اطلاعات نرخ روزانه انواع ارز SandBox

_

forexValueDailyGet


/forexValueDaily

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-sandbox-daily-currency/forexValueDaily?currencyId=&from=&to=&trackId="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
    String from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd
    String to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd
    String trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.forexValueDailyGet(apiecoKey, currencyId, from, to, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#forexValueDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
    String from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd
    String to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd
    String trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.forexValueDailyGet(apiecoKey, currencyId, from, to, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#forexValueDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *currencyId = currencyId_example; // شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید. (optional)
String *from = from_example; // تاریخ شروع بازه yyyymmdd (optional)
String *to = to_example; // تاریخ پایان بازه yyyymmdd (optional)
String *trackId = trackId_example; // رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

[apiInstance forexValueDailyGetWith:apiecoKey
  currencyId:currencyId
  from:from
  to:to
  trackId:trackId
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SandBox = require('_____sand_box');

var api = new SandBox._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'currencyId': currencyId_example, // {String} شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
 'from': from_example, // {String} تاریخ شروع بازه yyyymmdd
 'to': to_example, // {String} تاریخ پایان بازه yyyymmdd
 'trackId': trackId_example // {String} رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.forexValueDailyGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class forexValueDailyGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید. (optional) 
      var from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd (optional) 
      var to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd (optional) 
      var trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. (optional) 

      try
      {
        inline_response_200 result = apiInstance.forexValueDailyGet(apiecoKey, currencyId, from, to, trackId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.forexValueDailyGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
$from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd
$to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd
$trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.

try {
  $result = $api_instance->forexValueDailyGet($apiecoKey, $currencyId, $from, $to, $trackId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->forexValueDailyGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $currencyId = currencyId_example; # String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
my $from = from_example; # String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd
my $to = to_example; # String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd
my $trackId = trackId_example; # String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.

eval { 
  my $result = $api_instance->forexValueDailyGet(apiecoKey => $apiecoKey, currencyId => $currencyId, from => $from, to => $to, trackId => $trackId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->forexValueDailyGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
currencyId = currencyId_example # String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید. (optional)
from = from_example # String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd (optional)
to = to_example # String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd (optional)
trackId = trackId_example # String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. (optional)

try: 
  api_response = api_instance.forex_value_daily_get(apiecoKey, currencyId=currencyId, from=from, to=to, trackId=trackId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->forexValueDailyGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
currencyId
String
شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
from
String
تاریخ شروع بازه yyyymmdd
to
String
تاریخ پایان بازه yyyymmdd
trackId
String
رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.

Responses

Status: 200 - 200 پاسخ بدون فرستادن currencyId به شکل زیر است