متن خوان فارسی آریانا

_

arianaCloudServiceReadTextGETGet

در متد GET پارامترهای Text و Format باید به فرمت URL Encoded تبدیل شوند. برای مثال، عبارت “تست” به صورت “%D8%AA%D8%B3%D8%AA” ارسال می‌شود.


/ArianaCloudService/ReadTextGET

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/farsireader/ArianaCloudService/ReadTextGET?APIKey=&Text=&Speaker=&PitchLevel=&PunctuationLevel=&SpeechSpeedLevel=&ToneLevel=&GainLevel=&BeginningSilence=&EndingSilence=&Format=&Quality=&Base64Encode="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String aPIKey = aPIKey_example; // String | کد کاربری استفاده از سرویس ابری آریانا که در پنل کاربری در سایت قابل دسترسی است
    String text = text_example; // String | متن درخواستی برای پردازش
    Integer pitchLevel = 56; // Integer | میزان زیر و بمی صدا مقادیر: 1 تا 10
    Integer punctuationLevel = 56; // Integer | سطح خواندن علائم نگارشی مقادیر: 1 تا 3
    Integer speechSpeedLevel = 56; // Integer | سرعت خواندن مقادیر: 1 تا 10 
    Integer toneLevel = 56; // Integer | تن صدا مقادیر: 1 تا 19
    Integer gainLevel = 56; // Integer | بلندی صدا مقادیر: 1 تا 5
    Integer beginningSilence = 56; // Integer | تعداد ثانیه های سکوت ابتدای صوت مقادیر: 0 تا 5 
    Integer endingSilence = 56; // Integer | تعداد ثانیه های سکوت انتهای صوت مقادیر: 0 تا 5
    String format = format_example; // String | wav16: Wave 16KHz Mono 16bit alaw16: Wave 16KHz Mono a-law 8bit mlaw16: Wave 16KHz Mono mu-law 8bit wav8: Wave 8KHz Mono 16bit alaw8: Wave 8KHz Mono a-law 8bit mlaw8: Wave 8KHz Mono mu-law 8bit mp3: MP3 32Kbps Mono ogg: OGG (Opus) 32Kbps Mono raw16: Raw Wave 16KHz Mono 16bit, Without 44 Bytes Wave Header
    String quality = quality_example; // String | normal: صدا با کیفیت نرمال – پیش فرض low: صدا با کیفیت کم‌تر و زمان ساخت سریع‌تر
    Integer base64Encode = 56; // Integer | استفاده از Base64 Encoding در ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی مقادیر: 0 تا 4 (پیش‌فرض 0) مقادیر 0 و 1 از Base64 Encoding استفاده نمی‌شود. مقدار 2 برای ارسال متن ورودی از Base64 Encoding استفاده شده است. مقدار 3 برای ارسال بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود. مقدار 4 برای ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود.
    Integer speaker = 56; // Integer | گوینده متن مقادیر: Female1, Male2, Male1 
    try {
      apiInstance.arianaCloudServiceReadTextGETGet(apiecoKey, aPIKey, text, pitchLevel, punctuationLevel, speechSpeedLevel, toneLevel, gainLevel, beginningSilence, endingSilence, format, quality, base64Encode, speaker);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#arianaCloudServiceReadTextGETGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String aPIKey = aPIKey_example; // String | کد کاربری استفاده از سرویس ابری آریانا که در پنل کاربری در سایت قابل دسترسی است
    String text = text_example; // String | متن درخواستی برای پردازش
    Integer pitchLevel = 56; // Integer | میزان زیر و بمی صدا مقادیر: 1 تا 10
    Integer punctuationLevel = 56; // Integer | سطح خواندن علائم نگارشی مقادیر: 1 تا 3
    Integer speechSpeedLevel = 56; // Integer | سرعت خواندن مقادیر: 1 تا 10 
    Integer toneLevel = 56; // Integer | تن صدا مقادیر: 1 تا 19
    Integer gainLevel = 56; // Integer | بلندی صدا مقادیر: 1 تا 5
    Integer beginningSilence = 56; // Integer | تعداد ثانیه های سکوت ابتدای صوت مقادیر: 0 تا 5 
    Integer endingSilence = 56; // Integer | تعداد ثانیه های سکوت انتهای صوت مقادیر: 0 تا 5
    String format = format_example; // String | wav16: Wave 16KHz Mono 16bit alaw16: Wave 16KHz Mono a-law 8bit mlaw16: Wave 16KHz Mono mu-law 8bit wav8: Wave 8KHz Mono 16bit alaw8: Wave 8KHz Mono a-law 8bit mlaw8: Wave 8KHz Mono mu-law 8bit mp3: MP3 32Kbps Mono ogg: OGG (Opus) 32Kbps Mono raw16: Raw Wave 16KHz Mono 16bit, Without 44 Bytes Wave Header
    String quality = quality_example; // String | normal: صدا با کیفیت نرمال – پیش فرض low: صدا با کیفیت کم‌تر و زمان ساخت سریع‌تر
    Integer base64Encode = 56; // Integer | استفاده از Base64 Encoding در ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی مقادیر: 0 تا 4 (پیش‌فرض 0) مقادیر 0 و 1 از Base64 Encoding استفاده نمی‌شود. مقدار 2 برای ارسال متن ورودی از Base64 Encoding استفاده شده است. مقدار 3 برای ارسال بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود. مقدار 4 برای ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود.
    Integer speaker = 56; // Integer | گوینده متن مقادیر: Female1, Male2, Male1 
    try {
      apiInstance.arianaCloudServiceReadTextGETGet(apiecoKey, aPIKey, text, pitchLevel, punctuationLevel, speechSpeedLevel, toneLevel, gainLevel, beginningSilence, endingSilence, format, quality, base64Encode, speaker);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#arianaCloudServiceReadTextGETGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *aPIKey = aPIKey_example; // کد کاربری استفاده از سرویس ابری آریانا که در پنل کاربری در سایت قابل دسترسی است
String *text = text_example; // متن درخواستی برای پردازش
Integer *pitchLevel = 56; // میزان زیر و بمی صدا مقادیر: 1 تا 10 (default to 4)
Integer *punctuationLevel = 56; // سطح خواندن علائم نگارشی مقادیر: 1 تا 3
Integer *speechSpeedLevel = 56; // سرعت خواندن مقادیر: 1 تا 10 
Integer *toneLevel = 56; // تن صدا مقادیر: 1 تا 19
Integer *gainLevel = 56; // بلندی صدا مقادیر: 1 تا 5
Integer *beginningSilence = 56; // تعداد ثانیه های سکوت ابتدای صوت مقادیر: 0 تا 5 
Integer *endingSilence = 56; // تعداد ثانیه های سکوت انتهای صوت مقادیر: 0 تا 5
String *format = format_example; // wav16: Wave 16KHz Mono 16bit alaw16: Wave 16KHz Mono a-law 8bit mlaw16: Wave 16KHz Mono mu-law 8bit wav8: Wave 8KHz Mono 16bit alaw8: Wave 8KHz Mono a-law 8bit mlaw8: Wave 8KHz Mono mu-law 8bit mp3: MP3 32Kbps Mono ogg: OGG (Opus) 32Kbps Mono raw16: Raw Wave 16KHz Mono 16bit, Without 44 Bytes Wave Header
String *quality = quality_example; // normal: صدا با کیفیت نرمال – پیش فرض low: صدا با کیفیت کم‌تر و زمان ساخت سریع‌تر
Integer *base64Encode = 56; // استفاده از Base64 Encoding در ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی مقادیر: 0 تا 4 (پیش‌فرض 0) مقادیر 0 و 1 از Base64 Encoding استفاده نمی‌شود. مقدار 2 برای ارسال متن ورودی از Base64 Encoding استفاده شده است. مقدار 3 برای ارسال بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود. مقدار 4 برای ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود.
Integer *speaker = 56; // گوینده متن مقادیر: Female1, Male2, Male1 (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// در متد GET پارامترهای Text و Format باید به فرمت URL Encoded تبدیل شوند. برای مثال، عبارت “تست” به صورت “%D8%AA%D8%B3%D8%AA” ارسال می‌شود.
[apiInstance arianaCloudServiceReadTextGETGetWith:apiecoKey
  aPIKey:aPIKey
  text:text
  pitchLevel:pitchLevel
  punctuationLevel:punctuationLevel
  speechSpeedLevel:speechSpeedLevel
  toneLevel:toneLevel
  gainLevel:gainLevel
  beginningSilence:beginningSilence
  endingSilence:endingSilence
  format:format
  quality:quality
  base64Encode:base64Encode
  speaker:speaker
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var aPIKey = aPIKey_example; // {String} کد کاربری استفاده از سرویس ابری آریانا که در پنل کاربری در سایت قابل دسترسی است

var text = text_example; // {String} متن درخواستی برای پردازش

var pitchLevel = 56; // {Integer} میزان زیر و بمی صدا مقادیر: 1 تا 10

var punctuationLevel = 56; // {Integer} سطح خواندن علائم نگارشی مقادیر: 1 تا 3

var speechSpeedLevel = 56; // {Integer} سرعت خواندن مقادیر: 1 تا 10 

var toneLevel = 56; // {Integer} تن صدا مقادیر: 1 تا 19

var gainLevel = 56; // {Integer} بلندی صدا مقادیر: 1 تا 5

var beginningSilence = 56; // {Integer} تعداد ثانیه های سکوت ابتدای صوت مقادیر: 0 تا 5 

var endingSilence = 56; // {Integer} تعداد ثانیه های سکوت انتهای صوت مقادیر: 0 تا 5

var format = format_example; // {String} wav16: Wave 16KHz Mono 16bit alaw16: Wave 16KHz Mono a-law 8bit mlaw16: Wave 16KHz Mono mu-law 8bit wav8: Wave 8KHz Mono 16bit alaw8: Wave 8KHz Mono a-law 8bit mlaw8: Wave 8KHz Mono mu-law 8bit mp3: MP3 32Kbps Mono ogg: OGG (Opus) 32Kbps Mono raw16: Raw Wave 16KHz Mono 16bit, Without 44 Bytes Wave Header

var quality = quality_example; // {String} normal: صدا با کیفیت نرمال – پیش فرض low: صدا با کیفیت کم‌تر و زمان ساخت سریع‌تر

var base64Encode = 56; // {Integer} استفاده از Base64 Encoding در ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی مقادیر: 0 تا 4 (پیش‌فرض 0) مقادیر 0 و 1 از Base64 Encoding استفاده نمی‌شود. مقدار 2 برای ارسال متن ورودی از Base64 Encoding استفاده شده است. مقدار 3 برای ارسال بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود. مقدار 4 برای ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود.

var opts = { 
 'speaker': 56 // {Integer} گوینده متن مقادیر: Female1, Male2, Male1 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.arianaCloudServiceReadTextGETGet(apiecoKey, aPIKey, text, pitchLevel, punctuationLevel, speechSpeedLevel, toneLevel, gainLevel, beginningSilence, endingSilence, format, quality, base64Encode, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class arianaCloudServiceReadTextGETGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var aPIKey = aPIKey_example; // String | کد کاربری استفاده از سرویس ابری آریانا که در پنل کاربری در سایت قابل دسترسی است
      var text = text_example; // String | متن درخواستی برای پردازش
      var pitchLevel = 56; // Integer | میزان زیر و بمی صدا مقادیر: 1 تا 10 (default to 4)
      var punctuationLevel = 56; // Integer | سطح خواندن علائم نگارشی مقادیر: 1 تا 3
      var speechSpeedLevel = 56; // Integer | سرعت خواندن مقادیر: 1 تا 10 
      var toneLevel = 56; // Integer | تن صدا مقادیر: 1 تا 19
      var gainLevel = 56; // Integer | بلندی صدا مقادیر: 1 تا 5
      var beginningSilence = 56; // Integer | تعداد ثانیه های سکوت ابتدای صوت مقادیر: 0 تا 5 
      var endingSilence = 56; // Integer | تعداد ثانیه های سکوت انتهای صوت مقادیر: 0 تا 5
      var format = format_example; // String | wav16: Wave 16KHz Mono 16bit alaw16: Wave 16KHz Mono a-law 8bit mlaw16: Wave 16KHz Mono mu-law 8bit wav8: Wave 8KHz Mono 16bit alaw8: Wave 8KHz Mono a-law 8bit mlaw8: Wave 8KHz Mono mu-law 8bit mp3: MP3 32Kbps Mono ogg: OGG (Opus) 32Kbps Mono raw16: Raw Wave 16KHz Mono 16bit, Without 44 Bytes Wave Header
      var quality = quality_example; // String | normal: صدا با کیفیت نرمال – پیش فرض low: صدا با کیفیت کم‌تر و زمان ساخت سریع‌تر
      var base64Encode = 56; // Integer | استفاده از Base64 Encoding در ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی مقادیر: 0 تا 4 (پیش‌فرض 0) مقادیر 0 و 1 از Base64 Encoding استفاده نمی‌شود. مقدار 2 برای ارسال متن ورودی از Base64 Encoding استفاده شده است. مقدار 3 برای ارسال بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود. مقدار 4 برای ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود.
      var speaker = 56; // Integer | گوینده متن مقادیر: Female1, Male2, Male1 (optional) 

      try
      {
        // در متد GET پارامترهای Text و Format باید به فرمت URL Encoded تبدیل شوند. برای مثال، عبارت “تست” به صورت “%D8%AA%D8%B3%D8%AA” ارسال می‌شود.
        apiInstance.arianaCloudServiceReadTextGETGet(apiecoKey, aPIKey, text, pitchLevel, punctuationLevel, speechSpeedLevel, toneLevel, gainLevel, beginningSilence, endingSilence, format, quality, base64Encode, speaker);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.arianaCloudServiceReadTextGETGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$aPIKey = aPIKey_example; // String | کد کاربری استفاده از سرویس ابری آریانا که در پنل کاربری در سایت قابل دسترسی است
$text = text_example; // String | متن درخواستی برای پردازش
$pitchLevel = 56; // Integer | میزان زیر و بمی صدا مقادیر: 1 تا 10
$punctuationLevel = 56; // Integer | سطح خواندن علائم نگارشی مقادیر: 1 تا 3
$speechSpeedLevel = 56; // Integer | سرعت خواندن مقادیر: 1 تا 10 
$toneLevel = 56; // Integer | تن صدا مقادیر: 1 تا 19
$gainLevel = 56; // Integer | بلندی صدا مقادیر: 1 تا 5
$beginningSilence = 56; // Integer | تعداد ثانیه های سکوت ابتدای صوت مقادیر: 0 تا 5 
$endingSilence = 56; // Integer | تعداد ثانیه های سکوت انتهای صوت مقادیر: 0 تا 5
$format = format_example; // String | wav16: Wave 16KHz Mono 16bit alaw16: Wave 16KHz Mono a-law 8bit mlaw16: Wave 16KHz Mono mu-law 8bit wav8: Wave 8KHz Mono 16bit alaw8: Wave 8KHz Mono a-law 8bit mlaw8: Wave 8KHz Mono mu-law 8bit mp3: MP3 32Kbps Mono ogg: OGG (Opus) 32Kbps Mono raw16: Raw Wave 16KHz Mono 16bit, Without 44 Bytes Wave Header
$quality = quality_example; // String | normal: صدا با کیفیت نرمال – پیش فرض low: صدا با کیفیت کم‌تر و زمان ساخت سریع‌تر
$base64Encode = 56; // Integer | استفاده از Base64 Encoding در ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی مقادیر: 0 تا 4 (پیش‌فرض 0) مقادیر 0 و 1 از Base64 Encoding استفاده نمی‌شود. مقدار 2 برای ارسال متن ورودی از Base64 Encoding استفاده شده است. مقدار 3 برای ارسال بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود. مقدار 4 برای ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود.
$speaker = 56; // Integer | گوینده متن مقادیر: Female1, Male2, Male1 

try {
  $api_instance->arianaCloudServiceReadTextGETGet($apiecoKey, $aPIKey, $text, $pitchLevel, $punctuationLevel, $speechSpeedLevel, $toneLevel, $gainLevel, $beginningSilence, $endingSilence, $format, $quality, $base64Encode, $speaker);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->arianaCloudServiceReadTextGETGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $aPIKey = aPIKey_example; # String | کد کاربری استفاده از سرویس ابری آریانا که در پنل کاربری در سایت قابل دسترسی است
my $text = text_example; # String | متن درخواستی برای پردازش
my $pitchLevel = 56; # Integer | میزان زیر و بمی صدا مقادیر: 1 تا 10
my $punctuationLevel = 56; # Integer | سطح خواندن علائم نگارشی مقادیر: 1 تا 3
my $speechSpeedLevel = 56; # Integer | سرعت خواندن مقادیر: 1 تا 10 
my $toneLevel = 56; # Integer | تن صدا مقادیر: 1 تا 19
my $gainLevel = 56; # Integer | بلندی صدا مقادیر: 1 تا 5
my $beginningSilence = 56; # Integer | تعداد ثانیه های سکوت ابتدای صوت مقادیر: 0 تا 5 
my $endingSilence = 56; # Integer | تعداد ثانیه های سکوت انتهای صوت مقادیر: 0 تا 5
my $format = format_example; # String | wav16: Wave 16KHz Mono 16bit alaw16: Wave 16KHz Mono a-law 8bit mlaw16: Wave 16KHz Mono mu-law 8bit wav8: Wave 8KHz Mono 16bit alaw8: Wave 8KHz Mono a-law 8bit mlaw8: Wave 8KHz Mono mu-law 8bit mp3: MP3 32Kbps Mono ogg: OGG (Opus) 32Kbps Mono raw16: Raw Wave 16KHz Mono 16bit, Without 44 Bytes Wave Header
my $quality = quality_example; # String | normal: صدا با کیفیت نرمال – پیش فرض low: صدا با کیفیت کم‌تر و زمان ساخت سریع‌تر
my $base64Encode = 56; # Integer | استفاده از Base64 Encoding در ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی مقادیر: 0 تا 4 (پیش‌فرض 0) مقادیر 0 و 1 از Base64 Encoding استفاده نمی‌شود. مقدار 2 برای ارسال متن ورودی از Base64 Encoding استفاده شده است. مقدار 3 برای ارسال بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود. مقدار 4 برای ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود.
my $speaker = 56; # Integer | گوینده متن مقادیر: Female1, Male2, Male1 

eval { 
  $api_instance->arianaCloudServiceReadTextGETGet(apiecoKey => $apiecoKey, aPIKey => $aPIKey, text => $text, pitchLevel => $pitchLevel, punctuationLevel => $punctuationLevel, speechSpeedLevel => $speechSpeedLevel, toneLevel => $toneLevel, gainLevel => $gainLevel, beginningSilence => $beginningSilence, endingSilence => $endingSilence, format => $format, quality => $quality, base64Encode => $base64Encode, speaker => $speaker);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->arianaCloudServiceReadTextGETGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
aPIKey = aPIKey_example # String | کد کاربری استفاده از سرویس ابری آریانا که در پنل کاربری در سایت قابل دسترسی است
text = text_example # String | متن درخواستی برای پردازش
pitchLevel = 56 # Integer | میزان زیر و بمی صدا مقادیر: 1 تا 10 (default to 4)
punctuationLevel = 56 # Integer | سطح خواندن علائم نگارشی مقادیر: 1 تا 3
speechSpeedLevel = 56 # Integer | سرعت خواندن مقادیر: 1 تا 10 
toneLevel = 56 # Integer | تن صدا مقادیر: 1 تا 19
gainLevel = 56 # Integer | بلندی صدا مقادیر: 1 تا 5
beginningSilence = 56 # Integer | تعداد ثانیه های سکوت ابتدای صوت مقادیر: 0 تا 5 
endingSilence = 56 # Integer | تعداد ثانیه های سکوت انتهای صوت مقادیر: 0 تا 5
format = format_example # String | wav16: Wave 16KHz Mono 16bit alaw16: Wave 16KHz Mono a-law 8bit mlaw16: Wave 16KHz Mono mu-law 8bit wav8: Wave 8KHz Mono 16bit alaw8: Wave 8KHz Mono a-law 8bit mlaw8: Wave 8KHz Mono mu-law 8bit mp3: MP3 32Kbps Mono ogg: OGG (Opus) 32Kbps Mono raw16: Raw Wave 16KHz Mono 16bit, Without 44 Bytes Wave Header
quality = quality_example # String | normal: صدا با کیفیت نرمال – پیش فرض low: صدا با کیفیت کم‌تر و زمان ساخت سریع‌تر
base64Encode = 56 # Integer | استفاده از Base64 Encoding در ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی مقادیر: 0 تا 4 (پیش‌فرض 0) مقادیر 0 و 1 از Base64 Encoding استفاده نمی‌شود. مقدار 2 برای ارسال متن ورودی از Base64 Encoding استفاده شده است. مقدار 3 برای ارسال بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود. مقدار 4 برای ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود.
speaker = 56 # Integer | گوینده متن مقادیر: Female1, Male2, Male1 (optional)

try: 
  # در متد GET پارامترهای Text و Format باید به فرمت URL Encoded تبدیل شوند. برای مثال، عبارت “تست” به صورت “%D8%AA%D8%B3%D8%AA” ارسال می‌شود.
  api_instance.ariana_cloud_service_read_text_get_get(apiecoKey, aPIKey, text, pitchLevel, punctuationLevel, speechSpeedLevel, toneLevel, gainLevel, beginningSilence, endingSilence, format, quality, base64Encode, speaker=speaker)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->arianaCloudServiceReadTextGETGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
APIKey*
String
کد کاربری استفاده از سرویس ابری آریانا که در پنل کاربری در سایت قابل دسترسی است
Required
Text*
String
متن درخواستی برای پردازش
Required
Speaker
Integer
گوینده متن مقادیر: Female1, Male2, Male1
PitchLevel*
Integer
میزان زیر و بمی صدا مقادیر: 1 تا 10
Required
PunctuationLevel*
Integer
سطح خواندن علائم نگارشی مقادیر: 1 تا 3
Required
SpeechSpeedLevel*
Integer
سرعت خواندن مقادیر: 1 تا 10
Required
ToneLevel*
Integer
تن صدا مقادیر: 1 تا 19
Required
GainLevel*
Integer
بلندی صدا مقادیر: 1 تا 5
Required
BeginningSilence*
Integer
تعداد ثانیه های سکوت ابتدای صوت مقادیر: 0 تا 5
Required
EndingSilence*
Integer
تعداد ثانیه های سکوت انتهای صوت مقادیر: 0 تا 5
Required
Format*
String
wav16: Wave 16KHz Mono 16bit alaw16: Wave 16KHz Mono a-law 8bit mlaw16: Wave 16KHz Mono mu-law 8bit wav8: Wave 8KHz Mono 16bit alaw8: Wave 8KHz Mono a-law 8bit mlaw8: Wave 8KHz Mono mu-law 8bit mp3: MP3 32Kbps Mono ogg: OGG (Opus) 32Kbps Mono raw16: Raw Wave 16KHz Mono 16bit, Without 44 Bytes Wave Header
Required
Quality*
String
normal: صدا با کیفیت نرمال – پیش فرض low: صدا با کیفیت کم‌تر و زمان ساخت سریع‌تر
Required
Base64Encode*
Integer
استفاده از Base64 Encoding در ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی مقادیر: 0 تا 4 (پیش‌فرض 0) مقادیر 0 و 1 از Base64 Encoding استفاده نمی‌شود. مقدار 2 برای ارسال متن ورودی از Base64 Encoding استفاده شده است. مقدار 3 برای ارسال بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود. مقدار 4 برای ارسال متن ورودی و بافر صوتی خروجی از Base64 Encoding استفاده می‌شود.
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


arianaCloudServiceReadTextPost


/ArianaCloudService/ReadText

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/farsireader/ArianaCloudService/ReadText"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.arianaCloudServiceReadTextPost(apiecoKey);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#arianaCloudServiceReadTextPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.arianaCloudServiceReadTextPost(apiecoKey);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#arianaCloudServiceReadTextPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

[apiInstance arianaCloudServiceReadTextPostWith:apiecoKey
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.arianaCloudServiceReadTextPost(apiecoKey, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class arianaCloudServiceReadTextPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)

      try
      {
        inline_response_200 result = apiInstance.arianaCloudServiceReadTextPost(apiecoKey);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.arianaCloudServiceReadTextPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API

try {
  $result = $api_instance->arianaCloudServiceReadTextPost($apiecoKey);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->arianaCloudServiceReadTextPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API

eval { 
  my $result = $api_instance->arianaCloudServiceReadTextPost(apiecoKey => $apiecoKey);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->arianaCloudServiceReadTextPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)

try: 
  api_response = api_instance.ariana_cloud_service_read_text_post(apiecoKey)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->arianaCloudServiceReadTextPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response