مستندات وب سرویس های درگاه پرداخت جیب

Callback

receiverAddressPost

آدرس: توسط پذیرنده در وب سرویس issue تنظیم می شود


/ReceiverAddress

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/jeeb/ReceiverAddress"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.CallbackApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class CallbackApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    CallbackApi apiInstance = new CallbackApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_3 body = ; // Body_3 | 
    try {
      apiInstance.receiverAddressPost(apiecoKey, body);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling CallbackApi#receiverAddressPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.CallbackApi;

public class CallbackApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    CallbackApi apiInstance = new CallbackApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_3 body = ; // Body_3 | 
    try {
      apiInstance.receiverAddressPost(apiecoKey, body);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling CallbackApi#receiverAddressPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_3 *body = ; // (optional)

CallbackApi *apiInstance = [[CallbackApi alloc] init];

// آدرس: توسط پذیرنده در وب سرویس issue تنظیم می شود
[apiInstance receiverAddressPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _.CallbackApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_3} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.receiverAddressPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class receiverAddressPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new CallbackApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_3(); // Body_3 | (optional) 

      try
      {
        // آدرس: توسط پذیرنده در وب سرویس issue تنظیم می شود
        apiInstance.receiverAddressPost(apiecoKey, body);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling CallbackApi.receiverAddressPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\CallbackApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_3 | 

try {
  $api_instance->receiverAddressPost($apiecoKey, $body);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling CallbackApi->receiverAddressPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::CallbackApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::CallbackApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_3->new(); # Body_3 | 

eval { 
  $api_instance->receiverAddressPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling CallbackApi->receiverAddressPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.CallbackApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_3 | (optional)

try: 
  # آدرس: توسط پذیرنده در وب سرویس issue تنظیم می شود
  api_instance.receiver_address_post(apiecoKey, body=body)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling CallbackApi->receiverAddressPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


Confirm

apiPaymentsSignatureConfirmPost


/api/payments/{signature}/confirm

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/jeeb/api/payments/{signature}/confirm"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.ConfirmApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class ConfirmApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    ConfirmApi apiInstance = new ConfirmApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
    Body_1 body = ; // Body_1 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.apiPaymentsSignatureConfirmPost(apiecoKey, signature, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling ConfirmApi#apiPaymentsSignatureConfirmPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.ConfirmApi;

public class ConfirmApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    ConfirmApi apiInstance = new ConfirmApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
    Body_1 body = ; // Body_1 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.apiPaymentsSignatureConfirmPost(apiecoKey, signature, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling ConfirmApi#apiPaymentsSignatureConfirmPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *signature = signature_example; // Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
Body_1 *body = ; // (optional)

ConfirmApi *apiInstance = [[ConfirmApi alloc] init];

[apiInstance apiPaymentsSignatureConfirmPostWith:apiecoKey
  signature:signature
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _.ConfirmApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var signature = signature_example; // {String} Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد

var opts = { 
 'body': // {Body_1} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.apiPaymentsSignatureConfirmPost(apiecoKey, signature, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiPaymentsSignatureConfirmPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new ConfirmApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
      var body = new Body_1(); // Body_1 | (optional) 

      try
      {
        inline_response_200_1 result = apiInstance.apiPaymentsSignatureConfirmPost(apiecoKey, signature, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling ConfirmApi.apiPaymentsSignatureConfirmPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\ConfirmApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
$body = ; // Body_1 | 

try {
  $result = $api_instance->apiPaymentsSignatureConfirmPost($apiecoKey, $signature, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling ConfirmApi->apiPaymentsSignatureConfirmPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::ConfirmApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::ConfirmApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $signature = signature_example; # String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_1->new(); # Body_1 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->apiPaymentsSignatureConfirmPost(apiecoKey => $apiecoKey, signature => $signature, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling ConfirmApi->apiPaymentsSignatureConfirmPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.ConfirmApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
signature = signature_example # String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
body = # Body_1 | (optional)

try: 
  api_response = api_instance.api_payments_signature_confirm_post(apiecoKey, signature, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling ConfirmApi->apiPaymentsSignatureConfirmPost: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
signature*
String
Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


Issue

apiPaymentsSignatureIssuePost

انتقال با روش ارسال Form: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب POST نمایید.


/api/payments/{signature}/issue

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/jeeb/api/payments/{signature}/issue?token="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.IssueApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class IssueApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    IssueApi apiInstance = new IssueApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
    String token = token_example; // String | 
    Body body = ; // Body | 
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.apiPaymentsSignatureIssuePost(apiecoKey, signature, token, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling IssueApi#apiPaymentsSignatureIssuePost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.IssueApi;

public class IssueApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    IssueApi apiInstance = new IssueApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
    String token = token_example; // String | 
    Body body = ; // Body | 
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.apiPaymentsSignatureIssuePost(apiecoKey, signature, token, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling IssueApi#apiPaymentsSignatureIssuePost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *signature = signature_example; // Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
String *token = token_example; // 
Body *body = ; // (optional)

IssueApi *apiInstance = [[IssueApi alloc] init];

// انتقال با روش ارسال Form: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب POST نمایید. 
[apiInstance apiPaymentsSignatureIssuePostWith:apiecoKey
  signature:signature
  token:token
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _.IssueApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var signature = signature_example; // {String} Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد

var token = token_example; // {String} 

var opts = { 
 'body': // {Body} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.apiPaymentsSignatureIssuePost(apiecoKey, signature, token, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiPaymentsSignatureIssuePostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new IssueApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
      var token = token_example; // String | 
      var body = new Body(); // Body | (optional) 

      try
      {
        // انتقال با روش ارسال Form: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب POST نمایید. 
        inline_response_200 result = apiInstance.apiPaymentsSignatureIssuePost(apiecoKey, signature, token, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling IssueApi.apiPaymentsSignatureIssuePost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\IssueApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
$token = token_example; // String | 
$body = ; // Body | 

try {
  $result = $api_instance->apiPaymentsSignatureIssuePost($apiecoKey, $signature, $token, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling IssueApi->apiPaymentsSignatureIssuePost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::IssueApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::IssueApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $signature = signature_example; # String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
my $token = token_example; # String | 
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body->new(); # Body | 

eval { 
  my $result = $api_instance->apiPaymentsSignatureIssuePost(apiecoKey => $apiecoKey, signature => $signature, token => $token, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling IssueApi->apiPaymentsSignatureIssuePost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.IssueApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
signature = signature_example # String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
token = token_example # String | 
body = # Body | (optional)

try: 
  # انتقال با روش ارسال Form: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب POST نمایید. 
  api_response = api_instance.api_payments_signature_issue_post(apiecoKey, signature, token, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling IssueApi->apiPaymentsSignatureIssuePost: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
signature*
String
Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body
Query parameters
Name Description
token*
String
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


Status

apiPaymentsSignatureStatusPost


/api/payments/{signature}/status

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/jeeb/api/payments/{signature}/status"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.StatusApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class StatusApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    StatusApi apiInstance = new StatusApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
    Body_2 body = ; // Body_2 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.apiPaymentsSignatureStatusPost(apiecoKey, signature, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling StatusApi#apiPaymentsSignatureStatusPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.StatusApi;

public class StatusApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    StatusApi apiInstance = new StatusApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
    Body_2 body = ; // Body_2 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.apiPaymentsSignatureStatusPost(apiecoKey, signature, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling StatusApi#apiPaymentsSignatureStatusPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *signature = signature_example; // Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
Body_2 *body = ; // (optional)

StatusApi *apiInstance = [[StatusApi alloc] init];

[apiInstance apiPaymentsSignatureStatusPostWith:apiecoKey
  signature:signature
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _.StatusApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var signature = signature_example; // {String} Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد

var opts = { 
 'body': // {Body_2} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.apiPaymentsSignatureStatusPost(apiecoKey, signature, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiPaymentsSignatureStatusPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new StatusApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
      var body = new Body_2(); // Body_2 | (optional) 

      try
      {
        inline_response_200_1 result = apiInstance.apiPaymentsSignatureStatusPost(apiecoKey, signature, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling StatusApi.apiPaymentsSignatureStatusPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\StatusApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$signature = signature_example; // String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
$body = ; // Body_2 | 

try {
  $result = $api_instance->apiPaymentsSignatureStatusPost($apiecoKey, $signature, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling StatusApi->apiPaymentsSignatureStatusPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::StatusApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::StatusApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $signature = signature_example; # String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_2->new(); # Body_2 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->apiPaymentsSignatureStatusPost(apiecoKey => $apiecoKey, signature => $signature, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling StatusApi->apiPaymentsSignatureStatusPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.StatusApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
signature = signature_example # String | Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
body = # Body_2 | (optional)

try: 
  api_response = api_instance.api_payments_signature_status_post(apiecoKey, signature, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling StatusApi->apiPaymentsSignatureStatusPost: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
signature*
String
Signature یا امضای پذیرنده محرمانه می باشد
Required
Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


Trans

apiPaymentsInvoiceGet

انتقال با روش Redirect: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب redirect نمایید.


/api/payments/invoice

Usage and SDK Samples

curl -X GET "https://api.apieco.ir/jeeb/api/payments/invoice?token="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.TransApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class TransApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    TransApi apiInstance = new TransApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | 
    try {
      apiInstance.apiPaymentsInvoiceGet(apiecoKey, token);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling TransApi#apiPaymentsInvoiceGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.TransApi;

public class TransApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    TransApi apiInstance = new TransApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String token = token_example; // String | 
    try {
      apiInstance.apiPaymentsInvoiceGet(apiecoKey, token);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling TransApi#apiPaymentsInvoiceGet");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *token = token_example; // 

TransApi *apiInstance = [[TransApi alloc] init];

// انتقال با روش Redirect: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب redirect نمایید.
[apiInstance apiPaymentsInvoiceGetWith:apiecoKey
  token:token
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _.TransApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var token = token_example; // {String} 


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.apiPaymentsInvoiceGet(apiecoKey, token, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiPaymentsInvoiceGetExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new TransApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var token = token_example; // String | 

      try
      {
        // انتقال با روش Redirect: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب redirect نمایید.
        apiInstance.apiPaymentsInvoiceGet(apiecoKey, token);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling TransApi.apiPaymentsInvoiceGet: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\TransApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$token = token_example; // String | 

try {
  $api_instance->apiPaymentsInvoiceGet($apiecoKey, $token);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling TransApi->apiPaymentsInvoiceGet: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::TransApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::TransApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $token = token_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->apiPaymentsInvoiceGet(apiecoKey => $apiecoKey, token => $token);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling TransApi->apiPaymentsInvoiceGet: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.TransApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
token = token_example # String | 

try: 
  # انتقال با روش Redirect: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب redirect نمایید.
  api_instance.api_payments_invoice_get(apiecoKey, token)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling TransApi->apiPaymentsInvoiceGet: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
token*
String
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


apiPaymentsInvoicePost

انتقال با روش ارسال Form: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب POST نمایید.


/api/payments/invoice

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/jeeb/api/payments/invoice"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.TransApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class TransApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    TransApi apiInstance = new TransApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Token token = ; // Token | 
    try {
      apiInstance.apiPaymentsInvoicePost(apiecoKey, token);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling TransApi#apiPaymentsInvoicePost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.TransApi;

public class TransApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    TransApi apiInstance = new TransApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Token token = ; // Token | 
    try {
      apiInstance.apiPaymentsInvoicePost(apiecoKey, token);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling TransApi#apiPaymentsInvoicePost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Token *token = ; // (optional)

TransApi *apiInstance = [[TransApi alloc] init];

// انتقال با روش ارسال Form: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب POST نمایید. 
[apiInstance apiPaymentsInvoicePostWith:apiecoKey
  token:token
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _.TransApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'token': // {Token} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.apiPaymentsInvoicePost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiPaymentsInvoicePostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new TransApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var token = new Token(); // Token | (optional) 

      try
      {
        // انتقال با روش ارسال Form: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب POST نمایید. 
        apiInstance.apiPaymentsInvoicePost(apiecoKey, token);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling TransApi.apiPaymentsInvoicePost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\TransApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$token = ; // Token | 

try {
  $api_instance->apiPaymentsInvoicePost($apiecoKey, $token);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling TransApi->apiPaymentsInvoicePost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::TransApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::TransApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $token = WWW::SwaggerClient::Object::Token->new(); # Token | 

eval { 
  $api_instance->apiPaymentsInvoicePost(apiecoKey => $apiecoKey, token => $token);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling TransApi->apiPaymentsInvoicePost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.TransApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
token = # Token | (optional)

try: 
  # انتقال با روش ارسال Form: در این روش، جهت انتقال به درگاه پرداخت، می بایست کاربر را به همراه token - مطابق مشخصات زیر - به جیب POST نمایید. 
  api_instance.api_payments_invoice_post(apiecoKey, token=token)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling TransApi->apiPaymentsInvoicePost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
token

Responses

Status: 200 - 200 response


Webhook

receiverAddressPost

آدرس: توسط پذیرنده در وب سرویس issue تنظیم می شود


/ReceiverAddress/

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/jeeb/ReceiverAddress/"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.WebhookApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class WebhookApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    WebhookApi apiInstance = new WebhookApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body1 body1 = ; // Body1 | 
    try {
      apiInstance.receiverAddressPost(apiecoKey, body1);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling WebhookApi#receiverAddressPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.WebhookApi;

public class WebhookApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    WebhookApi apiInstance = new WebhookApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body1 body1 = ; // Body1 | 
    try {
      apiInstance.receiverAddressPost(apiecoKey, body1);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling WebhookApi#receiverAddressPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body1 *body1 = ; // (optional)

WebhookApi *apiInstance = [[WebhookApi alloc] init];

// آدرس: توسط پذیرنده در وب سرویس issue تنظیم می شود
[apiInstance receiverAddressPostWith:apiecoKey
  body1:body1
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('______');

var api = new _.WebhookApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body1': // {Body1} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.receiverAddressPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class receiverAddressPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new WebhookApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body1 = new Body1(); // Body1 | (optional) 

      try
      {
        // آدرس: توسط پذیرنده در وب سرویس issue تنظیم می شود
        apiInstance.receiverAddressPost(apiecoKey, body1);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling WebhookApi.receiverAddressPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\WebhookApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body1 = ; // Body1 | 

try {
  $api_instance->receiverAddressPost($apiecoKey, $body1);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling WebhookApi->receiverAddressPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::WebhookApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::WebhookApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body1 = WWW::SwaggerClient::Object::Body1->new(); # Body1 | 

eval { 
  $api_instance->receiverAddressPost(apiecoKey => $apiecoKey, body1 => $body1);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling WebhookApi->receiverAddressPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.WebhookApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body1 = # Body1 | (optional)

try: 
  # آدرس: توسط پذیرنده در وب سرویس issue تنظیم می شود
  api_instance.receiver_address_post(apiecoKey, body1=body1)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling WebhookApi->receiverAddressPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body1

Responses

Status: 200 - 200 response