بازار بورس و سرمایه | اطلاعات بازار بورس و فرابورس SandBox

_

finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet

آمار معاملات


/finnotech-sandbox-adjustedTrades/adjustedTrades

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-sandbox-adjustedTrades/adjustedTrades?trackId=&coId=&precedencyRight=&fromDate=&toDate=&adjType=&comCType="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت
    String precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم
    String fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
    String toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
    String adjType = adjType_example; // String | 1: سود نقدی و افزایش سرمایه 2: افزایش سرمایه 3: سود نقدی
    String comCType = comCType_example; // String | 1: کنترل روزانه 2: کنترل هفتگی 3: کنترل ماهانه 4: کنترل فصلی 5: کنترل سالیانه
    try {
      inline_response_200_2 result = apiInstance.finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet(apiecoKey, trackId, coId, precedencyRight, fromDate, toDate, adjType, comCType);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت
    String precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم
    String fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
    String toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
    String adjType = adjType_example; // String | 1: سود نقدی و افزایش سرمایه 2: افزایش سرمایه 3: سود نقدی
    String comCType = comCType_example; // String | 1: کنترل روزانه 2: کنترل هفتگی 3: کنترل ماهانه 4: کنترل فصلی 5: کنترل سالیانه
    try {
      inline_response_200_2 result = apiInstance.finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet(apiecoKey, trackId, coId, precedencyRight, fromDate, toDate, adjType, comCType);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
String *coId = coId_example; // شناسه­‌ی شرکت (optional)
String *precedencyRight = precedencyRight_example; // true: حق تقدم false: سهم (optional)
String *fromDate = fromDate_example; // تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220) (optional)
String *toDate = toDate_example; // تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225) (optional)
String *adjType = adjType_example; // 1: سود نقدی و افزایش سرمایه 2: افزایش سرمایه 3: سود نقدی (optional)
String *comCType = comCType_example; // 1: کنترل روزانه 2: کنترل هفتگی 3: کنترل ماهانه 4: کنترل فصلی 5: کنترل سالیانه (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// آمار معاملات
[apiInstance finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGetWith:apiecoKey
  trackId:trackId
  coId:coId
  precedencyRight:precedencyRight
  fromDate:fromDate
  toDate:toDate
  adjType:adjType
  comCType:comCType
       completionHandler: ^(inline_response_200_2 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SandBox = require('__________sand_box');

var api = new SandBox._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'trackId': trackId_example, // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
 'coId': coId_example, // {String} شناسه­‌ی شرکت
 'precedencyRight': precedencyRight_example, // {String} true: حق تقدم false: سهم
 'fromDate': fromDate_example, // {String} تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
 'toDate': toDate_example, // {String} تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
 'adjType': adjType_example, // {String} 1: سود نقدی و افزایش سرمایه 2: افزایش سرمایه 3: سود نقدی
 'comCType': comCType_example // {String} 1: کنترل روزانه 2: کنترل هفتگی 3: کنترل ماهانه 4: کنترل فصلی 5: کنترل سالیانه
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 
      var coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت (optional) 
      var precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم (optional) 
      var fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220) (optional) 
      var toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225) (optional) 
      var adjType = adjType_example; // String | 1: سود نقدی و افزایش سرمایه 2: افزایش سرمایه 3: سود نقدی (optional) 
      var comCType = comCType_example; // String | 1: کنترل روزانه 2: کنترل هفتگی 3: کنترل ماهانه 4: کنترل فصلی 5: کنترل سالیانه (optional) 

      try
      {
        // آمار معاملات
        inline_response_200_2 result = apiInstance.finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet(apiecoKey, trackId, coId, precedencyRight, fromDate, toDate, adjType, comCType);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
$coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت
$precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم
$fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
$toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
$adjType = adjType_example; // String | 1: سود نقدی و افزایش سرمایه 2: افزایش سرمایه 3: سود نقدی
$comCType = comCType_example; // String | 1: کنترل روزانه 2: کنترل هفتگی 3: کنترل ماهانه 4: کنترل فصلی 5: کنترل سالیانه

try {
  $result = $api_instance->finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet($apiecoKey, $trackId, $coId, $precedencyRight, $fromDate, $toDate, $adjType, $comCType);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
my $coId = coId_example; # String | شناسه­‌ی شرکت
my $precedencyRight = precedencyRight_example; # String | true: حق تقدم false: سهم
my $fromDate = fromDate_example; # String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
my $toDate = toDate_example; # String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
my $adjType = adjType_example; # String | 1: سود نقدی و افزایش سرمایه 2: افزایش سرمایه 3: سود نقدی
my $comCType = comCType_example; # String | 1: کنترل روزانه 2: کنترل هفتگی 3: کنترل ماهانه 4: کنترل فصلی 5: کنترل سالیانه

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet(apiecoKey => $apiecoKey, trackId => $trackId, coId => $coId, precedencyRight => $precedencyRight, fromDate => $fromDate, toDate => $toDate, adjType => $adjType, comCType => $comCType);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
coId = coId_example # String | شناسه­‌ی شرکت (optional)
precedencyRight = precedencyRight_example # String | true: حق تقدم false: سهم (optional)
fromDate = fromDate_example # String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220) (optional)
toDate = toDate_example # String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225) (optional)
adjType = adjType_example # String | 1: سود نقدی و افزایش سرمایه 2: افزایش سرمایه 3: سود نقدی (optional)
comCType = comCType_example # String | 1: کنترل روزانه 2: کنترل هفتگی 3: کنترل ماهانه 4: کنترل فصلی 5: کنترل سالیانه (optional)

try: 
  # آمار معاملات
  api_response = api_instance.finnotech_sandbox_adjusted_trades_adjusted_trades_get(apiecoKey, trackId=trackId, coId=coId, precedencyRight=precedencyRight, fromDate=fromDate, toDate=toDate, adjType=adjType, comCType=comCType)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechSandboxAdjustedTradesAdjustedTradesGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
coId
String
شناسه­‌ی شرکت
precedencyRight
String
true: حق تقدم false: سهم
fromDate
String
تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
toDate
String
تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
adjType
String
1: سود نقدی و افزایش سرمایه 2: افزایش سرمایه 3: سود نقدی
comCType
String
1: کنترل روزانه 2: کنترل هفتگی 3: کنترل ماهانه 4: کنترل فصلی 5: کنترل سالیانه

Responses

Status: 200 - 200 response


finnotechSandboxBidAskBidAskGet

تابلو عرضه و تقاضا


/finnotech-sandbox-bidAsk/bidAsk

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-sandbox-bidAsk/bidAsk?trackId=&coId="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String coId = coId_example; // String | شناسه‌ی شرکت
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    try {
      inline_response_200_4 result = apiInstance.finnotechSandboxBidAskBidAskGet(apiecoKey, coId, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxBidAskBidAskGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String coId = coId_example; // String | شناسه‌ی شرکت
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    try {
      inline_response_200_4 result = apiInstance.finnotechSandboxBidAskBidAskGet(apiecoKey, coId, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxBidAskBidAskGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *coId = coId_example; // شناسه‌ی شرکت
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// تابلو عرضه و تقاضا
[apiInstance finnotechSandboxBidAskBidAskGetWith:apiecoKey
  coId:coId
  trackId:trackId
       completionHandler: ^(inline_response_200_4 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SandBox = require('__________sand_box');

var api = new SandBox._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var coId = coId_example; // {String} شناسه‌ی شرکت

var opts = { 
 'trackId': trackId_example // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechSandboxBidAskBidAskGet(apiecoKey, coId, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechSandboxBidAskBidAskGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var coId = coId_example; // String | شناسه‌ی شرکت
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 

      try
      {
        // تابلو عرضه و تقاضا
        inline_response_200_4 result = apiInstance.finnotechSandboxBidAskBidAskGet(apiecoKey, coId, trackId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechSandboxBidAskBidAskGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$coId = coId_example; // String | شناسه‌ی شرکت
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.

try {
  $result = $api_instance->finnotechSandboxBidAskBidAskGet($apiecoKey, $coId, $trackId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechSandboxBidAskBidAskGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $coId = coId_example; # String | شناسه‌ی شرکت
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechSandboxBidAskBidAskGet(apiecoKey => $apiecoKey, coId => $coId, trackId => $trackId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechSandboxBidAskBidAskGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
coId = coId_example # String | شناسه‌ی شرکت
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)

try: 
  # تابلو عرضه و تقاضا
  api_response = api_instance.finnotech_sandbox_bid_ask_bid_ask_get(apiecoKey, coId, trackId=trackId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechSandboxBidAskBidAskGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
coId*
String
شناسه‌ی شرکت
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet

اطلاعات روزانه شاخص­‌های بورس، فرا بورس و صنعت بر اساس شناسه ی شاخص ارائه می­شود. این شناسه­‌‌ها را می­توان با فراخوانی سرویس "اطلاعات شناسایی شاخص‌ها" به دست آورد.


/finnotech-sandbox-indexValue/indexValue/daily

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-sandbox-indexValue/indexValue/daily?trackId=&indexId=&fromDate=&toDate="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String indexId = indexId_example; // String | شناسه­‌‌‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید
    String fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
    String toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet(apiecoKey, indexId, fromDate, toDate, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String indexId = indexId_example; // String | شناسه­‌‌‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید
    String fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
    String toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet(apiecoKey, indexId, fromDate, toDate, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *indexId = indexId_example; // شناسه­‌‌‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید
String *fromDate = fromDate_example; // تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
String *toDate = toDate_example; // تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// اطلاعات روزانه شاخص­‌های بورس، فرا بورس و صنعت بر اساس شناسه ی شاخص ارائه می­شود. این شناسه­‌‌ها را می­توان با فراخوانی سرویس "اطلاعات شناسایی شاخص‌ها" به دست آورد.
[apiInstance finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGetWith:apiecoKey
  indexId:indexId
  fromDate:fromDate
  toDate:toDate
  trackId:trackId
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SandBox = require('__________sand_box');

var api = new SandBox._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var indexId = indexId_example; // {String} شناسه­‌‌‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید

var fromDate = fromDate_example; // {String} تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)

var toDate = toDate_example; // {String} تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)

var opts = { 
 'trackId': trackId_example // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet(apiecoKey, indexId, fromDate, toDate, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var indexId = indexId_example; // String | شناسه­‌‌‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید
      var fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
      var toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 

      try
      {
        // اطلاعات روزانه شاخص­‌های بورس، فرا بورس و صنعت بر اساس شناسه ی شاخص ارائه می­شود. این شناسه­‌‌ها را می­توان با فراخوانی سرویس "اطلاعات شناسایی شاخص‌ها" به دست آورد.
        inline_response_200_1 result = apiInstance.finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet(apiecoKey, indexId, fromDate, toDate, trackId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$indexId = indexId_example; // String | شناسه­‌‌‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید
$fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
$toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.

try {
  $result = $api_instance->finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet($apiecoKey, $indexId, $fromDate, $toDate, $trackId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $indexId = indexId_example; # String | شناسه­‌‌‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید
my $fromDate = fromDate_example; # String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
my $toDate = toDate_example; # String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet(apiecoKey => $apiecoKey, indexId => $indexId, fromDate => $fromDate, toDate => $toDate, trackId => $trackId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
indexId = indexId_example # String | شناسه­‌‌‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید
fromDate = fromDate_example # String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
toDate = toDate_example # String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)

try: 
  # اطلاعات روزانه شاخص­‌های بورس، فرا بورس و صنعت بر اساس شناسه ی شاخص ارائه می­شود. این شناسه­‌‌ها را می­توان با فراخوانی سرویس "اطلاعات شناسایی شاخص‌ها" به دست آورد.
  api_response = api_instance.finnotech_sandbox_index_value_index_value_daily_get(apiecoKey, indexId, fromDate, toDate, trackId=trackId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechSandboxIndexValueIndexValueDailyGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
indexId*
String
شناسه­‌‌‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید
Required
fromDate*
String
تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
Required
toDate*
String
تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet

اطلاعات روزانه شاخص­‌های بورس، فرا بورس و صنعت بر اساس شناسه ی شاخص ارائه می­شود. این شناسه­‌‌ها را می­توان با فراخوانی سرویس "اطلاعات شناسایی شاخص‌ها" به دست آورد.


/finnotech-sandbox-indexValue/indexValue/realtime

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-sandbox-indexValue/indexValue/realtime?trackId=&indexId=&FromTime=&ToTime=&isTimePeriod="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String indexId = indexId_example; // String | شناسه­‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید.
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String fromTime = fromTime_example; // String | (اختیاری) زمان شروع بازه (با فرمت hhmm)
    String toTime = toTime_example; // String | (اختیاری) زمان پایان بازه (با فرمت hhmm)
    String isTimePeriod = isTimePeriod_example; // String | (اختیاری) False: اطلاعات آخرین لحظه / True : اطلاعات لحظه ای در بازه مشخص در روز
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet(apiecoKey, indexId, trackId, fromTime, toTime, isTimePeriod);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String indexId = indexId_example; // String | شناسه­‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید.
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String fromTime = fromTime_example; // String | (اختیاری) زمان شروع بازه (با فرمت hhmm)
    String toTime = toTime_example; // String | (اختیاری) زمان پایان بازه (با فرمت hhmm)
    String isTimePeriod = isTimePeriod_example; // String | (اختیاری) False: اطلاعات آخرین لحظه / True : اطلاعات لحظه ای در بازه مشخص در روز
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet(apiecoKey, indexId, trackId, fromTime, toTime, isTimePeriod);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *indexId = indexId_example; // شناسه­‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید.
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
String *fromTime = fromTime_example; // (اختیاری) زمان شروع بازه (با فرمت hhmm) (optional)
String *toTime = toTime_example; // (اختیاری) زمان پایان بازه (با فرمت hhmm) (optional)
String *isTimePeriod = isTimePeriod_example; // (اختیاری) False: اطلاعات آخرین لحظه / True : اطلاعات لحظه ای در بازه مشخص در روز (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// اطلاعات روزانه شاخص­‌های بورس، فرا بورس و صنعت بر اساس شناسه ی شاخص ارائه می­شود. این شناسه­‌‌ها را می­توان با فراخوانی سرویس "اطلاعات شناسایی شاخص‌ها" به دست آورد.
[apiInstance finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGetWith:apiecoKey
  indexId:indexId
  trackId:trackId
  fromTime:fromTime
  toTime:toTime
  isTimePeriod:isTimePeriod
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SandBox = require('__________sand_box');

var api = new SandBox._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var indexId = indexId_example; // {String} شناسه­‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید.

var opts = { 
 'trackId': trackId_example, // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
 'fromTime': fromTime_example, // {String} (اختیاری) زمان شروع بازه (با فرمت hhmm)
 'toTime': toTime_example, // {String} (اختیاری) زمان پایان بازه (با فرمت hhmm)
 'isTimePeriod': isTimePeriod_example // {String} (اختیاری) False: اطلاعات آخرین لحظه / True : اطلاعات لحظه ای در بازه مشخص در روز
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet(apiecoKey, indexId, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var indexId = indexId_example; // String | شناسه­‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید.
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 
      var fromTime = fromTime_example; // String | (اختیاری) زمان شروع بازه (با فرمت hhmm) (optional) 
      var toTime = toTime_example; // String | (اختیاری) زمان پایان بازه (با فرمت hhmm) (optional) 
      var isTimePeriod = isTimePeriod_example; // String | (اختیاری) False: اطلاعات آخرین لحظه / True : اطلاعات لحظه ای در بازه مشخص در روز (optional) 

      try
      {
        // اطلاعات روزانه شاخص­‌های بورس، فرا بورس و صنعت بر اساس شناسه ی شاخص ارائه می­شود. این شناسه­‌‌ها را می­توان با فراخوانی سرویس "اطلاعات شناسایی شاخص‌ها" به دست آورد.
        inline_response_200 result = apiInstance.finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet(apiecoKey, indexId, trackId, fromTime, toTime, isTimePeriod);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$indexId = indexId_example; // String | شناسه­‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید.
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
$fromTime = fromTime_example; // String | (اختیاری) زمان شروع بازه (با فرمت hhmm)
$toTime = toTime_example; // String | (اختیاری) زمان پایان بازه (با فرمت hhmm)
$isTimePeriod = isTimePeriod_example; // String | (اختیاری) False: اطلاعات آخرین لحظه / True : اطلاعات لحظه ای در بازه مشخص در روز

try {
  $result = $api_instance->finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet($apiecoKey, $indexId, $trackId, $fromTime, $toTime, $isTimePeriod);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $indexId = indexId_example; # String | شناسه­‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید.
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
my $fromTime = fromTime_example; # String | (اختیاری) زمان شروع بازه (با فرمت hhmm)
my $toTime = toTime_example; # String | (اختیاری) زمان پایان بازه (با فرمت hhmm)
my $isTimePeriod = isTimePeriod_example; # String | (اختیاری) False: اطلاعات آخرین لحظه / True : اطلاعات لحظه ای در بازه مشخص در روز

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet(apiecoKey => $apiecoKey, indexId => $indexId, trackId => $trackId, fromTime => $fromTime, toTime => $toTime, isTimePeriod => $isTimePeriod);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
indexId = indexId_example # String | شناسه­‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید.
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
fromTime = fromTime_example # String | (اختیاری) زمان شروع بازه (با فرمت hhmm) (optional)
toTime = toTime_example # String | (اختیاری) زمان پایان بازه (با فرمت hhmm) (optional)
isTimePeriod = isTimePeriod_example # String | (اختیاری) False: اطلاعات آخرین لحظه / True : اطلاعات لحظه ای در بازه مشخص در روز (optional)

try: 
  # اطلاعات روزانه شاخص­‌های بورس، فرا بورس و صنعت بر اساس شناسه ی شاخص ارائه می­شود. این شناسه­‌‌ها را می­توان با فراخوانی سرویس "اطلاعات شناسایی شاخص‌ها" به دست آورد.
  api_response = api_instance.finnotech_sandbox_index_value_index_value_realtime_get(apiecoKey, indexId, trackId=trackId, fromTime=fromTime, toTime=toTime, isTimePeriod=isTimePeriod)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechSandboxIndexValueIndexValueRealtimeGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
indexId*
String
شناسه­‌ی شاخص , برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی شاخص به سرویس اطلاعات شناسایی شاخص‌ها رجوع کنید.
Required
FromTime
String
(اختیاری) زمان شروع بازه (با فرمت hhmm)
ToTime
String
(اختیاری) زمان پایان بازه (با فرمت hhmm)
isTimePeriod
String
(اختیاری) False: اطلاعات آخرین لحظه / True : اطلاعات لحظه ای در بازه مشخص در روز

Responses

Status: 200 - 200 response


finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet

آمار معاملات (کندل) روزانه


/finnotech-sandbox-trades-daily/trades/daily

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-sandbox-trades-daily/trades/daily?trackId=&coId=&precedencyRight=&fromDate=&toDate="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت
    String precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم
    String fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
    String toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet(apiecoKey, trackId, coId, precedencyRight, fromDate, toDate);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت
    String precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم
    String fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
    String toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet(apiecoKey, trackId, coId, precedencyRight, fromDate, toDate);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
String *coId = coId_example; // شناسه­‌ی شرکت (optional)
String *precedencyRight = precedencyRight_example; // true: حق تقدم false: سهم (optional)
String *fromDate = fromDate_example; // تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220) (optional)
String *toDate = toDate_example; // تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225) (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// آمار معاملات (کندل) روزانه
[apiInstance finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGetWith:apiecoKey
  trackId:trackId
  coId:coId
  precedencyRight:precedencyRight
  fromDate:fromDate
  toDate:toDate
       completionHandler: ^(inline_response_200_3 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SandBox = require('__________sand_box');

var api = new SandBox._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'trackId': trackId_example, // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
 'coId': coId_example, // {String} شناسه­‌ی شرکت
 'precedencyRight': precedencyRight_example, // {String} true: حق تقدم false: سهم
 'fromDate': fromDate_example, // {String} تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
 'toDate': toDate_example // {String} تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 
      var coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت (optional) 
      var precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم (optional) 
      var fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220) (optional) 
      var toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225) (optional) 

      try
      {
        // آمار معاملات (کندل) روزانه
        inline_response_200_3 result = apiInstance.finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet(apiecoKey, trackId, coId, precedencyRight, fromDate, toDate);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
$coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت
$precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم
$fromDate = fromDate_example; // String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
$toDate = toDate_example; // String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)

try {
  $result = $api_instance->finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet($apiecoKey, $trackId, $coId, $precedencyRight, $fromDate, $toDate);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
my $coId = coId_example; # String | شناسه­‌ی شرکت
my $precedencyRight = precedencyRight_example; # String | true: حق تقدم false: سهم
my $fromDate = fromDate_example; # String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
my $toDate = toDate_example; # String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet(apiecoKey => $apiecoKey, trackId => $trackId, coId => $coId, precedencyRight => $precedencyRight, fromDate => $fromDate, toDate => $toDate);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
coId = coId_example # String | شناسه­‌ی شرکت (optional)
precedencyRight = precedencyRight_example # String | true: حق تقدم false: سهم (optional)
fromDate = fromDate_example # String | تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220) (optional)
toDate = toDate_example # String | تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225) (optional)

try: 
  # آمار معاملات (کندل) روزانه
  api_response = api_instance.finnotech_sandbox_trades_daily_trades_daily_get(apiecoKey, trackId=trackId, coId=coId, precedencyRight=precedencyRight, fromDate=fromDate, toDate=toDate)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechSandboxTradesDailyTradesDailyGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
coId
String
شناسه­‌ی شرکت
precedencyRight
String
true: حق تقدم false: سهم
fromDate
String
تاریخ شروع بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960220)
toDate
String
تاریخ پایان بازه (با فرمت yyyymmdd مانند: 13960225)

Responses

Status: 200 - 200 response


finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet

آمار معاملات (کندل) لحظه ای


/finnotech-sandbox-trades-realtime/trades/realtime

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-sandbox-trades-realtime/trades/realtime?trackId=&coId=&precedencyRight=&fromTime=&toTime="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت
    String precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم
    String fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
    String toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. Results Format
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet(apiecoKey, trackId, coId, precedencyRight, fromTime, toTime);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت
    String precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم
    String fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
    String toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. Results Format
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet(apiecoKey, trackId, coId, precedencyRight, fromTime, toTime);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
String *coId = coId_example; // شناسه­‌ی شرکت (optional)
String *precedencyRight = precedencyRight_example; // true: حق تقدم false: سهم (optional)
String *fromTime = fromTime_example; // زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional)
String *toTime = toTime_example; // زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. Results Format (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// آمار معاملات (کندل) لحظه ای
[apiInstance finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGetWith:apiecoKey
  trackId:trackId
  coId:coId
  precedencyRight:precedencyRight
  fromTime:fromTime
  toTime:toTime
       completionHandler: ^(inline_response_200_3 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SandBox = require('__________sand_box');

var api = new SandBox._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'trackId': trackId_example, // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
 'coId': coId_example, // {String} شناسه­‌ی شرکت
 'precedencyRight': precedencyRight_example, // {String} true: حق تقدم false: سهم
 'fromTime': fromTime_example, // {String} زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
 'toTime': toTime_example // {String} زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. Results Format
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 
      var coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت (optional) 
      var precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم (optional) 
      var fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional) 
      var toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. Results Format (optional) 

      try
      {
        // آمار معاملات (کندل) لحظه ای
        inline_response_200_3 result = apiInstance.finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet(apiecoKey, trackId, coId, precedencyRight, fromTime, toTime);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
$coId = coId_example; // String | شناسه­‌ی شرکت
$precedencyRight = precedencyRight_example; // String | true: حق تقدم false: سهم
$fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
$toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. Results Format

try {
  $result = $api_instance->finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet($apiecoKey, $trackId, $coId, $precedencyRight, $fromTime, $toTime);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
my $coId = coId_example; # String | شناسه­‌ی شرکت
my $precedencyRight = precedencyRight_example; # String | true: حق تقدم false: سهم
my $fromTime = fromTime_example; # String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
my $toTime = toTime_example; # String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. Results Format

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet(apiecoKey => $apiecoKey, trackId => $trackId, coId => $coId, precedencyRight => $precedencyRight, fromTime => $fromTime, toTime => $toTime);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
coId = coId_example # String | شناسه­‌ی شرکت (optional)
precedencyRight = precedencyRight_example # String | true: حق تقدم false: سهم (optional)
fromTime = fromTime_example # String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional)
toTime = toTime_example # String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. Results Format (optional)

try: 
  # آمار معاملات (کندل) لحظه ای
  api_response = api_instance.finnotech_sandbox_trades_realtime_trades_realtime_get(apiecoKey, trackId=trackId, coId=coId, precedencyRight=precedencyRight, fromTime=fromTime, toTime=toTime)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechSandboxTradesRealtimeTradesRealtimeGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
coId
String
شناسه­‌ی شرکت
precedencyRight
String
true: حق تقدم false: سهم
fromTime
String
زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپدورقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
toTime
String
زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کاراکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. Results Format

Responses

Status: 200 - 200 response