اطلاعات بازار طلا، فلزات گران‌بها و ارز

_

finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet

نرخ روزانه ارز


/finnotech-daily-currency/forexValueDaily

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-daily-currency/forexValueDaily?currencyId=&from=&to=&trackId="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
    String from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd
    String to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd
    String trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet(apiecoKey, currencyId, from, to, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
    String from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd
    String to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd
    String trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet(apiecoKey, currencyId, from, to, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *currencyId = currencyId_example; // شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید. (optional)
String *from = from_example; // تاریخ شروع بازه yyyymmdd (optional)
String *to = to_example; // تاریخ پایان بازه yyyymmdd (optional)
String *trackId = trackId_example; // رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// نرخ روزانه ارز
[apiInstance finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGetWith:apiecoKey
  currencyId:currencyId
  from:from
  to:to
  trackId:trackId
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'currencyId': currencyId_example, // {String} شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
 'from': from_example, // {String} تاریخ شروع بازه yyyymmdd
 'to': to_example, // {String} تاریخ پایان بازه yyyymmdd
 'trackId': trackId_example // {String} رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید. (optional) 
      var from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd (optional) 
      var to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd (optional) 
      var trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. (optional) 

      try
      {
        // نرخ روزانه ارز
        inline_response_200_1 result = apiInstance.finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet(apiecoKey, currencyId, from, to, trackId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
$from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd
$to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd
$trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.

try {
  $result = $api_instance->finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet($apiecoKey, $currencyId, $from, $to, $trackId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $currencyId = currencyId_example; # String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
my $from = from_example; # String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd
my $to = to_example; # String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd
my $trackId = trackId_example; # String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet(apiecoKey => $apiecoKey, currencyId => $currencyId, from => $from, to => $to, trackId => $trackId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
currencyId = currencyId_example # String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید. (optional)
from = from_example # String | تاریخ شروع بازه yyyymmdd (optional)
to = to_example # String | تاریخ پایان بازه yyyymmdd (optional)
trackId = trackId_example # String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. (optional)

try: 
  # نرخ روزانه ارز
  api_response = api_instance.finnotech_daily_currency_forex_value_daily_get(apiecoKey, currencyId=currencyId, from=from, to=to, trackId=trackId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechDailyCurrencyForexValueDailyGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
currencyId
String
شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
from
String
تاریخ شروع بازه yyyymmdd
to
String
تاریخ پایان بازه yyyymmdd
trackId
String
رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.

Responses

Status: 200 - 200 پاسخ بدون فرستادن currencyId به شکل زیر است


finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet

اطلاعات بازار طلا، فلزات گران‌بها و ارز


/finnotech-goldMetalValueDaily/goldMetalValueDaily

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-goldMetalValueDaily/goldMetalValueDaily?trackId=&metalId=&from=&to="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String metalId = metalId_example; // String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
    String from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه
    String to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet(apiecoKey, trackId, metalId, from, to);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String metalId = metalId_example; // String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
    String from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه
    String to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet(apiecoKey, trackId, metalId, from, to);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
String *metalId = metalId_example; // شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید. (optional)
String *from = from_example; // تاریخ شروع بازه (optional)
String *to = to_example; // تاریخ پایان بازه (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// اطلاعات بازار طلا، فلزات گران‌بها و ارز
[apiInstance finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGetWith:apiecoKey
  trackId:trackId
  metalId:metalId
  from:from
  to:to
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'trackId': trackId_example, // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
 'metalId': metalId_example, // {String} شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
 'from': from_example, // {String} تاریخ شروع بازه
 'to': to_example // {String} تاریخ پایان بازه
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 
      var metalId = metalId_example; // String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید. (optional) 
      var from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه (optional) 
      var to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه (optional) 

      try
      {
        // اطلاعات بازار طلا، فلزات گران‌بها و ارز
        inline_response_200 result = apiInstance.finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet(apiecoKey, trackId, metalId, from, to);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
$metalId = metalId_example; // String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
$from = from_example; // String | تاریخ شروع بازه
$to = to_example; // String | تاریخ پایان بازه

try {
  $result = $api_instance->finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet($apiecoKey, $trackId, $metalId, $from, $to);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
my $metalId = metalId_example; # String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
my $from = from_example; # String | تاریخ شروع بازه
my $to = to_example; # String | تاریخ پایان بازه

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet(apiecoKey => $apiecoKey, trackId => $trackId, metalId => $metalId, from => $from, to => $to);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
metalId = metalId_example # String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید. (optional)
from = from_example # String | تاریخ شروع بازه (optional)
to = to_example # String | تاریخ پایان بازه (optional)

try: 
  # اطلاعات بازار طلا، فلزات گران‌بها و ارز
  api_response = api_instance.finnotech_gold_metal_value_daily_gold_metal_value_daily_get(apiecoKey, trackId=trackId, metalId=metalId, from=from, to=to)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechGoldMetalValueDailyGoldMetalValueDailyGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
metalId
String
شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
from
String
تاریخ شروع بازه
to
String
تاریخ پایان بازه

Responses

Status: 200 - 200 response


finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet

اطلاعات لحظه ای نرخ فلزات گرانبها


/finnotech-goldMetalValueRealtime/goldMetalValueRealtime

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-goldMetalValueRealtime/goldMetalValueRealtime?trackId=&metalId=&isTimePeriod=&fromTime=&toTime="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String metalId = metalId_example; // String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
    Boolean isTimePeriod = true; // Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
    String fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
    String toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet(apiecoKey, trackId, metalId, isTimePeriod, fromTime, toTime);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
    String metalId = metalId_example; // String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
    Boolean isTimePeriod = true; // Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
    String fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
    String toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet(apiecoKey, trackId, metalId, isTimePeriod, fromTime, toTime);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *trackId = trackId_example; // کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
String *metalId = metalId_example; // شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید. (optional)
Boolean *isTimePeriod = true; // false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز (optional)
String *fromTime = fromTime_example; // زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional)
String *toTime = toTime_example; // زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// اطلاعات لحظه ای نرخ فلزات گرانبها
[apiInstance finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGetWith:apiecoKey
  trackId:trackId
  metalId:metalId
  isTimePeriod:isTimePeriod
  fromTime:fromTime
  toTime:toTime
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'trackId': trackId_example, // {String} کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
 'metalId': metalId_example, // {String} شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
 'isTimePeriod': true, // {Boolean} false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
 'fromTime': fromTime_example, // {String} زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
 'toTime': toTime_example // {String} زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional) 
      var metalId = metalId_example; // String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید. (optional) 
      var isTimePeriod = true; // Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز (optional) 
      var fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional) 
      var toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional) 

      try
      {
        // اطلاعات لحظه ای نرخ فلزات گرانبها
        inline_response_200 result = apiInstance.finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet(apiecoKey, trackId, metalId, isTimePeriod, fromTime, toTime);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$trackId = trackId_example; // String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
$metalId = metalId_example; // String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
$isTimePeriod = true; // Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
$fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
$toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.

try {
  $result = $api_instance->finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet($apiecoKey, $trackId, $metalId, $isTimePeriod, $fromTime, $toTime);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $trackId = trackId_example; # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
my $metalId = metalId_example; # String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
my $isTimePeriod = true; # Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
my $fromTime = fromTime_example; # String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
my $toTime = toTime_example; # String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet(apiecoKey => $apiecoKey, trackId => $trackId, metalId => $metalId, isTimePeriod => $isTimePeriod, fromTime => $fromTime, toTime => $toTime);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
trackId = trackId_example # String | کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود. (optional)
metalId = metalId_example # String | شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید. (optional)
isTimePeriod = true # Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز (optional)
fromTime = fromTime_example # String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional)
toTime = toTime_example # String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional)

try: 
  # اطلاعات لحظه ای نرخ فلزات گرانبها
  api_response = api_instance.finnotech_gold_metal_value_realtime_gold_metal_value_realtime_get(apiecoKey, trackId=trackId, metalId=metalId, isTimePeriod=isTimePeriod, fromTime=fromTime, toTime=toTime)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechGoldMetalValueRealtimeGoldMetalValueRealtimeGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
trackId
String
کد پیگیری، رشته ای اختیاری با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. در صورت ارسال trackId، فراخوانی سرویس خود را با همین مقدار استعلام و پیگیری کنید.(در گزارش فراخوانی سرویس ها با همین رشته نتیجه را ببینید). در صورتیکه که این فیلد را ارسال نکنید یک رشته UUID برای این فراخوانی در نظر گرفته میشود و در پاسخ فراخوانی برگردانده میشود.
metalId
String
شناسه‌ی نوع فلز گران‌بها، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی فلزات گرانبها به سرویس عناوین نوع فلز گرانبها رجوع کنید.
isTimePeriod
Boolean
false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
fromTime
String
زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
toTime
String
زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.

Responses

Status: 200 - 200 response


finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet

اطلاعات لحظه‌ای ارز


/finnotech-realtime-currency/forexValueRealtime

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/finnotech-realtime-currency/forexValueRealtime?currencyId=&fromTime=&toTime=&isTimePeriod=&trackId="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
    String fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
    String toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است
    Boolean isTimePeriod = true; // Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
    String trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet(apiecoKey, currencyId, fromTime, toTime, isTimePeriod, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
    String fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
    String toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است
    Boolean isTimePeriod = true; // Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
    String trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet(apiecoKey, currencyId, fromTime, toTime, isTimePeriod, trackId);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *currencyId = currencyId_example; // شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید. (optional)
String *fromTime = fromTime_example; // زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional)
String *toTime = toTime_example; // زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است (optional)
Boolean *isTimePeriod = true; // false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز (optional)
String *trackId = trackId_example; // رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// اطلاعات لحظه‌ای ارز
[apiInstance finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGetWith:apiecoKey
  currencyId:currencyId
  fromTime:fromTime
  toTime:toTime
  isTimePeriod:isTimePeriod
  trackId:trackId
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'currencyId': currencyId_example, // {String} شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
 'fromTime': fromTime_example, // {String} زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
 'toTime': toTime_example, // {String} زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است
 'isTimePeriod': true, // {Boolean} false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
 'trackId': trackId_example // {String} رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید. (optional) 
      var fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional) 
      var toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است (optional) 
      var isTimePeriod = true; // Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز (optional) 
      var trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. (optional) 

      try
      {
        // اطلاعات لحظه‌ای ارز
        inline_response_200_1 result = apiInstance.finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet(apiecoKey, currencyId, fromTime, toTime, isTimePeriod, trackId);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$currencyId = currencyId_example; // String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
$fromTime = fromTime_example; // String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
$toTime = toTime_example; // String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است
$isTimePeriod = true; // Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
$trackId = trackId_example; // String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.

try {
  $result = $api_instance->finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet($apiecoKey, $currencyId, $fromTime, $toTime, $isTimePeriod, $trackId);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $currencyId = currencyId_example; # String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
my $fromTime = fromTime_example; # String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
my $toTime = toTime_example; # String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است
my $isTimePeriod = true; # Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
my $trackId = trackId_example; # String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.

eval { 
  my $result = $api_instance->finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet(apiecoKey => $apiecoKey, currencyId => $currencyId, fromTime => $fromTime, toTime => $toTime, isTimePeriod => $isTimePeriod, trackId => $trackId);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
currencyId = currencyId_example # String | شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید. (optional)
fromTime = fromTime_example # String | زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است. (optional)
toTime = toTime_example # String | زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است (optional)
isTimePeriod = true # Boolean | false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز (optional)
trackId = trackId_example # String | رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید. (optional)

try: 
  # اطلاعات لحظه‌ای ارز
  api_response = api_instance.finnotech_realtime_currency_forex_value_realtime_get(apiecoKey, currencyId=currencyId, fromTime=fromTime, toTime=toTime, isTimePeriod=isTimePeriod, trackId=trackId)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->finnotechRealtimeCurrencyForexValueRealtimeGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
currencyId
String
شناسه‌ی نوع ارز، برای اطلاعات بیشتر درمورد شناسه‌ی ارز به سرویس عناوین نوع ارز رجوع کنید.
fromTime
String
زمان شروع بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است.
toTime
String
زمان پایان بازه. یک رشته‌ی ۴ کارکتری که از چپ دو رقم اول ساعت و دو رقم بعدی دقیقه است
isTimePeriod
Boolean
false: آخرین اطلاعات دریافتی true: اطلاعات لحظه‌ای دربازه‌ی مشخص در روز
trackId
String
رشته ای با طول حداکثر ۴۰ کاراکتر شامل حرف و عدد. پیشنهاد ما برای trackId تولید کردن UUID است. در صورت نیاز به نتیجه یک فراخوانی میتوانید با trackId آن را فیلتر کنید. در گزارش فراخوانی سرویس فراخوانی مورد نظر را با همین کد پیگیری پیدا میکنید.

Responses

Status: 200 - 200 پاسخ بدون فرستادن currencyId به شکل زیر است