LiveLiveChangestatusGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_3 | (optional)

try: 
  # ویرایش وضعیت
  api_instance.fa_v1_live_live_changestatus_get(apiecoKey, body=body)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->faV1LiveLiveChangestatusGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


faV1LiveLiveCheckbitratePost

لیست پخش زنده


/fa/v1/live/live/checkbitrate

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/aparat/fa/v1/live/live/checkbitrate"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_1 body = ; // Body_1 | 
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveCheckbitratePost(apiecoKey, body);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveCheckbitratePost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_1 body = ; // Body_1 | 
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveCheckbitratePost(apiecoKey, body);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveCheckbitratePost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_1 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// لیست پخش زنده
[apiInstance faV1LiveLiveCheckbitratePostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_1} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.faV1LiveLiveCheckbitratePost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class faV1LiveLiveCheckbitratePostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_1(); // Body_1 | (optional) 

      try
      {
        // لیست پخش زنده
        apiInstance.faV1LiveLiveCheckbitratePost(apiecoKey, body);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.faV1LiveLiveCheckbitratePost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_1 | 

try {
  $api_instance->faV1LiveLiveCheckbitratePost($apiecoKey, $body);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->faV1LiveLiveCheckbitratePost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_1->new(); # Body_1 | 

eval { 
  $api_instance->faV1LiveLiveCheckbitratePost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->faV1LiveLiveCheckbitratePost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_1 | (optional)

try: 
  # لیست پخش زنده
  api_instance.fa_v1_live_live_checkbitrate_post(apiecoKey, body=body)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->faV1LiveLiveCheckbitratePost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet

ایجاد پخش زنده جدید


/fa/v1/live/live/init/luser/{username}/ltoken/{token}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/fa/v1/live/live/init/luser/{username}/ltoken/{token}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    String token = token_example; // String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey, username, token);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String username = username_example; // String | نام کاربری
    String token = token_example; // String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey, username, token);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *username = username_example; // نام کاربری
String *token = token_example; // توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// ایجاد پخش زنده جدید
[apiInstance faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGetWith:apiecoKey
  username:username
  token:token
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var username = username_example; // {String} نام کاربری

var token = token_example; // {String} توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey, username, token, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var username = username_example; // String | نام کاربری
      var token = token_example; // String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

      try
      {
        // ایجاد پخش زنده جدید
        apiInstance.faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey, username, token);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$username = username_example; // String | نام کاربری
$token = token_example; // String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

try {
  $api_instance->faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet($apiecoKey, $username, $token);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $username = username_example; # String | نام کاربری
my $token = token_example; # String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

eval { 
  $api_instance->faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet(apiecoKey => $apiecoKey, username => $username, token => $token);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
username = username_example # String | نام کاربری
token = token_example # String | توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین

try: 
  # ایجاد پخش زنده جدید
  api_instance.fa_v1_live_live_init_luser_username_ltoken_token_get(apiecoKey, username, token)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->faV1LiveLiveInitLuserUsernameLtokenTokenGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
username*
String
نام کاربری
Required
token*
String
توکن دریافتی کاربر در مرحله لاگین
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


faV1LiveLiveListGet

لیست پخش زنده


/fa/v1/live/live/list

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/fa/v1/live/live/list"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveListGet(apiecoKey);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveListGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveListGet(apiecoKey);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveListGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// لیست پخش زنده
[apiInstance faV1LiveLiveListGetWith:apiecoKey
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.faV1LiveLiveListGet(apiecoKey, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class faV1LiveLiveListGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)

      try
      {
        // لیست پخش زنده
        apiInstance.faV1LiveLiveListGet(apiecoKey);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.faV1LiveLiveListGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API

try {
  $api_instance->faV1LiveLiveListGet($apiecoKey);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->faV1LiveLiveListGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API

eval { 
  $api_instance->faV1LiveLiveListGet(apiecoKey => $apiecoKey);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->faV1LiveLiveListGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)

try: 
  # لیست پخش زنده
  api_instance.fa_v1_live_live_list_get(apiecoKey)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->faV1LiveLiveListGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


faV1LiveLiveUpdateTitleGet

ویرایش عنوان پخش زنده


/fa/v1/live/live/update_title

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/aparat/fa/v1/live/live/update_title"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_2 body = ; // Body_2 | 
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveUpdateTitleGet(apiecoKey, body);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveUpdateTitleGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_2 body = ; // Body_2 | 
    try {
      apiInstance.faV1LiveLiveUpdateTitleGet(apiecoKey, body);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#faV1LiveLiveUpdateTitleGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_2 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// ویرایش عنوان پخش زنده
[apiInstance faV1LiveLiveUpdateTitleGetWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_2} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.faV1LiveLiveUpdateTitleGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class faV1LiveLiveUpdateTitleGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_2(); // Body_2 | (optional) 

      try
      {
        // ویرایش عنوان پخش زنده
        apiInstance.faV1LiveLiveUpdateTitleGet(apiecoKey, body);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.faV1LiveLiveUpdateTitleGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_2 | 

try {
  $api_instance->faV1LiveLiveUpdateTitleGet($apiecoKey, $body);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->faV1LiveLiveUpdateTitleGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_2->new(); # Body_2 | 

eval { 
  $api_instance->faV1LiveLiveUpdateTitleGet(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->faV1LiveLiveUpdateTitleGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_2 | (optional)

try: 
  # ویرایش عنوان پخش زنده
  api_instance.fa_v1_live_live_update_title_get(apiecoKey, body=body)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->faV1LiveLiveUpdateTitleGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response