استعلام قبوض

_

billingInquiryGet


/billingInquiry

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-billingInquiry/billingInquiry?trackId=&type=¶meter="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String type = type_example; // String |     قبض آب :Water قبض برق :Electricity قبض برق فرمت شرکت توانیر - ساپا Electricity-standard قبض گاز :Gas تلفن ثابت, پایان دوره :Tel تلفن ثابت, بروز :TelNow تلفن همراه, پایان دوره :Mobile تلفن همراه, بروز :MobileNow
    String parameter = parameter_example; // String |     شناسه قبض: قبض آب شناسه قبض: قبض برق شماره اشتراک: قبض گاز شماره تلفن به همراه کد : تلفن ثابت شماره تلفن همراه: تلفن همراه
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.billingInquiryGet(apiecoKey, type, parameter, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#billingInquiryGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String type = type_example; // String |     قبض آب :Water قبض برق :Electricity قبض برق فرمت شرکت توانیر - ساپا Electricity-standard قبض گاز :Gas تلفن ثابت, پایان دوره :Tel تلفن ثابت, بروز :TelNow تلفن همراه, پایان دوره :Mobile تلفن همراه, بروز :MobileNow
    String parameter = parameter_example; // String |     شناسه قبض: قبض آب شناسه قبض: قبض برق شماره اشتراک: قبض گاز شماره تلفن به همراه کد : تلفن ثابت شماره تلفن همراه: تلفن همراه
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.billingInquiryGet(apiecoKey, type, parameter, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#billingInquiryGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *type = type_example; //     قبض آب :Water قبض برق :Electricity قبض برق فرمت شرکت توانیر - ساپا Electricity-standard قبض گاز :Gas تلفن ثابت, پایان دوره :Tel تلفن ثابت, بروز :TelNow تلفن همراه, پایان دوره :Mobile تلفن همراه, بروز :MobileNow
String *parameter = parameter_example; //     شناسه قبض: قبض آب شناسه قبض: قبض برق شماره اشتراک: قبض گاز شماره تلفن به همراه کد : تلفن ثابت شماره تلفن همراه: تلفن همراه
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

[apiInstance billingInquiryGetWith:apiecoKey
  type:type
  parameter:parameter
  trackId:trackId
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('_');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var type = type_example; // {String}     قبض آب :Water قبض برق :Electricity قبض برق فرمت شرکت توانیر - ساپا Electricity-standard قبض گاز :Gas تلفن ثابت, پایان دوره :Tel تلفن ثابت, بروز :TelNow تلفن همراه, پایان دوره :Mobile تلفن همراه, بروز :MobileNow

var parameter = parameter_example; // {String}     شناسه قبض: قبض آب شناسه قبض: قبض برق شماره اشتراک: قبض گاز شماره تلفن به همراه کد : تلفن ثابت شماره تلفن همراه: تلفن همراه

var opts = { 
 'trackId': trackId_example // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.billingInquiryGet(apiecoKey, type, parameter, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class billingInquiryGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var type = type_example; // String |     قبض آب :Water قبض برق :Electricity قبض برق فرمت شرکت توانیر - ساپا Electricity-standard قبض گاز :Gas تلفن ثابت, پایان دوره :Tel تلفن ثابت, بروز :TelNow تلفن همراه, پایان دوره :Mobile تلفن همراه, بروز :MobileNow
      var parameter = parameter_example; // String |     شناسه قبض: قبض آب شناسه قبض: قبض برق شماره اشتراک: قبض گاز شماره تلفن به همراه کد : تلفن ثابت شماره تلفن همراه: تلفن همراه
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 

      try
      {
        inline_response_200 result = apiInstance.billingInquiryGet(apiecoKey, type, parameter, trackId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.billingInquiryGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$type = type_example; // String |     قبض آب :Water قبض برق :Electricity قبض برق فرمت شرکت توانیر - ساپا Electricity-standard قبض گاز :Gas تلفن ثابت, پایان دوره :Tel تلفن ثابت, بروز :TelNow تلفن همراه, پایان دوره :Mobile تلفن همراه, بروز :MobileNow
$parameter = parameter_example; // String |     شناسه قبض: قبض آب شناسه قبض: قبض برق شماره اشتراک: قبض گاز شماره تلفن به همراه کد : تلفن ثابت شماره تلفن همراه: تلفن همراه
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.

try {
  $result = $api_instance->billingInquiryGet($apiecoKey, $type, $parameter, $trackId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->billingInquiryGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $type = type_example; # String |     قبض آب :Water قبض برق :Electricity قبض برق فرمت شرکت توانیر - ساپا Electricity-standard قبض گاز :Gas تلفن ثابت, پایان دوره :Tel تلفن ثابت, بروز :TelNow تلفن همراه, پایان دوره :Mobile تلفن همراه, بروز :MobileNow
my $parameter = parameter_example; # String |     شناسه قبض: قبض آب شناسه قبض: قبض برق شماره اشتراک: قبض گاز شماره تلفن به همراه کد : تلفن ثابت شماره تلفن همراه: تلفن همراه
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.

eval { 
  my $result = $api_instance->billingInquiryGet(apiecoKey => $apiecoKey, type => $type, parameter => $parameter, trackId => $trackId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->billingInquiryGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
type = type_example # String |     قبض آب :Water قبض برق :Electricity قبض برق فرمت شرکت توانیر - ساپا Electricity-standard قبض گاز :Gas تلفن ثابت, پایان دوره :Tel تلفن ثابت, بروز :TelNow تلفن همراه, پایان دوره :Mobile تلفن همراه, بروز :MobileNow
parameter = parameter_example # String |     شناسه قبض: قبض آب شناسه قبض: قبض برق شماره اشتراک: قبض گاز شماره تلفن به همراه کد : تلفن ثابت شماره تلفن همراه: تلفن همراه
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)

try: 
  api_response = api_instance.billing_inquiry_get(apiecoKey, type, parameter, trackId=trackId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->billingInquiryGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
type*
String
قبض آب :Water قبض برق :Electricity قبض برق فرمت شرکت توانیر - ساپا Electricity-standard قبض گاز :Gas تلفن ثابت, پایان دوره :Tel تلفن ثابت, بروز :TelNow تلفن همراه, پایان دوره :Mobile تلفن همراه, بروز :MobileNow
Required
parameter*
String
شناسه قبض: قبض آب شناسه قبض: قبض برق شماره اشتراک: قبض گاز شماره تلفن به همراه کد : تلفن ثابت شماره تلفن همراه: تلفن همراه
Required

Responses

Status: 200 - 200 response