اطلاعات شناسایی شرکت

_

finnotechCompaniesCompaniesGet

پارامترهای ورودی اجباری نیستند. اگر از این وب سرویس بدون پارامترهای CoID و یا GroupID استفاده شود، خروجی فهرستی از تمام شرکت­‌ها به همراه اطلاعات شناسایی آن­‌ها خواهد بود. اگر فقط GroupID به عنوان ورودی وارد شود، در آن صورت خروجی فقط فهرست اطلاعات شناسایی شرکت­‌های واقع در آن گروه خواهد بود. اگرشناسه، یا اسم، یا کد بورسی یا نماد بورسی یک شرکت به عنوان ورودی وارد شود، خروجی فهرستی از اطلاعات شناسایی آن شرکت خواهد بود.


/finnotech-companies/companies

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-companies/companies?trackId=&comId=&coName=&coTSESymbol=&instCode=&groupId=&industryId="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String comId = comId_example; // String | شناسه شرکت
    String coName = coName_example; // String | اسم شرکت
    String coTSESymbol = coTSESymbol_example; // String | نماد بورسی شرکت
    String instCode = instCode_example; // String | کد بورسی
    String groupId = groupId_example; // String | شناسه‌ی گروه شرکت
    String industryId = industryId_example; // String | شناسه‌ی صنعت شرکت
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechCompaniesCompaniesGet(apiecoKey, comId, coName, coTSESymbol, instCode, groupId, industryId, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechCompaniesCompaniesGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String comId = comId_example; // String | شناسه شرکت
    String coName = coName_example; // String | اسم شرکت
    String coTSESymbol = coTSESymbol_example; // String | نماد بورسی شرکت
    String instCode = instCode_example; // String | کد بورسی
    String groupId = groupId_example; // String | شناسه‌ی گروه شرکت
    String industryId = industryId_example; // String | شناسه‌ی صنعت شرکت
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechCompaniesCompaniesGet(apiecoKey, comId, coName, coTSESymbol, instCode, groupId, industryId, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechCompaniesCompaniesGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *comId = comId_example; // شناسه شرکت
String *coName = coName_example; // اسم شرکت
String *coTSESymbol = coTSESymbol_example; // نماد بورسی شرکت
String *instCode = instCode_example; // کد بورسی
String *groupId = groupId_example; // شناسه‌ی گروه شرکت
String *industryId = industryId_example; // شناسه‌ی صنعت شرکت
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// پارامترهای ورودی اجباری نیستند. اگر از این وب سرویس بدون پارامترهای CoID و یا GroupID استفاده شود، خروجی فهرستی از تمام شرکت­‌ها به همراه اطلاعات شناسایی آن­‌ها خواهد بود. اگر فقط GroupID به عنوان ورودی وارد شود، در آن صورت خروجی فقط فهرست اطلاعات شناسایی شرکت­‌های واقع در آن گروه خواهد بود. اگرشناسه، یا اسم، یا کد بورسی یا نماد بورسی یک شرکت به عنوان ورودی وارد شود، خروجی فهرستی از اطلاعات شناسایی آن شرکت خواهد بود.
[apiInstance finnotechCompaniesCompaniesGetWith:apiecoKey
  comId:comId
  coName:coName
  coTSESymbol:coTSESymbol
  instCode:instCode
  groupId:groupId
  industryId:industryId
  trackId:trackId
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('__');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var comId = comId_example; // {String} شناسه شرکت

var coName = coName_example; // {String} اسم شرکت

var coTSESymbol = coTSESymbol_example; // {String} نماد بورسی شرکت

var instCode = instCode_example; // {String} کد بورسی

var groupId = groupId_example; // {String} شناسه‌ی گروه شرکت

var industryId = industryId_example; // {String} شناسه‌ی صنعت شرکت

var opts = { 
 'trackId': trackId_example // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechCompaniesCompaniesGet(apiecoKey, comId, coName, coTSESymbol, instCode, groupId, industryId, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechCompaniesCompaniesGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var comId = comId_example; // String | شناسه شرکت
      var coName = coName_example; // String | اسم شرکت
      var coTSESymbol = coTSESymbol_example; // String | نماد بورسی شرکت
      var instCode = instCode_example; // String | کد بورسی
      var groupId = groupId_example; // String | شناسه‌ی گروه شرکت
      var industryId = industryId_example; // String | شناسه‌ی صنعت شرکت
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 

      try
      {
        // پارامترهای ورودی اجباری نیستند. اگر از این وب سرویس بدون پارامترهای CoID و یا GroupID استفاده شود، خروجی فهرستی از تمام شرکت­‌ها به همراه اطلاعات شناسایی آن­‌ها خواهد بود. اگر فقط GroupID به عنوان ورودی وارد شود، در آن صورت خروجی فقط فهرست اطلاعات شناسایی شرکت­‌های واقع در آن گروه خواهد بود. اگرشناسه، یا اسم، یا کد بورسی یا نماد بورسی یک شرکت به عنوان ورودی وارد شود، خروجی فهرستی از اطلاعات شناسایی آن شرکت خواهد بود.
        inline_response_200 result = apiInstance.finnotechCompaniesCompaniesGet(apiecoKey, comId, coName, coTSESymbol, instCode, groupId, industryId, trackId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechCompaniesCompaniesGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$comId = comId_example; // String | شناسه شرکت
$coName = coName_example; // String | اسم شرکت
$coTSESymbol = coTSESymbol_example; // String | نماد بورسی شرکت
$instCode = instCode_example; // String | کد بورسی
$groupId = groupId_example; // String | شناسه‌ی گروه شرکت
$industryId = industryId_example; // String | شناسه‌ی صنعت شرکت
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.

try {
  $result = $api_instance->finnotechCompaniesCompaniesGet($apiecoKey, $comId, $coName, $coTSESymbol, $instCode, $groupId, $industryId, $trackId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechCompaniesCompaniesGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $comId = comId_example; # String | شناسه شرکت
my $coName = coName_example; # String | اسم شرکت
my $coTSESymbol = coTSESymbol_example; # String | نماد بورسی شرکت
my $instCode = instCode_example; # String | کد بورسی
my $groupId = groupId_example; # String | شناسه‌ی گروه شرکت
my $industryId = industryId_example; # String | شناسه‌ی صنعت شرکت
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechCompaniesCompaniesGet(apiecoKey => $apiecoKey, comId => $comId, coName => $coName, coTSESymbol => $coTSESymbol, instCode => $instCode, groupId => $groupId, industryId => $industryId, trackId => $trackId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechCompaniesCompaniesGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
comId = comId_example # String | شناسه شرکت
coName = coName_example # String | اسم شرکت
coTSESymbol = coTSESymbol_example # String | نماد بورسی شرکت
instCode = instCode_example # String | کد بورسی
groupId = groupId_example # String | شناسه‌ی گروه شرکت
industryId = industryId_example # String | شناسه‌ی صنعت شرکت
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)

try: 
  # پارامترهای ورودی اجباری نیستند. اگر از این وب سرویس بدون پارامترهای CoID و یا GroupID استفاده شود، خروجی فهرستی از تمام شرکت­‌ها به همراه اطلاعات شناسایی آن­‌ها خواهد بود. اگر فقط GroupID به عنوان ورودی وارد شود، در آن صورت خروجی فقط فهرست اطلاعات شناسایی شرکت­‌های واقع در آن گروه خواهد بود. اگرشناسه، یا اسم، یا کد بورسی یا نماد بورسی یک شرکت به عنوان ورودی وارد شود، خروجی فهرستی از اطلاعات شناسایی آن شرکت خواهد بود.
  api_response = api_instance.finnotech_companies_companies_get(apiecoKey, comId, coName, coTSESymbol, instCode, groupId, industryId, trackId=trackId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechCompaniesCompaniesGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
comId*
String
شناسه شرکت
Required
coName*
String
اسم شرکت
Required
coTSESymbol*
String
نماد بورسی شرکت
Required
instCode*
String
کد بورسی
Required
groupId*
String
شناسه‌ی گروه شرکت
Required
industryId*
String
شناسه‌ی صنعت شرکت
Required

Responses

Status: 200 - 200 response