اطلاعات شناسایی شرکت‌ها SandBox

_

finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet

پارامترهای ورودی اجباری نیستند. اگر از این وب سرویس بدون پارامترهای CoID و یا GroupID استفاده شود، خروجی فهرستی از تمام شرکت­‌ها به همراه اطلاعات شناسایی آن­‌ها خواهد بود. اگر فقط GroupID به عنوان ورودی وارد شود، در آن صورت خروجی فقط فهرست اطلاعات شناسایی شرکت­‌های واقع در آن گروه خواهد بود. اگرشناسه، یا اسم، یا کد بورسی یا نماد بورسی یک شرکت به عنوان ورودی وارد شود، خروجی فهرستی از اطلاعات شناسایی آن شرکت خواهد بود.


/finnotech-sandbox-companies/companies

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-sandbox-companies/companies?trackId=&comId=&coName=&coTSESymbol=&instCode=&groupId=&industryId="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String comId = comId_example; // String | شناسه شرکت
    String coName = coName_example; // String | اسم شرکت
    String coTSESymbol = coTSESymbol_example; // String | نماد بورسی شرکت
    String instCode = instCode_example; // String | کد بورسی
    String groupId = groupId_example; // String | شناسه‌ی گروه شرکت
    String industryId = industryId_example; // String | شناسه‌ی صنعت شرکت
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet(apiecoKey, trackId, comId, coName, coTSESymbol, instCode, groupId, industryId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String comId = comId_example; // String | شناسه شرکت
    String coName = coName_example; // String | اسم شرکت
    String coTSESymbol = coTSESymbol_example; // String | نماد بورسی شرکت
    String instCode = instCode_example; // String | کد بورسی
    String groupId = groupId_example; // String | شناسه‌ی گروه شرکت
    String industryId = industryId_example; // String | شناسه‌ی صنعت شرکت
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet(apiecoKey, trackId, comId, coName, coTSESymbol, instCode, groupId, industryId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
String *comId = comId_example; // شناسه شرکت (optional)
String *coName = coName_example; // اسم شرکت (optional)
String *coTSESymbol = coTSESymbol_example; // نماد بورسی شرکت (optional)
String *instCode = instCode_example; // کد بورسی (optional)
String *groupId = groupId_example; // شناسه‌ی گروه شرکت (optional)
String *industryId = industryId_example; // شناسه‌ی صنعت شرکت (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// پارامترهای ورودی اجباری نیستند. اگر از این وب سرویس بدون پارامترهای CoID و یا GroupID استفاده شود، خروجی فهرستی از تمام شرکت­‌ها به همراه اطلاعات شناسایی آن­‌ها خواهد بود. اگر فقط GroupID به عنوان ورودی وارد شود، در آن صورت خروجی فقط فهرست اطلاعات شناسایی شرکت­‌های واقع در آن گروه خواهد بود. اگرشناسه، یا اسم، یا کد بورسی یا نماد بورسی یک شرکت به عنوان ورودی وارد شود، خروجی فهرستی از اطلاعات شناسایی آن شرکت خواهد بود.
[apiInstance finnotechSandboxCompaniesCompaniesGetWith:apiecoKey
  trackId:trackId
  comId:comId
  coName:coName
  coTSESymbol:coTSESymbol
  instCode:instCode
  groupId:groupId
  industryId:industryId
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SandBox = require('___sand_box');

var api = new SandBox._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'trackId': trackId_example, // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
 'comId': comId_example, // {String} شناسه شرکت
 'coName': coName_example, // {String} اسم شرکت
 'coTSESymbol': coTSESymbol_example, // {String} نماد بورسی شرکت
 'instCode': instCode_example, // {String} کد بورسی
 'groupId': groupId_example, // {String} شناسه‌ی گروه شرکت
 'industryId': industryId_example // {String} شناسه‌ی صنعت شرکت
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechSandboxCompaniesCompaniesGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 
      var comId = comId_example; // String | شناسه شرکت (optional) 
      var coName = coName_example; // String | اسم شرکت (optional) 
      var coTSESymbol = coTSESymbol_example; // String | نماد بورسی شرکت (optional) 
      var instCode = instCode_example; // String | کد بورسی (optional) 
      var groupId = groupId_example; // String | شناسه‌ی گروه شرکت (optional) 
      var industryId = industryId_example; // String | شناسه‌ی صنعت شرکت (optional) 

      try
      {
        // پارامترهای ورودی اجباری نیستند. اگر از این وب سرویس بدون پارامترهای CoID و یا GroupID استفاده شود، خروجی فهرستی از تمام شرکت­‌ها به همراه اطلاعات شناسایی آن­‌ها خواهد بود. اگر فقط GroupID به عنوان ورودی وارد شود، در آن صورت خروجی فقط فهرست اطلاعات شناسایی شرکت­‌های واقع در آن گروه خواهد بود. اگرشناسه، یا اسم، یا کد بورسی یا نماد بورسی یک شرکت به عنوان ورودی وارد شود، خروجی فهرستی از اطلاعات شناسایی آن شرکت خواهد بود.
        inline_response_200 result = apiInstance.finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet(apiecoKey, trackId, comId, coName, coTSESymbol, instCode, groupId, industryId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
$comId = comId_example; // String | شناسه شرکت
$coName = coName_example; // String | اسم شرکت
$coTSESymbol = coTSESymbol_example; // String | نماد بورسی شرکت
$instCode = instCode_example; // String | کد بورسی
$groupId = groupId_example; // String | شناسه‌ی گروه شرکت
$industryId = industryId_example; // String | شناسه‌ی صنعت شرکت

try {
  $result = $api_instance->finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet($apiecoKey, $trackId, $comId, $coName, $coTSESymbol, $instCode, $groupId, $industryId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
my $comId = comId_example; # String | شناسه شرکت
my $coName = coName_example; # String | اسم شرکت
my $coTSESymbol = coTSESymbol_example; # String | نماد بورسی شرکت
my $instCode = instCode_example; # String | کد بورسی
my $groupId = groupId_example; # String | شناسه‌ی گروه شرکت
my $industryId = industryId_example; # String | شناسه‌ی صنعت شرکت

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet(apiecoKey => $apiecoKey, trackId => $trackId, comId => $comId, coName => $coName, coTSESymbol => $coTSESymbol, instCode => $instCode, groupId => $groupId, industryId => $industryId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
comId = comId_example # String | شناسه شرکت (optional)
coName = coName_example # String | اسم شرکت (optional)
coTSESymbol = coTSESymbol_example # String | نماد بورسی شرکت (optional)
instCode = instCode_example # String | کد بورسی (optional)
groupId = groupId_example # String | شناسه‌ی گروه شرکت (optional)
industryId = industryId_example # String | شناسه‌ی صنعت شرکت (optional)

try: 
  # پارامترهای ورودی اجباری نیستند. اگر از این وب سرویس بدون پارامترهای CoID و یا GroupID استفاده شود، خروجی فهرستی از تمام شرکت­‌ها به همراه اطلاعات شناسایی آن­‌ها خواهد بود. اگر فقط GroupID به عنوان ورودی وارد شود، در آن صورت خروجی فقط فهرست اطلاعات شناسایی شرکت­‌های واقع در آن گروه خواهد بود. اگرشناسه، یا اسم، یا کد بورسی یا نماد بورسی یک شرکت به عنوان ورودی وارد شود، خروجی فهرستی از اطلاعات شناسایی آن شرکت خواهد بود.
  api_response = api_instance.finnotech_sandbox_companies_companies_get(apiecoKey, trackId=trackId, comId=comId, coName=coName, coTSESymbol=coTSESymbol, instCode=instCode, groupId=groupId, industryId=industryId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechSandboxCompaniesCompaniesGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
comId
String
شناسه شرکت
coName
String
اسم شرکت
coTSESymbol
String
نماد بورسی شرکت
instCode
String
کد بورسی
groupId
String
شناسه‌ی گروه شرکت
industryId
String
شناسه‌ی صنعت شرکت

Responses

Status: 200 - 200 response