سرویس اطلاعات زمین های کشاورزی

RGB

apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet


/api/v1/read/legalCustomer/RGB/{farm_id}/{month}/{filename}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/farm-info/api/v1/read/legalCustomer/RGB/{farm_id}/{month}/{filename}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.RGBApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class RGBApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    RGBApi apiInstance = new RGBApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    Integer month = 56; // Integer | شناسه ماه
    String filename = filename_example; // String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
    Integer farmId = 56; // Integer | شناسه زمین
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet(apiecoKey, token, month, filename, farmId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling RGBApi#apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.RGBApi;

public class RGBApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    RGBApi apiInstance = new RGBApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    Integer month = 56; // Integer | شناسه ماه
    String filename = filename_example; // String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
    Integer farmId = 56; // Integer | شناسه زمین
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet(apiecoKey, token, month, filename, farmId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling RGBApi#apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *token = token_example; // apikey for use API
Integer *month = 56; // شناسه ماه
String *filename = filename_example; // نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
Integer *farmId = 56; // شناسه زمین

RGBApi *apiInstance = [[RGBApi alloc] init];

[apiInstance apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGetWith:apiecoKey
  token:token
  month:month
  filename:filename
  farmId:farmId
       completionHandler: ^(inline_response_200_3 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('____');

var api = new _.RGBApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var token = token_example; // {String} apikey for use API

var month = 56; // {Integer} شناسه ماه

var filename = filename_example; // {String} نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.

var farmId = 56; // {Integer} شناسه زمین


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet(apiecoKey, token, month, filename, farmId, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new RGBApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var token = token_example; // String | apikey for use API
      var month = 56; // Integer | شناسه ماه
      var filename = filename_example; // String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
      var farmId = 56; // Integer | شناسه زمین

      try
      {
        inline_response_200_3 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet(apiecoKey, token, month, filename, farmId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling RGBApi.apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\RGBApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$token = token_example; // String | apikey for use API
$month = 56; // Integer | شناسه ماه
$filename = filename_example; // String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
$farmId = 56; // Integer | شناسه زمین

try {
  $result = $api_instance->apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet($apiecoKey, $token, $month, $filename, $farmId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling RGBApi->apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::RGBApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::RGBApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $token = token_example; # String | apikey for use API
my $month = 56; # Integer | شناسه ماه
my $filename = filename_example; # String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
my $farmId = 56; # Integer | شناسه زمین

eval { 
  my $result = $api_instance->apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet(apiecoKey => $apiecoKey, token => $token, month => $month, filename => $filename, farmId => $farmId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling RGBApi->apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.RGBApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
token = token_example # String | apikey for use API
month = 56 # Integer | شناسه ماه
filename = filename_example # String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
farmId = 56 # Integer | شناسه زمین

try: 
  api_response = api_instance.api_v1_read_legal_customer_rgb_farm_id_month_filename_get(apiecoKey, token, month, filename, farmId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling RGBApi->apiV1ReadLegalCustomerRGBFarmIdMonthFilenameGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
month*
Integer
شناسه ماه
Required
filename*
String
نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
Required
farm_id*
Integer
شناسه زمین
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
token*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - ok


_

apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet


/api/v1/read/legalCustomer/Index/{farm_id}/{index}/{month}/{filename}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/farm-info/api/v1/read/legalCustomer/Index/{farm_id}/{index}/{month}/{filename}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    String index = index_example; // String | نام شاخص مورد نظر
    Integer month = 56; // Integer | شناسه ماه
    String filename = filename_example; // String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
    Integer farmId = 56; // Integer | شناسه زمین
    try {
      inline_response_200_2 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet(apiecoKey, token, index, month, filename, farmId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    String index = index_example; // String | نام شاخص مورد نظر
    Integer month = 56; // Integer | شناسه ماه
    String filename = filename_example; // String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
    Integer farmId = 56; // Integer | شناسه زمین
    try {
      inline_response_200_2 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet(apiecoKey, token, index, month, filename, farmId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *token = token_example; // apikey for use API
String *index = index_example; // نام شاخص مورد نظر
Integer *month = 56; // شناسه ماه
String *filename = filename_example; // نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
Integer *farmId = 56; // شناسه زمین

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

[apiInstance apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGetWith:apiecoKey
  token:token
  index:index
  month:month
  filename:filename
  farmId:farmId
       completionHandler: ^(inline_response_200_2 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('____');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var token = token_example; // {String} apikey for use API

var index = index_example; // {String} نام شاخص مورد نظر

var month = 56; // {Integer} شناسه ماه

var filename = filename_example; // {String} نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.

var farmId = 56; // {Integer} شناسه زمین


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet(apiecoKey, token, index, month, filename, farmId, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var token = token_example; // String | apikey for use API
      var index = index_example; // String | نام شاخص مورد نظر
      var month = 56; // Integer | شناسه ماه
      var filename = filename_example; // String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
      var farmId = 56; // Integer | شناسه زمین

      try
      {
        inline_response_200_2 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet(apiecoKey, token, index, month, filename, farmId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$token = token_example; // String | apikey for use API
$index = index_example; // String | نام شاخص مورد نظر
$month = 56; // Integer | شناسه ماه
$filename = filename_example; // String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
$farmId = 56; // Integer | شناسه زمین

try {
  $result = $api_instance->apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet($apiecoKey, $token, $index, $month, $filename, $farmId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $token = token_example; # String | apikey for use API
my $index = index_example; # String | نام شاخص مورد نظر
my $month = 56; # Integer | شناسه ماه
my $filename = filename_example; # String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
my $farmId = 56; # Integer | شناسه زمین

eval { 
  my $result = $api_instance->apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet(apiecoKey => $apiecoKey, token => $token, index => $index, month => $month, filename => $filename, farmId => $farmId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
token = token_example # String | apikey for use API
index = index_example # String | نام شاخص مورد نظر
month = 56 # Integer | شناسه ماه
filename = filename_example # String | نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
farmId = 56 # Integer | شناسه زمین

try: 
  api_response = api_instance.api_v1_read_legal_customer_index_farm_id_index_month_filename_get(apiecoKey, token, index, month, filename, farmId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->apiV1ReadLegalCustomerIndexFarmIdIndexMonthFilenameGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
index*
String
نام شاخص مورد نظر
Required
month*
Integer
شناسه ماه
Required
filename*
String
نام فایلی که در api قبل دریافت کردید را به صورت string query در آدرس بالا وارد نمایید.
Required
farm_id*
Integer
شناسه زمین
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
token*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - ok


apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet


/api/v1/read/legalCustomer/Info/farm/information

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/farm-info/api/v1/read/legalCustomer/Info/farm/information"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet(apiecoKey, token);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet(apiecoKey, token);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *token = token_example; // apikey for use API

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

[apiInstance apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGetWith:apiecoKey
  token:token
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('____');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var token = token_example; // {String} apikey for use API


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet(apiecoKey, token, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var token = token_example; // String | apikey for use API

      try
      {
        inline_response_200 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet(apiecoKey, token);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$token = token_example; // String | apikey for use API

try {
  $result = $api_instance->apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet($apiecoKey, $token);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $token = token_example; # String | apikey for use API

eval { 
  my $result = $api_instance->apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet(apiecoKey => $apiecoKey, token => $token);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
token = token_example # String | apikey for use API

try: 
  api_response = api_instance.api_v1_read_legal_customer_info_farm_information_get(apiecoKey, token)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->apiV1ReadLegalCustomerInfoFarmInformationGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
token*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - ok


apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet


/api/v1/read/legalCustomer/satelliteImageInfo/{farm_id}/{mont}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/farm-info/api/v1/read/legalCustomer/satelliteImageInfo/{farm_id}/{mont}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    Integer mont = 56; // Integer | شناسه ماه
    Integer farmId = 56; // Integer | شناسه زمین
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet(apiecoKey, token, mont, farmId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    Integer mont = 56; // Integer | شناسه ماه
    Integer farmId = 56; // Integer | شناسه زمین
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet(apiecoKey, token, mont, farmId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *token = token_example; // apikey for use API
Integer *mont = 56; // شناسه ماه
Integer *farmId = 56; // شناسه زمین

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

[apiInstance apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGetWith:apiecoKey
  token:token
  mont:mont
  farmId:farmId
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('____');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var token = token_example; // {String} apikey for use API

var mont = 56; // {Integer} شناسه ماه

var farmId = 56; // {Integer} شناسه زمین


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet(apiecoKey, token, mont, farmId, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var token = token_example; // String | apikey for use API
      var mont = 56; // Integer | شناسه ماه
      var farmId = 56; // Integer | شناسه زمین

      try
      {
        inline_response_200_1 result = apiInstance.apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet(apiecoKey, token, mont, farmId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$token = token_example; // String | apikey for use API
$mont = 56; // Integer | شناسه ماه
$farmId = 56; // Integer | شناسه زمین

try {
  $result = $api_instance->apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet($apiecoKey, $token, $mont, $farmId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $token = token_example; # String | apikey for use API
my $mont = 56; # Integer | شناسه ماه
my $farmId = 56; # Integer | شناسه زمین

eval { 
  my $result = $api_instance->apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet(apiecoKey => $apiecoKey, token => $token, mont => $mont, farmId => $farmId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
token = token_example # String | apikey for use API
mont = 56 # Integer | شناسه ماه
farmId = 56 # Integer | شناسه زمین

try: 
  api_response = api_instance.api_v1_read_legal_customer_satellite_image_info_farm_id_mont_get(apiecoKey, token, mont, farmId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->apiV1ReadLegalCustomerSatelliteImageInfoFarmIdMontGet: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
mont*
Integer
شناسه ماه
Required
farm_id*
Integer
شناسه زمین
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
token*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - ok


apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost


/api/v1/write/legalCustomer/farm/information

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/farm-info/api/v1/write/legalCustomer/farm/information"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    Data data = ; // Data | 
    try {
      apiInstance.apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost(apiecoKey, token, data);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | apikey for use API
    Data data = ; // Data | 
    try {
      apiInstance.apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost(apiecoKey, token, data);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *token = token_example; // apikey for use API
Data *data = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

[apiInstance apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPostWith:apiecoKey
  token:token
  data:data
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('____');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var token = token_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'data': // {Data} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost(apiecoKey, token, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var token = token_example; // String | apikey for use API
      var data = new Data(); // Data | (optional) 

      try
      {
        apiInstance.apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost(apiecoKey, token, data);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$token = token_example; // String | apikey for use API
$data = ; // Data | 

try {
  $api_instance->apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost($apiecoKey, $token, $data);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $token = token_example; # String | apikey for use API
my $data = WWW::SwaggerClient::Object::Data->new(); # Data | 

eval { 
  $api_instance->apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost(apiecoKey => $apiecoKey, token => $token, data => $data);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
token = token_example # String | apikey for use API
data = # Data | (optional)

try: 
  api_instance.api_v1_write_legal_customer_farm_information_post(apiecoKey, token, data=data)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->apiV1WriteLegalCustomerFarmInformationPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
token*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
data

Responses

Status: 200 - آیدي زمین و پیغام ثبت موفق زمین می باشد