سیستم احراز هویت منم

addclient

add client


/v1/auth/clients/add

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//v1/auth/clients/add"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.addclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#addclient");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.addclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#addclient");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// add client
[apiInstance addclientWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.addclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class addclientExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // add client
        apiInstance.addclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.addclient: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->addclient($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->addclient: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->addclient(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->addclient: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # add client
  api_instance.addclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->addclient: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 404 - record not found/ your tenant has been deactivated, please contact your administrator

Status: 500 - internal server error


addtenantadmin/operator

Add tenant admin/operator

گاهی از مواقع برای مدیریت راحت تر یک قلمرو احتیاج است که چند کاربر دیگر را به عنوان مسئول قسمتی از یک قلمرو در نظرگرفت که هرکدام می‌توانند درجه های دسترسی متفاوتی داشته باشند. ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/admin/add' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: n5Nq7ubqwwHi3buFK88iCCJpBAcgttSF' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ4NzcyNzksInJvbGUiOjMsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoiam9obmRvZSJ9.VUVi2zmHDeyIIu7tIr3pgPiIa8C5qHutcV6lw-NN5Duy_7OZir_3v0MUc9xhV46uYYO6G2b1KOnjFrnh_NoO-oz1gP2k-oi3EkIojZPNd-iy4Vv6yXaYG-kJR7gAB3rb2wyHHh9rLh2NRy26uMWjPmLM6ZOKvPQfJsgGmIeZNWggRanhjQeUlU5qd0mgwyTkhFrMnBj-oQBHzAyH4WPwbP7cp76z5ZNglu6OzqCMeWMr73pUHHTK1wUPtNvG7-MPuvsCixWmbQgJYIE3CClVbrCiFFLLbArTOTdK1ZWZlqXACimufJ6hLKa8oBe5FkvQYS6MdvTwjQDj7elmN_5GlQ' \ --data-raw '{ "username":"testuser", "admin": "true" }' ```` در این درخواست یک کاربر از قلمرو alireza با نام کاربری testuser، به عنوان مدیر و با دسترسی کامل (admin) اضافه شد (ایجاد کاربر در ادامه بررسی خواهد شد). در این درخواست ما دو پارامتر username و admin را همراه درخواست ارسال می کنیم. username نام کاربریِ کاربری است که می خواهیم نقش مدیریتی به او بدهیم و admin هم که یک فیلد منطقی است، نشان دهنده این است که آیا می خواهیم دسترسی کامل به این کاربر بدهیم (مقدار true) یا به عنوان اپراتور او را درنظر بگیریم (مقدار false). ```` "message": {         "username": "testuser",         "email": "javad.hosseini.imani@gmail.com",         "phone": "09112126695",         "role": 3,         "email_verify": 1,         "phone_verify": 1,         "tenant_id": 155,         "is_active": 1     } ````


/v1/auth/tenants/admin/add

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//v1/auth/tenants/admin/add"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.addtenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#addtenantadmin/operator");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.addtenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#addtenantadmin/operator");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Add tenant admin/operator
[apiInstance addtenantadmin/operatorWith:apiecoKey
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.addtenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class addtenantadmin/operatorExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Add tenant admin/operator
        apiInstance.addtenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.addtenantadmin/operator: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->addtenantadmin/operator($apiecoKey, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->addtenantadmin/operator: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->addtenantadmin/operator(apiecoKey => $apiecoKey, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->addtenantadmin/operator: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Add tenant admin/operator
  api_instance.addtenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->addtenantadmin/operator: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - missing required field

Status: 404 - your tenant has been deactivated, please contact your administrator/ user is not activated, please active the user first/ you don't have access to this item


confirmuserforgetphone

Confirm user forget phone

برای تغییر رمز عبور کد فراموشی ارسال شده به تلفن همراه تان در مرحله قبل را باید در درخواست زیر به همراه نام کاربری کاربر ارسال کنید. ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/any/users/confirm/phone/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'secret: YzY2ZDI1OTUtNmI2OC0xMWVhLWEzNzktMDI0MmFjMWYwMDAz' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ --data-raw '{ "username":"testuser", "code":"475455" }' ```` همانطور که دیده می‌شود، رمز عبور جدید در پاسخ برگردانده شده است: ```` "message": {     "username": "testuser",     "new_password": "x2J[84Vp" } ````


/v1/any/users/confirm/phone

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//v1/any/users/confirm/phone"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    ConfirmuserforgetphoneRequest body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 236377
}; // ConfirmuserforgetphoneRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.confirmuserforgetphone(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#confirmuserforgetphone");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    ConfirmuserforgetphoneRequest body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 236377
}; // ConfirmuserforgetphoneRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.confirmuserforgetphone(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#confirmuserforgetphone");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
ConfirmuserforgetphoneRequest *body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 236377
}; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *secret = secret_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Confirm user forget phone
[apiInstance confirmuserforgetphoneWith:body
  apiecoKey:apiecoKey
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  secret:secret
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 236377
}; // {{ConfirmuserforgetphoneRequest}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.confirmuserforgetphone(bodyapiecoKeyxConsumerIdxConsumerUsernametenantUsernamesecret, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class confirmuserforgetphoneExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var body = new ConfirmuserforgetphoneRequest(); // ConfirmuserforgetphoneRequest | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 

      try
      {
        // Confirm user forget phone
        apiInstance.confirmuserforgetphone(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.confirmuserforgetphone: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 236377
}; // ConfirmuserforgetphoneRequest | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 

try {
  $api_instance->confirmuserforgetphone($body, $apiecoKey, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $secret);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->confirmuserforgetphone: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::ConfirmuserforgetphoneRequest->new(); # ConfirmuserforgetphoneRequest | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->confirmuserforgetphone(body => $body, apiecoKey => $apiecoKey, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, secret => $secret);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->confirmuserforgetphone: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 236377
} # ConfirmuserforgetphoneRequest | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
secret = secret_example # String | 

try: 
  # Confirm user forget phone
  api_instance.confirmuserforgetphone(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->confirmuserforgetphone: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
secret*
String
Required
Body parameters
Name Description
body *

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - missing required field/ invalid request body/ not validate as username

Status: 403 - invalid username or code

Status: 404 - record not found/ user is not activated, please active the user first

Status: 500 - internal server error


confrirmuserforgetemail

Confrirm user forget email

برای تغییر رمز عبور کد فراموشی ارسال شده به ایمیل در مرحله قبل را باید در درخواست زیر به همراه نام کاربری کاربر ارسال کنید. ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/any/users/confirm/email/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'secret: YzY2ZDI1OTUtNmI2OC0xMWVhLWEzNzktMDI0MmFjMWYwMDAz' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ --data-raw '{ "username":"testuser", "code":"475455" }' ```` همانطور که دیده می‌شود، رمز عبور جدید در پاسخ برگردانده شده است: ```` "message": {     "username": "testuser",     "new_password": "x2J[84Vp" } ````


/v1/any/users/confirm/email

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//v1/any/users/confirm/email"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    ConfrirmuserforgetemailRequest body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 876581
}; // ConfrirmuserforgetemailRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.confrirmuserforgetemail(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#confrirmuserforgetemail");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    ConfrirmuserforgetemailRequest body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 876581
}; // ConfrirmuserforgetemailRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.confrirmuserforgetemail(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#confrirmuserforgetemail");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
ConfrirmuserforgetemailRequest *body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 876581
}; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *secret = secret_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Confrirm user forget email
[apiInstance confrirmuserforgetemailWith:body
  apiecoKey:apiecoKey
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  secret:secret
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 876581
}; // {{ConfrirmuserforgetemailRequest}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.confrirmuserforgetemail(bodyapiecoKeyxConsumerIdxConsumerUsernametenantUsernamesecret, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class confrirmuserforgetemailExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var body = new ConfrirmuserforgetemailRequest(); // ConfrirmuserforgetemailRequest | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 

      try
      {
        // Confrirm user forget email
        apiInstance.confrirmuserforgetemail(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.confrirmuserforgetemail: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 876581
}; // ConfrirmuserforgetemailRequest | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 

try {
  $api_instance->confrirmuserforgetemail($body, $apiecoKey, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $secret);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->confrirmuserforgetemail: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::ConfrirmuserforgetemailRequest->new(); # ConfrirmuserforgetemailRequest | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->confrirmuserforgetemail(body => $body, apiecoKey => $apiecoKey, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, secret => $secret);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->confrirmuserforgetemail: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
body = {
 "username" : "alireza",
 "code" : 876581
} # ConfrirmuserforgetemailRequest | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
secret = secret_example # String | 

try: 
  # Confrirm user forget email
  api_instance.confrirmuserforgetemail(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->confrirmuserforgetemail: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
secret*
String
Required
Body parameters
Name Description
body *

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - missing required field/ invalid request body/ not validate as username

Status: 403 - invalid username or code

Status: 404 - record not found/ user is not activated, please active the user first

Status: 500 - internal server error


deactivetenant

Deactive tenant

در صورتی که شما بخواهید قلمرو خود را برای مدتی غیرفعال نمایید می توانید از طریق درخواست زیر این فرآیند را انجام دهید ```` curl --location --request PUT 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/deactive/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: johdoe' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ4NjQ1MzUsInJvbGUiOjMsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaGRvZSIsInRlbmFudF9pZCI6MCwidXNlcl9pZCI6MCwidXNlcm5hbWUiOiJqb2hkb2UifQ.3rBERyBzfI5RRF10ONJO-pqMLmnDXJE8BeHPF6Cp6u9ERxMQpPS0ls-3NDW6qeEX7Cxg4q79mYRJwSS9guefxTE7hWmduarHriKh3eMmWrV_xwUqnB7fK2_VMq51Xv33R_e2gT2Sz7czgd3pPcxwz2zg40EfD0BOfrWDrIvkuRLdVHQm6_Sj6Bz9VbWds7VjzYbqkqy_SmrGMKw84oSsl3nITc-Hsmz6h7T26SMQUwT668c7B7CM1Vg6J7kmB0YZLBDfp2QOlnuOEYyEVElBQpaGHRMpSUCLfIRfEH5aK6GVeugfvP18NlQh3C6wKFc-kq-Rd7PhTloMHhIp6OoXzA' \ ```` در صورت موفقیت‌آمیز بودن درخواست، پاسخ به این صورت است: ```` "message": {       "manam_response": "alireza, tenant deactivated"     } ````


/v1/auth/tenants/deactive

Usage and SDK Samples

curl -X PUT "//v1/auth/tenants/deactive"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deactivetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deactivetenant");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deactivetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deactivetenant");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Deactive tenant
[apiInstance deactivetenantWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.deactivetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class deactivetenantExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Deactive tenant
        apiInstance.deactivetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.deactivetenant: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->deactivetenant($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->deactivetenant: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->deactivetenant(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->deactivetenant: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Deactive tenant
  api_instance.deactivetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->deactivetenant: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 404 - record not found/ tenant is already deactivated


deactivetenantadmin/operator

Deactive tenant admin/operator

در صورتی که بخواهید یک مدیر یا اپراتور را غیرفعال کنید باید به صورت زیر عمل کنید ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/admin/deactive' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: n5Nq7ubqwwHi3buFK88iCCJpBAcgttSF' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ4NzcyNzksInJvbGUiOjMsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoiam9obmRvZSJ9.VUVi2zmHDeyIIu7tIr3pgPiIa8C5qHutcV6lw-NN5Duy_7OZir_3v0MUc9xhV46uYYO6G2b1KOnjFrnh_NoO-oz1gP2k-oi3EkIojZPNd-iy4Vv6yXaYG-kJR7gAB3rb2wyHHh9rLh2NRy26uMWjPmLM6ZOKvPQfJsgGmIeZNWggRanhjQeUlU5qd0mgwyTkhFrMnBj-oQBHzAyH4WPwbP7cp76z5ZNglu6OzqCMeWMr73pUHHTK1wUPtNvG7-MPuvsCixWmbQgJYIE3CClVbrCiFFLLbArTOTdK1ZWZlqXACimufJ6hLKa8oBe5FkvQYS6MdvTwjQDj7elmN_5GlQ' \ --data-raw '{ "username": "testuser" }' ```` همانطور که در این درخواست می بینید، کاربر testuser که در مرحله قبل مدیر قلمرو شده بود در این درخواست از نقش مدیریتی حذف گردید. ```` "message": {    "manam_response": "alireza, tenant operator deactivated"    } ````


/v1/auth/tenants/admin/deactive

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//v1/auth/tenants/admin/deactive"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deactivetenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deactivetenantadmin/operator");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deactivetenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deactivetenantadmin/operator");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Deactive tenant admin/operator
[apiInstance deactivetenantadmin/operatorWith:apiecoKey
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.deactivetenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class deactivetenantadmin/operatorExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Deactive tenant admin/operator
        apiInstance.deactivetenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.deactivetenantadmin/operator: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->deactivetenantadmin/operator($apiecoKey, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->deactivetenantadmin/operator: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->deactivetenantadmin/operator(apiecoKey => $apiecoKey, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->deactivetenantadmin/operator: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Deactive tenant admin/operator
  api_instance.deactivetenantadmin/operator(apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->deactivetenantadmin/operator: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - missing required field/ does not validate as username

Status: 404 - your tenant has been deactivated, please contact your administrator/ user is not activated, please active the user first/ tenant operator is already deactivated


deleteclient

delete client


/v1/auth/clients/delete

Usage and SDK Samples

curl -X DELETE "//v1/auth/clients/delete"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deleteclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deleteclient");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deleteclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deleteclient");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *secret = secret_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// delete client
[apiInstance deleteclientWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  secret:secret
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.deleteclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class deleteclientExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // delete client
        apiInstance.deleteclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.deleteclient: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->deleteclient($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $secret, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->deleteclient: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->deleteclient(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, secret => $secret, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->deleteclient: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
secret = secret_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # delete client
  api_instance.deleteclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->deleteclient: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
secret*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 404 - not found

Status: 500 - internal server error


deletetenant

Delete tenant

در صورتی که می خواهید به صورت دائمی یک قلمرو را حذف کنید از درخواست زیر استفاده کنید: ```` curl --location --request DELETE 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/delete/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: n5Nq7ubqwwHi3buFK88iCCJpBAcgttSF' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ4NjQ1MzUsInJvbGUiOjMsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaGRvZSIsInRlbmFudF9pZCI6MCwidXNlcl9pZCI6MCwidXNlcm5hbWUiOiJqb2hkb2UifQ.3rBERyBzfI5RRF10ONJO-pqMLmnDXJE8BeHPF6Cp6u9ERxMQpPS0ls-3NDW6qeEX7Cxg4q79mYRJwSS9guefxTE7hWmduarHriKh3eMmWrV_xwUqnB7fK2_VMq51Xv33R_e2gT2Sz7czgd3pPcxwz2zg40EfD0BOfrWDrIvkuRLdVHQm6_Sj6Bz9VbWds7VjzYbqkqy_SmrGMKw84oSsl3nITc-Hsmz6h7T26SMQUwT668c7B7CM1Vg6J7kmB0YZLBDfp2QOlnuOEYyEVElBQpaGHRMpSUCLfIRfEH5aK6GVeugfvP18NlQh3C6wKFc-kq-Rd7PhTloMHhIp6OoXzA' ```` نتیجه این درخواست: ```` "message": { "manam_response": "alireza, tenant deleted"    } ````


/v1/auth/tenants/delete

Usage and SDK Samples

curl -X DELETE "//v1/auth/tenants/delete"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deletetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deletetenant");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deletetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deletetenant");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Delete tenant
[apiInstance deletetenantWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.deletetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class deletetenantExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Delete tenant
        apiInstance.deletetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.deletetenant: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->deletetenant($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->deletetenant: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->deletetenant(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->deletetenant: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Delete tenant
  api_instance.deletetenant(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->deletetenant: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 404 - record not found/ your tenant has been deactivated, please contact your administrator


deleteuser

delete user

در صورتی که می خواهید به صورت دائمی یک کاربر را حذف کنید از درخواست زیر استفاده کنید: ```` curl --location --request DELETE 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/users/delete?username=testuser' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'secret: YzY2ZDI1OTUtNmI2OC0xMWVhLWEzNzktMDI0MmFjMWYwMDAz' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' ```` در این درخواست نام کاربر به صورت کوئری در آدرس آمده است.


/v1/auth/users/delete

Usage and SDK Samples

curl -X DELETE "//v1/auth/users/delete?username="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String username = username_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deleteuser(apiecoKey, username, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deleteuser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String username = username_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.deleteuser(apiecoKey, username, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#deleteuser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *username = username_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *secret = secret_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// delete user
[apiInstance deleteuserWith:apiecoKey
  username:username
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  secret:secret
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var username = username_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.deleteuser(apiecoKey, username, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class deleteuserExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var username = username_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // delete user
        apiInstance.deleteuser(apiecoKey, username, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.deleteuser: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$username = username_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->deleteuser($apiecoKey, $username, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $secret, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->deleteuser: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $username = username_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->deleteuser(apiecoKey => $apiecoKey, username => $username, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, secret => $secret, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->deleteuser: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
username = username_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
secret = secret_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # delete user
  api_instance.deleteuser(apiecoKey, username, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->deleteuser: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
secret*
String
Required
manam_auth*
String
Required
Query parameters
Name Description
username*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 404 - invalid tenant username/ record not found


forgetpasswordwithemail

Forget password with email

در صورتی که رمز ورود کاربری خود را فراموش کرده اید، با این درخواست ابتدا کدی 6 رقمی به ایمیل شما ارسال می شود: ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/any/users/email/forget' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'secret: YzY2ZDI1OTUtNmI2OC0xMWVhLWEzNzktMDI0MmFjMWYwMDAz' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ --data-raw '{ "Username":"testuser" }' ```` پاسخ: ```` "message": {        "manam_response": "testuser, check user's email for verification code"    } ````


/v1/any/users/email/forget

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//v1/any/users/email/forget"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    ForgetpasswordwithemailRequest body = {
 "username" : "alireza"
}; // ForgetpasswordwithemailRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.forgetpasswordwithemail(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#forgetpasswordwithemail");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    ForgetpasswordwithemailRequest body = {
 "username" : "alireza"
}; // ForgetpasswordwithemailRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.forgetpasswordwithemail(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#forgetpasswordwithemail");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
ForgetpasswordwithemailRequest *body = {
 "username" : "alireza"
}; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *secret = secret_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Forget password with email
[apiInstance forgetpasswordwithemailWith:body
  apiecoKey:apiecoKey
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  secret:secret
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var body = {
 "username" : "alireza"
}; // {{ForgetpasswordwithemailRequest}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.forgetpasswordwithemail(bodyapiecoKeyxConsumerIdxConsumerUsernametenantUsernamesecret, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class forgetpasswordwithemailExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var body = new ForgetpasswordwithemailRequest(); // ForgetpasswordwithemailRequest | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 

      try
      {
        // Forget password with email
        apiInstance.forgetpasswordwithemail(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.forgetpasswordwithemail: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$body = {
 "username" : "alireza"
}; // ForgetpasswordwithemailRequest | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 

try {
  $api_instance->forgetpasswordwithemail($body, $apiecoKey, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $secret);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->forgetpasswordwithemail: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::ForgetpasswordwithemailRequest->new(); # ForgetpasswordwithemailRequest | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->forgetpasswordwithemail(body => $body, apiecoKey => $apiecoKey, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, secret => $secret);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->forgetpasswordwithemail: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
body = {
 "username" : "alireza"
} # ForgetpasswordwithemailRequest | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
secret = secret_example # String | 

try: 
  # Forget password with email
  api_instance.forgetpasswordwithemail(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->forgetpasswordwithemail: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
secret*
String
Required
Body parameters
Name Description
body *

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - missing required field/ invalid request body/ not validate as username

Status: 403 - email is not vierified

Status: 404 - record not found

Status: 500 - internal server error


forgetpasswordwithphone

Forget password with phone

در صورتی که بخواهید کد فراموشی را از طریق تلفن همراه خود دریافت کنید، باید از این درخواست استفاده کنید: ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/any/users/phone/forget' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: n5Nq7ubqwwHi3buFK88iCCJpBAcgttSF' \ --header 'secret: YzY2ZDI1OTUtNmI2OC0xMWVhLWEzNzktMDI0MmFjMWYwMDAz' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ --data-raw '{ "Username":"testuser" }' ```` پاسخ: ```` "message": {       "manam_response": "testuser, check user's phone for verification code"     } ````


/v1/any/users/phone/forget

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//v1/any/users/phone/forget"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    ForgetpasswordwithphoneRequest body = {
 "username" : "alireza"
}; // ForgetpasswordwithphoneRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.forgetpasswordwithphone(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#forgetpasswordwithphone");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    ForgetpasswordwithphoneRequest body = {
 "username" : "alireza"
}; // ForgetpasswordwithphoneRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.forgetpasswordwithphone(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#forgetpasswordwithphone");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
ForgetpasswordwithphoneRequest *body = {
 "username" : "alireza"
}; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *secret = secret_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Forget password with phone
[apiInstance forgetpasswordwithphoneWith:body
  apiecoKey:apiecoKey
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  secret:secret
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var body = {
 "username" : "alireza"
}; // {{ForgetpasswordwithphoneRequest}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.forgetpasswordwithphone(bodyapiecoKeyxConsumerIdxConsumerUsernametenantUsernamesecret, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class forgetpasswordwithphoneExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var body = new ForgetpasswordwithphoneRequest(); // ForgetpasswordwithphoneRequest | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 

      try
      {
        // Forget password with phone
        apiInstance.forgetpasswordwithphone(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.forgetpasswordwithphone: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$body = {
 "username" : "alireza"
}; // ForgetpasswordwithphoneRequest | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 

try {
  $api_instance->forgetpasswordwithphone($body, $apiecoKey, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $secret);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->forgetpasswordwithphone: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::ForgetpasswordwithphoneRequest->new(); # ForgetpasswordwithphoneRequest | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->forgetpasswordwithphone(body => $body, apiecoKey => $apiecoKey, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, secret => $secret);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->forgetpasswordwithphone: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
body = {
 "username" : "alireza"
} # ForgetpasswordwithphoneRequest | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
secret = secret_example # String | 

try: 
  # Forget password with phone
  api_instance.forgetpasswordwithphone(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->forgetpasswordwithphone: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
secret*
String
Required
Body parameters
Name Description
body *

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - missing required field/ invalid request body/ not validate as username

Status: 403 - email is not vierified

Status: 404 - record not found

Status: 500 - internal server error


getclient

get client


/v1/auth/clients/detail

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//v1/auth/clients/detail"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.getclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#getclient");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.getclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#getclient");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *secret = secret_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// get client
[apiInstance getclientWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  secret:secret
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.getclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class getclientExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // get client
        apiInstance.getclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.getclient: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->getclient($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $secret, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->getclient: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->getclient(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, secret => $secret, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->getclient: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
secret = secret_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # get client
  api_instance.getclient(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->getclient: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
secret*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 500 - internal server error


gettenantadmins

Get tenant admins

در صورتی که برای یک قلمرو مدیر تعریف کرده باشید، از طریق درخواست زیر می توانید اطلاعات آن ها را مشاهده کنید: ```` curl --location --request GET 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/admins/detail/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ4NzcyNzksInJvbGUiOjMsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoiam9obmRvZSJ9.VUVi2zmHDeyIIu7tIr3pgPiIa8C5qHutcV6lw-NN5Duy_7OZir_3v0MUc9xhV46uYYO6G2b1KOnjFrnh_NoO-oz1gP2k-oi3EkIojZPNd-iy4Vv6yXaYG-kJR7gAB3rb2wyHHh9rLh2NRy26uMWjPmLM6ZOKvPQfJsgGmIeZNWggRanhjQeUlU5qd0mgwyTkhFrMnBj-oQBHzAyH4WPwbP7cp76z5ZNglu6OzqCMeWMr73pUHHTK1wUPtNvG7-MPuvsCixWmbQgJYIE3CClVbrCiFFLLbArTOTdK1ZWZlqXACimufJ6hLKa8oBe5FkvQYS6MdvTwjQDj7elmN_5GlQ' ```` نتیجه این درخواست به این صورت است: ```` "message": [         {             "username": "testuser",             "email": "newEmail@gmail.com",             "phone": "09112126695",             "full_name": "testname",             "role": 3,             "email_verify": 0,             "phone_verify": 1         }     ] ````


/v1/auth/tenants/admins/detail

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//v1/auth/tenants/admins/detail"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantadmins(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantadmins");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantadmins(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantadmins");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Get tenant admins
[apiInstance gettenantadminsWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.gettenantadmins(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class gettenantadminsExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Get tenant admins
        apiInstance.gettenantadmins(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.gettenantadmins: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->gettenantadmins($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->gettenantadmins: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->gettenantadmins(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->gettenantadmins: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Get tenant admins
  api_instance.gettenantadmins(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->gettenantadmins: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 404 - record not found/ your tenant has been deactivated, please contact your administrator


gettenantclients

Get tenant clients


/v1/auth/tenants/clients/detail

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//v1/auth/tenants/clients/detail"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantclients(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantclients");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantclients(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantclients");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Get tenant clients
[apiInstance gettenantclientsWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.gettenantclients(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class gettenantclientsExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Get tenant clients
        apiInstance.gettenantclients(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.gettenantclients: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->gettenantclients($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->gettenantclients: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->gettenantclients(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->gettenantclients: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Get tenant clients
  api_instance.gettenantclients(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->gettenantclients: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 404 - record not found/ your tenant has been deactivated, please contact your administrator


gettenantdetail

Get tenant detail

بعد از ورود به سیستم و دریافت توکن دسترسی، می‌توان در صورت نیاز اطلاعات مربوط به قلمرو ثبت شده را مشاهده کرد ```` curl --location --request GET 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/detail/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ4NjQ1MzUsInJvbGUiOjMsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaGRvZSIsInRlbmFudF9pZCI6MCwidXNlcl9pZCI6MCwidXNlcm5hbWUiOiJqb2hkb2UifQ.3rBERyBzfI5RRF10ONJO-pqMLmnDXJE8BeHPF6Cp6u9ERxMQpPS0ls-3NDW6qeEX7Cxg4q79mYRJwSS9guefxTE7hWmduarHriKh3eMmWrV_xwUqnB7fK2_VMq51Xv33R_e2gT2Sz7czgd3pPcxwz2zg40EfD0BOfrWDrIvkuRLdVHQm6_Sj6Bz9VbWds7VjzYbqkqy_SmrGMKw84oSsl3nITc-Hsmz6h7T26SMQUwT668c7B7CM1Vg6J7kmB0YZLBDfp2QOlnuOEYyEVElBQpaGHRMpSUCLfIRfEH5aK6GVeugfvP18NlQh3C6wKFc-kq-Rd7PhTloMHhIp6OoXzA' \ --header 'apieco-key: n5Nq7ubqwwHi3buFK88iCCJpBAcgttSF' \ --header 'tenant_username: alireza' ```` در این درخواست سرآیند manam_auth مقدار توکنی که در مرحله ورود به سیستم به دست آمده را در خود نگه می دارد. همچنین مقدار سرآیند tenant_username، نام کاربری قلمرو ثبت شده است. پاسخ این درخواست به این صورت است: ```` "message": {         "username": "alireza",         "name": "",         "email": "alireza@gmail.com",         "timeout": "1440",         "confirm_email": "true",         "confirm_phone": "true",         "phone_is_username": "false",         "email_is_username": "false",         "is_active": 1      } ````


/v1/auth/tenants/detail

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//v1/auth/tenants/detail"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantdetail(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantdetail");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantdetail(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantdetail");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Get tenant detail
[apiInstance gettenantdetailWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.gettenantdetail(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class gettenantdetailExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Get tenant detail
        apiInstance.gettenantdetail(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.gettenantdetail: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->gettenantdetail($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->gettenantdetail: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->gettenantdetail(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->gettenantdetail: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Get tenant detail
  api_instance.gettenantdetail(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->gettenantdetail: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 404 - record not found


gettenantlogininfos

Get tenant login infos


/v1/auth/tenants/login-infos

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//v1/auth/tenants/login-infos"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantlogininfos");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantlogininfos");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Get tenant login infos
[apiInstance gettenantlogininfosWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.gettenantlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class gettenantlogininfosExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Get tenant login infos
        apiInstance.gettenantlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.gettenantlogininfos: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->gettenantlogininfos($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->gettenantlogininfos: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->gettenantlogininfos(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->gettenantlogininfos: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Get tenant login infos
  api_instance.gettenantlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->gettenantlogininfos: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - does not validate as username/ your tenant has been deactivated, please contact your administrator

Status: 404 - record not found


gettenantuserlogininfos

Get tenant user login infos


/v1/auth/tenants/user/login-infos

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//v1/auth/tenants/user/login-infos?username="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String username = username_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantuserlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, username, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantuserlogininfos");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String username = username_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantuserlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, username, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantuserlogininfos");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *username = username_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Get tenant user login infos
[apiInstance gettenantuserlogininfosWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  username:username
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var username = username_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.gettenantuserlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, username, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class gettenantuserlogininfosExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var username = username_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Get tenant user login infos
        apiInstance.gettenantuserlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, username, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.gettenantuserlogininfos: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$username = username_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->gettenantuserlogininfos($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $username, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->gettenantuserlogininfos: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $username = username_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->gettenantuserlogininfos(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, username => $username, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->gettenantuserlogininfos: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
username = username_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Get tenant user login infos
  api_instance.gettenantuserlogininfos(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, username, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->gettenantuserlogininfos: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required
Query parameters
Name Description
username*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - does not validate as username/ your tenant has been deactivated, please contact your administrator/ user is not activated, please active the user first


gettenantusers

Get tenant users

برای مشاهده کاربرانی که در قلمرو ثبت شده اند، از درخواست زیر استفاده کنید ```` curl --location --request GET 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/users/detail/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ4NzcyNzksInJvbGUiOjMsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoiam9obmRvZSJ9.VUVi2zmHDeyIIu7tIr3pgPiIa8C5qHutcV6lw-NN5Duy_7OZir_3v0MUc9xhV46uYYO6G2b1KOnjFrnh_NoO-oz1gP2k-oi3EkIojZPNd-iy4Vv6yXaYG-kJR7gAB3rb2wyHHh9rLh2NRy26uMWjPmLM6ZOKvPQfJsgGmIeZNWggRanhjQeUlU5qd0mgwyTkhFrMnBj-oQBHzAyH4WPwbP7cp76z5ZNglu6OzqCMeWMr73pUHHTK1wUPtNvG7-MPuvsCixWmbQgJYIE3CClVbrCiFFLLbArTOTdK1ZWZlqXACimufJ6hLKa8oBe5FkvQYS6MdvTwjQDj7elmN_5GlQ' ```` ````  "message": [         {             "username": "jackdoe",             "email": "jackdoe@sample.com",             "phone": "09121234567",             "role": 5,             "email_verify": 0,             "phone_verify": 0         },         {             "username": "testuser",             "email": "newEmail@gmail.com",             "phone": "09112126695",             "full_name": "testname",             "role": 5,             "email_verify": 0,             "phone_verify": 1         }    ] ````


/v1/auth/tenants/users/detail

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//v1/auth/tenants/users/detail"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantusers(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantusers");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.gettenantusers(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#gettenantusers");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Get tenant users
[apiInstance gettenantusersWith:apiecoKey
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.gettenantusers(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class gettenantusersExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // Get tenant users
        apiInstance.gettenantusers(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.gettenantusers: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->gettenantusers($apiecoKey, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->gettenantusers: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->gettenantusers(apiecoKey => $apiecoKey, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->gettenantusers: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # Get tenant users
  api_instance.gettenantusers(apiecoKey, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->gettenantusers: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 404 - not found/ your tenant has been deactivated, please contact your administrator


getuser

get user

بعد از ورود به سیستم و دریافت توکن دسترسی، می‌توان در صورت نیاز اطلاعات مربوط به کاربر ثبت شده را مشاهده کرد. ```` curl --location --request GET 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/users/detail?username=testuser' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ --header 'secret: YzY2ZDI1OTUtNmI2OC0xMWVhLWEzNzktMDI0MmFjMWYwMDAz' ```` در این درخواست سرآیند manam_auth مقدار توکنی که در مرحله ورود به سیستم به دست آمده را در خود نگه می دارد. همچنین مقدار سرآیند tenant_username، نام کاربری ثبت شده است. پاسخ این درخواست به این صورت است: ```` "message": {         "username": "testuser",         "email": "jaxxxxxxxxxxxxx@gmail.com",         "phone": "09112126695",         "role": 5,         "email_verify": 1,         "phone_verify": 1,         "is_active": 1 } ```` همانطور که مشاهده می‌کنید، ایمیل و تلفن همراه کاربر تایید شده است.


/v1/auth/users/detail

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//v1/auth/users/detail?username="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String username = username_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.getuser(apiecoKey, username, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#getuser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String username = username_example; // String | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    try {
      apiInstance.getuser(apiecoKey, username, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#getuser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *username = username_example; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *secret = secret_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// get user
[apiInstance getuserWith:apiecoKey
  username:username
  contentType:contentType
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  secret:secret
  manamAuth:manamAuth
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var username = username_example; // {{String}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.getuser(apiecoKey, username, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class getuserExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var username = username_example; // String | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 

      try
      {
        // get user
        apiInstance.getuser(apiecoKey, username, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.getuser: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$username = username_example; // String | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 

try {
  $api_instance->getuser($apiecoKey, $username, $contentType, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $secret, $manamAuth);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->getuser: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $username = username_example; # String | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->getuser(apiecoKey => $apiecoKey, username => $username, contentType => $contentType, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, secret => $secret, manamAuth => $manamAuth);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->getuser: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
username = username_example # String | 
contentType = contentType_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
secret = secret_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 

try: 
  # get user
  api_instance.getuser(apiecoKey, username, contentType, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret, manamAuth)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->getuser: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
Content-Type*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
secret*
String
Required
manam_auth*
String
Required
Query parameters
Name Description
username*
String
Required

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - invalid request received/ user is not activated, please active the user first

Status: 500 - internal server error


loginWithTenantPassword

Login With Tenant Password

در این مرحله با قلمرو ایجاد شده در مرحله قبل، وارد سیستم منم می شویم. درخواست ورود به این صورت است ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/any/tenants/login' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: n5Nq7ubqwwHi3buFK88iCCJpBAcgttSF' \ --data-raw '{ "username": "alireza", "password": "I1+6kP^082yV" }' ```` در پاسخ به این درخواست، منم اطلاعاتی در مورد توکن‌ها که جهت برقراری ارتباط امن با منم است را برمی گرداند: ```` message": {         "auth_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ4NjQ1MzUsInJvbGUiOjMsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaGRvZSIsInRlbmFudF9pZCI6MCwidXNlcl9pZCI6MCwidXNlcm5hbWUiOiJqb2hkb2UifQ.3rBERyBzfI5RRF10ONJO-pqMLmnDXJE8BeHPF6Cp6u9ERxMQpPS0ls-3NDW6qeEX7Cxg4q79mYRJwSS9guefxTE7hWmduarHriKh3eMmWrV_xwUqnB7fK2_VMq51Xv33R_e2gT2Sz7czgd3pPcxwz2zg40EfD0BOfrWDrIvkuRLdVHQm6_Sj6Bz9VbWds7VjzYbqkqy_SmrGMKw84oSsl3nITc-Hsmz6h7T26SMQUwT668c7B7CM1Vg6J7kmB0YZLBDfp2QOlnuOEYyEVElBQpaGHRMpSUCLfIRfEH5aK6GVeugfvP18NlQh3C6wKFc-kq-Rd7PhTloMHhIp6OoXzA",         "refresh_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODczNzAxMzUsImp0aSI6IjM1YmM4ODhmLTZiNGItMTFlYS1hMzc5LTAyNDJhYzFmMDAwMyIsInJvbGUiOjAsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6IiIsInRlbmFudF9pZCI6MCwidXNlcl9pZCI6MCwidXNlcm5hbWUiOiIifQ.wkd7ByFZvxLuzzSccOh_YGZ10xTLv7NrZxaWiMDk3k9kapxLb_lM3X-lkqPvullmYDH0zYsL5dfyl4a7dCrkyQFZPr8uqY7hszy7QuEZggYOHDL4hBy_iZiT8m73YquDHs6Lehg0uxmgKZmMC3DxGIZWcCESvc6JbBr-LAdYc7EcKUWscrNXOSwErciSmpgon2X8KbM4SJsbdVujgEtKqGN2hONa9oYcnkWuvc_NjkC_4rC_kV6Wy-Xzj3y2OsqFfTHoQmjCMAloJKTeUdB_ASjoIOEzPpdEVZxjERws_q1C162gleHcVWVKnjdlC2ZHSjZNOpieWZeyUJYGScKEUw",         "token_type": "Bearer"     } ```` در پاسخ بالا دو توکن برگشت داده شده است: __auth_token__: توکن دسترسی است و طول عمر کمی دارد و در درخواست‌های ارسال شده در منم باید از این توکن استفاده کرد. __refresh_token__: در صورتی که توکن دسترسی منقضی شود، نیاز خواهید داشت که با استفاده از refresh token درخواست توکن‌های معتبر جدید دهید. این توکن طول عمر بیشتری نسبت به توکن دسترسی دارد. در صورتی که رفرش توکن هم منقضی شود، کاربر باید دوباره وارد منم شود و توکن‌های جدید دریافت کند


/v1/any/tenants/login

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//v1/any/tenants/login"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    LoginWithTenantPasswordRequest body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "!9%|hg[0QoIg"
}; // LoginWithTenantPasswordRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    try {
      apiInstance.loginWithTenantPassword(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#loginWithTenantPassword");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    LoginWithTenantPasswordRequest body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "!9%|hg[0QoIg"
}; // LoginWithTenantPasswordRequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    try {
      apiInstance.loginWithTenantPassword(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#loginWithTenantPassword");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
LoginWithTenantPasswordRequest *body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "!9%|hg[0QoIg"
}; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// Login With Tenant Password
[apiInstance loginWithTenantPasswordWith:body
  apiecoKey:apiecoKey
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "!9%|hg[0QoIg"
}; // {{LoginWithTenantPasswordRequest}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.loginWithTenantPassword(bodyapiecoKeyxConsumerIdxConsumerUsername, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class loginWithTenantPasswordExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var body = new LoginWithTenantPasswordRequest(); // LoginWithTenantPasswordRequest | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 

      try
      {
        // Login With Tenant Password
        apiInstance.loginWithTenantPassword(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.loginWithTenantPassword: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "!9%|hg[0QoIg"
}; // LoginWithTenantPasswordRequest | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 

try {
  $api_instance->loginWithTenantPassword($body, $apiecoKey, $xConsumerId, $xConsumerUsername);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->loginWithTenantPassword: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::LoginWithTenantPasswordRequest->new(); # LoginWithTenantPasswordRequest | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->loginWithTenantPassword(body => $body, apiecoKey => $apiecoKey, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->loginWithTenantPassword: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "!9%|hg[0QoIg"
} # LoginWithTenantPasswordRequest | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 

try: 
  # Login With Tenant Password
  api_instance.login_with_tenant_password(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->loginWithTenantPassword: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
Body parameters
Name Description
body *

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - invalid or short password/invalid or short username/invalid user credential has been received

Status: 403 - your tenant has been deactivated, please contact your administrator

Status: 404 - record not found


loginuser

login user

پس از فعال شدن، کاربر با وارد شدن به حساب کاربری، توکن های مورد نیاز برای فعالیت های خود را به دست می آورد ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/any/users/login' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'secret: YzY2ZDI1OTUtNmI2OC0xMWVhLWEzNzktMDI0MmFjMWYwMDAz' \ --data-raw '{ "username":"testuser", "password":"12345678" }' ```` توجه داشته باشید که در صورتی که قلمرو مربوطه فیلدهای سفارشی برای ثبت نام و ورود به سیستم در نظرگرفته باشد، این درخواست ممکن است متفاوت از این درخواست نمایش داده شده باشد. برای مثال در فیلد username در بدنه درخواست به جای نام کاربری، باید کدملی وارد گردد در صورت موفقیت‌آمیز بودن ورود کاربر، دو توکن دسترسی و refresh در نتیجه ارسال می گردد: ```` "message": { "auth_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw",   "refresh_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODc0MDcyODMsImp0aSI6ImIzZDY2NzAwLTZiYTEtMTFlYS1hMzc5LTAyNDJhYzFmMDAwMyIsInJvbGUiOjAsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6IiIsInRlbmFudF9pZCI6MCwidXNlcl9pZCI6MCwidXNlcm5hbWUiOiIifQ.MxOMMspfmWYzjL_HXmQuRhGHYEVVDLC3Zs5dHjcy9OfwxZgddJXAwjFlo35vXEt3W2ALD6AVD0cFohKcbuZuIvIt5H-71xyxjGMBCBUe5F9J3tcNaiWGDThKhw_8L0siZ6BZajGibWh6bKiRxZI26Pyg7ecHxXIWZwE7UQ-uyIsWcxqYLAWDzXvlCXla3Surj71PDxbwNLBEyQy8VUioPm9Pp8hWdeC5KRJ_bB1okWx-0VLspSAOUTnTaXfw-Xpx7yUud6vi34Oi6DHczrme3RpZJrrNxQTXZVTRyU84dvKYEYz-u3YJ6FuqgJVRTv_ebExYWuVY6enKZefHwbIE_A",   "token_type": "Bearer" } ````


/v1/any/users/login

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//v1/any/users/login"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    Loginuserrequest body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "Z8^XO{$b"
}; // Loginuserrequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.loginuser(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#loginuser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    Loginuserrequest body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "Z8^XO{$b"
}; // Loginuserrequest | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
    String xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      apiInstance.loginuser(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#loginuser");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
Loginuserrequest *body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "Z8^XO{$b"
}; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *xConsumerId = xConsumerId_example; // 
String *xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *secret = secret_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// login user
[apiInstance loginuserWith:body
  apiecoKey:apiecoKey
  xConsumerId:xConsumerId
  xConsumerUsername:xConsumerUsername
  tenantUsername:tenantUsername
  secret:secret
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "Z8^XO{$b"
}; // {{Loginuserrequest}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var xConsumerId = xConsumerId_example; // {{String}} 
var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.loginuser(bodyapiecoKeyxConsumerIdxConsumerUsernametenantUsernamesecret, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class loginuserExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var body = new Loginuserrequest(); // Loginuserrequest | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
      var xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 

      try
      {
        // login user
        apiInstance.loginuser(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.loginuser: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "Z8^XO{$b"
}; // Loginuserrequest | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$xConsumerId = xConsumerId_example; // String | 
$xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 

try {
  $api_instance->loginuser($body, $apiecoKey, $xConsumerId, $xConsumerUsername, $tenantUsername, $secret);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->loginuser: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Loginuserrequest->new(); # Loginuserrequest | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $xConsumerId = xConsumerId_example; # String | 
my $xConsumerUsername = xConsumerUsername_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 

eval { 
  $api_instance->loginuser(body => $body, apiecoKey => $apiecoKey, xConsumerId => $xConsumerId, xConsumerUsername => $xConsumerUsername, tenantUsername => $tenantUsername, secret => $secret);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->loginuser: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
body = {
 "username" : "alireza",
 "password" : "Z8^XO{$b"
} # Loginuserrequest | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
xConsumerId = xConsumerId_example # String | 
xConsumerUsername = xConsumerUsername_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
secret = secret_example # String | 

try: 
  # login user
  api_instance.loginuser(body, apiecoKey, xConsumerId, xConsumerUsername, tenantUsername, secret)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->loginuser: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
Required
x-consumer-id*
String
Required
x-consumer-username*
String
Required
tenant_username*
String
Required
secret*
String
Required
Body parameters
Name Description
body *

Responses

Status: 200 -

Status: 400 - missing required field/ invalid request body/ not validate as username/ empty or short password

Status: 401 - invalid user credential has been received

Status: 403 - user is not activated, please active the user first

Status: 404 - record not found/ your tenant has been deactivated, please contact your administrator


orgmembers/add

add a member

قلمرو این قابلیت را دارد که بدون هیچ گونه محدودیتی کاربران را به ارگان های تحت اختیارش اضافه کند. ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/orgs/4/edit/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ --data-raw '{ "user_id": "1", "role": "2", "state": "1", " expires_at":" 2020-05-21", "custom_fields": founder: John Doe year: 1998 }' ````


/api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members/add

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members/add"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    MemberRequest body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // MemberRequest | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    try {
      Member result = apiInstance.orgmembers/add(body, contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/add");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    MemberRequest body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // MemberRequest | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    try {
      Member result = apiInstance.orgmembers/add(body, contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/add");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
MemberRequest *body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *accept = accept_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *secret = secret_example; // 
Integer *orgID = 56; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// add a member
[apiInstance orgmembers/addWith:body
  contentType:contentType
  accept:accept
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
  apiecoKey:apiecoKey
  secret:secret
  orgID:orgID
       completionHandler: ^(Member output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // {{MemberRequest}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var accept = accept_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var orgID = 56; // {{Integer}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orgmembers/add(bodycontentTypeaccepttenantUsernamemanamAuthapiecoKeysecretorgID, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orgmembers/addExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var body = new MemberRequest(); // MemberRequest | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var accept = accept_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var orgID = 56; // Integer | 

      try
      {
        // add a member
        Member result = apiInstance.orgmembers/add(body, contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.orgmembers/add: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // MemberRequest | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$accept = accept_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$orgID = 56; // Integer | 

try {
  $result = $api_instance->orgmembers/add($body, $contentType, $accept, $tenantUsername, $manamAuth, $apiecoKey, $secret, $orgID);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->orgmembers/add: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::MemberRequest->new(); # MemberRequest | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $accept = accept_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $orgID = 56; # Integer | 

eval { 
  my $result = $api_instance->orgmembers/add(body => $body, contentType => $contentType, accept => $accept, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth, apiecoKey => $apiecoKey, secret => $secret, orgID => $orgID);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->orgmembers/add: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
} # MemberRequest | 
contentType = contentType_example # String | 
accept = accept_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
secret = secret_example # String | 
orgID = 56 # Integer | 

try: 
  # add a member
  api_response = api_instance.orgmembers/add(body, contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->orgmembers/add: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
orgID*
Integer
Required
Header parameters
Name Description
Content-Type*
String
Required
Accept*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required
apieco-key*
String
Required
secret*
String
Required
Body parameters
Name Description
body *

Responses

Status: 200 - organization object

Status: 400 - bad request body

Status: 401 - unauthenticated

Status: 403 - permission denied

Status: 404 - record not found


orgmembers/delete

delete a member

یک tenant می‌تواند هرکاربری را از ارگان مدنظر حذف کند. تنها کاربر owner قابل حذف از ارگان نمی باشد. ```` curl --location --request DELETE 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/orgs/4/member/2/delete \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ ````


/api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members/{userID}/delete

Usage and SDK Samples

curl -X DELETE "//api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members/{userID}/delete"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    Integer userID = 56; // Integer | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.orgmembers/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/delete");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    Integer userID = 56; // Integer | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.orgmembers/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/delete");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *contentType = contentType_example; // 
String *accept = accept_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *secret = secret_example; // 
Integer *orgID = 56; // 
Integer *userID = 56; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// delete a member
[apiInstance orgmembers/deleteWith:contentType
  accept:accept
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
  apiecoKey:apiecoKey
  secret:secret
  orgID:orgID
  userID:userID
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var accept = accept_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var orgID = 56; // {{Integer}} 
var userID = 56; // {{Integer}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orgmembers/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orgmembers/deleteExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var accept = accept_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var orgID = 56; // Integer | 
      var userID = 56; // Integer | 

      try
      {
        // delete a member
        inline_response_200_1 result = apiInstance.orgmembers/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.orgmembers/delete: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$contentType = contentType_example; // String | 
$accept = accept_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$orgID = 56; // Integer | 
$userID = 56; // Integer | 

try {
  $result = $api_instance->orgmembers/delete($contentType, $accept, $tenantUsername, $manamAuth, $apiecoKey, $secret, $orgID, $userID);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->orgmembers/delete: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $accept = accept_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $orgID = 56; # Integer | 
my $userID = 56; # Integer | 

eval { 
  my $result = $api_instance->orgmembers/delete(contentType => $contentType, accept => $accept, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth, apiecoKey => $apiecoKey, secret => $secret, orgID => $orgID, userID => $userID);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->orgmembers/delete: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
contentType = contentType_example # String | 
accept = accept_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
secret = secret_example # String | 
orgID = 56 # Integer | 
userID = 56 # Integer | 

try: 
  # delete a member
  api_response = api_instance.orgmembers/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->orgmembers/delete: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
orgID*
Integer
Required
userID*
Integer
Required
Header parameters
Name Description
Content-Type*
String
Required
Accept*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required
apieco-key*
String
Required
secret*
String
Required

Responses

Status: 200 - 200 response with a message

Status: 400 - bad request body

Status: 401 - unauthenticated

Status: 403 - permission denied

Status: 404 - record not found


orgmembers/details

get member details

درخواست زیر برای دسترسی به اطلاعات مربوط به یک عضو به همراه اطلاعات کاربر جاری، کاربر مورد نظر و اطلاعات ارگان مورد نظر، استفاده می گردد. ```` curl --location --request GET 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/orgs/4/members/2 \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ ````


/api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members/{userID}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members/{userID}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    Integer userID = 56; // Integer | 
    try {
      Member result = apiInstance.orgmembers/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/details");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    Integer userID = 56; // Integer | 
    try {
      Member result = apiInstance.orgmembers/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/details");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *contentType = contentType_example; // 
String *accept = accept_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *secret = secret_example; // 
Integer *orgID = 56; // 
Integer *userID = 56; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// get member details
[apiInstance orgmembers/detailsWith:contentType
  accept:accept
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
  apiecoKey:apiecoKey
  secret:secret
  orgID:orgID
  userID:userID
       completionHandler: ^(Member output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var accept = accept_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var orgID = 56; // {{Integer}} 
var userID = 56; // {{Integer}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orgmembers/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orgmembers/detailsExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var accept = accept_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var orgID = 56; // Integer | 
      var userID = 56; // Integer | 

      try
      {
        // get member details
        Member result = apiInstance.orgmembers/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.orgmembers/details: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$contentType = contentType_example; // String | 
$accept = accept_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$orgID = 56; // Integer | 
$userID = 56; // Integer | 

try {
  $result = $api_instance->orgmembers/details($contentType, $accept, $tenantUsername, $manamAuth, $apiecoKey, $secret, $orgID, $userID);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->orgmembers/details: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $accept = accept_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $orgID = 56; # Integer | 
my $userID = 56; # Integer | 

eval { 
  my $result = $api_instance->orgmembers/details(contentType => $contentType, accept => $accept, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth, apiecoKey => $apiecoKey, secret => $secret, orgID => $orgID, userID => $userID);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->orgmembers/details: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
contentType = contentType_example # String | 
accept = accept_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
secret = secret_example # String | 
orgID = 56 # Integer | 
userID = 56 # Integer | 

try: 
  # get member details
  api_response = api_instance.orgmembers/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->orgmembers/details: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
orgID*
Integer
Required
userID*
Integer
Required
Header parameters
Name Description
Content-Type*
String
Required
Accept*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required
apieco-key*
String
Required
secret*
String
Required

Responses

Status: 200 - organization object

Status: 400 - bad request body

Status: 401 - unauthenticated

Status: 403 - permission denied

Status: 404 - record not found


orgmembers/index

list members of the given organization;

در این بخش قلمرو میتواند تمامی اعضای یک ارگان را به همراه اطلاعات کاربری آن‌ها مشاهده کند. ```` curl --location --request GET 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/orgs/4/members \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ ````


/api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members?created_at=&custom_fields=&user_id=&role=&state=&sort=&sort_direction="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    Integer userID = 56; // Integer | 
    dateSearch createdAt = ; // dateSearch | 
    customFeildsSearch customFields = ; // customFeildsSearch | 
    Integer userId = 56; // Integer | filter members using userID
    Integer role = 56; // Integer | filter members using their role
    Integer state = 56; // Integer | filter members using their state
    String sort = sort_example; // String | sort key; available keys are: id, user_id, role, state, expires_at, created_at, username
    String sortDirection = sortDirection_example; // String | avaible values are: asc and desc
    try {
      inline_response_200_2 result = apiInstance.orgmembers/index(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, createdAt, customFields, userId, role, state, sort, sortDirection);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/index");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    Integer userID = 56; // Integer | 
    dateSearch createdAt = ; // dateSearch | 
    customFeildsSearch customFields = ; // customFeildsSearch | 
    Integer userId = 56; // Integer | filter members using userID
    Integer role = 56; // Integer | filter members using their role
    Integer state = 56; // Integer | filter members using their state
    String sort = sort_example; // String | sort key; available keys are: id, user_id, role, state, expires_at, created_at, username
    String sortDirection = sortDirection_example; // String | avaible values are: asc and desc
    try {
      inline_response_200_2 result = apiInstance.orgmembers/index(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, createdAt, customFields, userId, role, state, sort, sortDirection);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/index");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *contentType = contentType_example; // 
String *accept = accept_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *secret = secret_example; // 
Integer *orgID = 56; // 
Integer *userID = 56; // 
dateSearch *createdAt = ; // (optional)
customFeildsSearch *customFields = ; // (optional)
Integer *userId = 56; // filter members using userID (optional)
Integer *role = 56; // filter members using their role (optional)
Integer *state = 56; // filter members using their state (optional)
String *sort = sort_example; // sort key; available keys are: id, user_id, role, state, expires_at, created_at, username (optional)
String *sortDirection = sortDirection_example; // avaible values are: asc and desc (optional)

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// list members of the given organization;
[apiInstance orgmembers/indexWith:contentType
  accept:accept
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
  apiecoKey:apiecoKey
  secret:secret
  orgID:orgID
  userID:userID
  createdAt:createdAt
  customFields:customFields
  userId:userId
  role:role
  state:state
  sort:sort
  sortDirection:sortDirection
       completionHandler: ^(inline_response_200_2 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var accept = accept_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var orgID = 56; // {{Integer}} 
var userID = 56; // {{Integer}} 
var opts = { 
 'createdAt': , // {{dateSearch}} 
 'customFields': , // {{customFeildsSearch}} 
 'userId': 56, // {{Integer}} filter members using userID
 'role': 56, // {{Integer}} filter members using their role
 'state': 56, // {{Integer}} filter members using their state
 'sort': sort_example, // {{String}} sort key; available keys are: id, user_id, role, state, expires_at, created_at, username
 'sortDirection': sortDirection_example // {{String}} avaible values are: asc and desc
};
var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orgmembers/index(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orgmembers/indexExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var accept = accept_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var orgID = 56; // Integer | 
      var userID = 56; // Integer | 
      var createdAt = new dateSearch(); // dateSearch | (optional) 
      var customFields = new customFeildsSearch(); // customFeildsSearch | (optional) 
      var userId = 56; // Integer | filter members using userID (optional) 
      var role = 56; // Integer | filter members using their role (optional) 
      var state = 56; // Integer | filter members using their state (optional) 
      var sort = sort_example; // String | sort key; available keys are: id, user_id, role, state, expires_at, created_at, username (optional) 
      var sortDirection = sortDirection_example; // String | avaible values are: asc and desc (optional) 

      try
      {
        // list members of the given organization;
        inline_response_200_2 result = apiInstance.orgmembers/index(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, createdAt, customFields, userId, role, state, sort, sortDirection);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.orgmembers/index: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$contentType = contentType_example; // String | 
$accept = accept_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$orgID = 56; // Integer | 
$userID = 56; // Integer | 
$createdAt = ; // dateSearch | 
$customFields = ; // customFeildsSearch | 
$userId = 56; // Integer | filter members using userID
$role = 56; // Integer | filter members using their role
$state = 56; // Integer | filter members using their state
$sort = sort_example; // String | sort key; available keys are: id, user_id, role, state, expires_at, created_at, username
$sortDirection = sortDirection_example; // String | avaible values are: asc and desc

try {
  $result = $api_instance->orgmembers/index($contentType, $accept, $tenantUsername, $manamAuth, $apiecoKey, $secret, $orgID, $userID, $createdAt, $customFields, $userId, $role, $state, $sort, $sortDirection);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->orgmembers/index: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $accept = accept_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $orgID = 56; # Integer | 
my $userID = 56; # Integer | 
my $createdAt = ; # dateSearch | 
my $customFields = ; # customFeildsSearch | 
my $userId = 56; # Integer | filter members using userID
my $role = 56; # Integer | filter members using their role
my $state = 56; # Integer | filter members using their state
my $sort = sort_example; # String | sort key; available keys are: id, user_id, role, state, expires_at, created_at, username
my $sortDirection = sortDirection_example; # String | avaible values are: asc and desc

eval { 
  my $result = $api_instance->orgmembers/index(contentType => $contentType, accept => $accept, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth, apiecoKey => $apiecoKey, secret => $secret, orgID => $orgID, userID => $userID, createdAt => $createdAt, customFields => $customFields, userId => $userId, role => $role, state => $state, sort => $sort, sortDirection => $sortDirection);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->orgmembers/index: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
contentType = contentType_example # String | 
accept = accept_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
secret = secret_example # String | 
orgID = 56 # Integer | 
userID = 56 # Integer | 
createdAt = # dateSearch | (optional)
customFields = # customFeildsSearch | (optional)
userId = 56 # Integer | filter members using userID (optional)
role = 56 # Integer | filter members using their role (optional)
state = 56 # Integer | filter members using their state (optional)
sort = sort_example # String | sort key; available keys are: id, user_id, role, state, expires_at, created_at, username (optional)
sortDirection = sortDirection_example # String | avaible values are: asc and desc (optional)

try: 
  # list members of the given organization;
  api_response = api_instance.orgmembers/index(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, createdAt=createdAt, customFields=customFields, userId=userId, role=role, state=state, sort=sort, sortDirection=sortDirection)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->orgmembers/index: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
orgID*
Integer
Required
userID*
Integer
Required
Header parameters
Name Description
Content-Type*
String
Required
Accept*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required
apieco-key*
String
Required
secret*
String
Required
Query parameters
Name Description
created_at
dateSearch
custom_fields
customFeildsSearch
user_id
Integer
filter members using userID
role
Integer
filter members using their role
state
Integer
filter members using their state
sort
String
sort key; available keys are: id, user_id, role, state, expires_at, created_at, username
sort_direction
String
avaible values are: asc and desc

Responses

Status: 200 - OK

Status: 400 - bad request body

Status: 401 - unauthenticated

Status: 403 - permission denied

Status: 404 - record not found


orgmembers/update

update a member

هر قلمرو میتواند تمامی کاربران عضو در یک ارگان را ویرایش کند. ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/orgs/4/edit/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ --data-raw '{ "user_id": "1", "role": "3", "state": "2", "expires_at":" 2022-05-21", "custom_fields": founder: John Doe year: 1998 }' ````


/api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members/{userID}/update

Usage and SDK Samples

curl -X PATCH "//api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/members/{userID}/update"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    Integer userID = 56; // Integer | 
    MemberRequest body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // MemberRequest | 
    try {
      Member result = apiInstance.orgmembers/update(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/update");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    Integer userID = 56; // Integer | 
    MemberRequest body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // MemberRequest | 
    try {
      Member result = apiInstance.orgmembers/update(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgmembers/update");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *contentType = contentType_example; // 
String *accept = accept_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *secret = secret_example; // 
Integer *orgID = 56; // 
Integer *userID = 56; // 
MemberRequest *body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // (optional)

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// update a member
[apiInstance orgmembers/updateWith:contentType
  accept:accept
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
  apiecoKey:apiecoKey
  secret:secret
  orgID:orgID
  userID:userID
  body:body
       completionHandler: ^(Member output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var accept = accept_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var orgID = 56; // {{Integer}} 
var userID = 56; // {{Integer}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orgmembers/update(contentTypeaccepttenantUsernamemanamAuthapiecoKeysecretorgIDuserID, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orgmembers/updateExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var accept = accept_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var orgID = 56; // Integer | 
      var userID = 56; // Integer | 
      var body = new MemberRequest(); // MemberRequest | (optional) 

      try
      {
        // update a member
        Member result = apiInstance.orgmembers/update(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.orgmembers/update: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$contentType = contentType_example; // String | 
$accept = accept_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$orgID = 56; // Integer | 
$userID = 56; // Integer | 
$body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // MemberRequest | 

try {
  $result = $api_instance->orgmembers/update($contentType, $accept, $tenantUsername, $manamAuth, $apiecoKey, $secret, $orgID, $userID, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->orgmembers/update: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $accept = accept_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $orgID = 56; # Integer | 
my $userID = 56; # Integer | 
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::MemberRequest->new(); # MemberRequest | 

eval { 
  my $result = $api_instance->orgmembers/update(contentType => $contentType, accept => $accept, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth, apiecoKey => $apiecoKey, secret => $secret, orgID => $orgID, userID => $userID, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->orgmembers/update: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
contentType = contentType_example # String | 
accept = accept_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
secret = secret_example # String | 
orgID = 56 # Integer | 
userID = 56 # Integer | 
body = {
 "user_id" : 1,
 "role" : 2,
 "state" : 1,
 "expires_at" : { },
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
} # MemberRequest | (optional)

try: 
  # update a member
  api_response = api_instance.orgmembers/update(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, userID, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->orgmembers/update: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
orgID*
Integer
Required
userID*
Integer
Required
Header parameters
Name Description
Content-Type*
String
Required
Accept*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required
apieco-key*
String
Required
secret*
String
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - organization object

Status: 400 - bad request body

Status: 401 - unauthenticated

Status: 403 - permission denied

Status: 404 - record not found


orgs/create

orgs/create

قلمرو می‌تواند یک ارگان برای یک کاربر عضو خود ایجاد کند. در این صورت این کاربر admin و owner خواهد بود. امکان ایجاد ارگان برای سایر کاربران تنها در دسترس قلمرو است و هیچ کاربر عضو در قلمرو با هر نقش و دسترسی‌ای، این امکان را در اختیار ندارد که ارگانی برای کاربر دیگری ایجاد کند. ```` curl --location --request POST 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/orgs/add/' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ --data-raw '{ "name": "this is a test organ", "username": "1", "owner_id": "2", "visibility":"1", "custom_fields": founder: John Doe year: 1998 }' ````


/api/v1/auth/tenants/orgs/create

Usage and SDK Samples

curl -X POST "//api/v1/auth/tenants/orgs/create"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    OrgRequest body = {
 "name" : "an awesome organization",
 "username" : "myorg",
 "state" : 1,
 "owner_id" : 2,
 "visibility" : 1,
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // OrgRequest | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      OrgBasic result = apiInstance.orgs/create(body, contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgs/create");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    OrgRequest body = {
 "name" : "an awesome organization",
 "username" : "myorg",
 "state" : 1,
 "owner_id" : 2,
 "visibility" : 1,
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // OrgRequest | 
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    try {
      OrgBasic result = apiInstance.orgs/create(body, contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgs/create");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
OrgRequest *body = {
 "name" : "an awesome organization",
 "username" : "myorg",
 "state" : 1,
 "owner_id" : 2,
 "visibility" : 1,
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // 
String *contentType = contentType_example; // 
String *accept = accept_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *secret = secret_example; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// orgs/create
[apiInstance orgs/createWith:body
  contentType:contentType
  accept:accept
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
  apiecoKey:apiecoKey
  secret:secret
       completionHandler: ^(OrgBasic output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var body = {
 "name" : "an awesome organization",
 "username" : "myorg",
 "state" : 1,
 "owner_id" : 2,
 "visibility" : 1,
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // {{OrgRequest}} 
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var accept = accept_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orgs/create(bodycontentTypeaccepttenantUsernamemanamAuthapiecoKeysecret, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orgs/createExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var body = new OrgRequest(); // OrgRequest | 
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var accept = accept_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 

      try
      {
        // orgs/create
        OrgBasic result = apiInstance.orgs/create(body, contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.orgs/create: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$body = {
 "name" : "an awesome organization",
 "username" : "myorg",
 "state" : 1,
 "owner_id" : 2,
 "visibility" : 1,
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
}; // OrgRequest | 
$contentType = contentType_example; // String | 
$accept = accept_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 

try {
  $result = $api_instance->orgs/create($body, $contentType, $accept, $tenantUsername, $manamAuth, $apiecoKey, $secret);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->orgs/create: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::OrgRequest->new(); # OrgRequest | 
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $accept = accept_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 

eval { 
  my $result = $api_instance->orgs/create(body => $body, contentType => $contentType, accept => $accept, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth, apiecoKey => $apiecoKey, secret => $secret);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->orgs/create: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
body = {
 "name" : "an awesome organization",
 "username" : "myorg",
 "state" : 1,
 "owner_id" : 2,
 "visibility" : 1,
 "custom_fields" : {
  "founder" : "John Doe",
  "year" : 1998
 }
} # OrgRequest | 
contentType = contentType_example # String | 
accept = accept_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
secret = secret_example # String | 

try: 
  # orgs/create
  api_response = api_instance.orgs/create(body, contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->orgs/create: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
Content-Type*
String
Required
Accept*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required
apieco-key*
String
Required
secret*
String
Required
Body parameters
Name Description
body *

Responses

Status: 200 - organization object

Status: 400 - bad request body

Status: 401 - unauthenticated

Status: 403 - permission denied

Status: 404 - record not found

Status: 422 - validation error


orgs/delete

orgs/delete

حذف یک ارگان تنها توسط قلمرو یا کاربر owner آن ارگان امکان‌پذیر است. ```` curl --location --request DELETE 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/orgs/4/delete \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ ````


/api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/delete

Usage and SDK Samples

curl -X DELETE "//api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}/delete"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.orgs/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgs/delete");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.orgs/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgs/delete");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *contentType = contentType_example; // 
String *accept = accept_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *secret = secret_example; // 
Integer *orgID = 56; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// orgs/delete
[apiInstance orgs/deleteWith:contentType
  accept:accept
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
  apiecoKey:apiecoKey
  secret:secret
  orgID:orgID
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var accept = accept_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var orgID = 56; // {{Integer}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orgs/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orgs/deleteExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var accept = accept_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var orgID = 56; // Integer | 

      try
      {
        // orgs/delete
        inline_response_200_1 result = apiInstance.orgs/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.orgs/delete: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$contentType = contentType_example; // String | 
$accept = accept_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$orgID = 56; // Integer | 

try {
  $result = $api_instance->orgs/delete($contentType, $accept, $tenantUsername, $manamAuth, $apiecoKey, $secret, $orgID);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->orgs/delete: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $accept = accept_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $orgID = 56; # Integer | 

eval { 
  my $result = $api_instance->orgs/delete(contentType => $contentType, accept => $accept, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth, apiecoKey => $apiecoKey, secret => $secret, orgID => $orgID);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->orgs/delete: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
contentType = contentType_example # String | 
accept = accept_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
secret = secret_example # String | 
orgID = 56 # Integer | 

try: 
  # orgs/delete
  api_response = api_instance.orgs/delete(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->orgs/delete: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
orgID*
Integer
Required
Header parameters
Name Description
Content-Type*
String
Required
Accept*
String
Required
tenant_username*
String
Required
manam_auth*
String
Required
apieco-key*
String
Required
secret*
String
Required

Responses

Status: 200 - 200 response with a message

Status: 400 - bad request body

Status: 401 - unauthenticated

Status: 403 - permission denied

Status: 404 - record not found


orgs/details

orgs/details

یک قلمرو میتواند جزییات ارگان های ساخته شده خود را ببیند. این جزییات شامل اطلاعات کلی ارگان و لیست اعضای آن سازمان است. ```` curl --location --request GET 'https://api.apieco.ir/manam/api/v1/auth/tenants/orgs/orgId' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'apieco-key: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' \ --header 'tenant_username: alireza' \ --header 'manam_auth: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE1ODQ5MDE2ODMsInJvbGUiOjUsInRlbmFudF91c2VybmFtZSI6ImpvaG5kb2UiLCJ0ZW5hbnRfaWQiOjAsInVzZXJfaWQiOjAsInVzZXJuYW1lIjoidGVzdHVzZXIifQ.FZN1UTNbZebdeTRBfLeOqsPWmIUsHbG48H5opbpG7tS-Szgv_okmdxBBot36fZcBztd8OgOhpBULs3nsGZ2-8FN7pEscNUw-A4frWvWSqBh73-4hJIaQsesCBznJanbbEUUTrV5RtFRDhkZv6ab4oKVoBggDvrYYBX-fQeKQzb9aFGxsu8cHBu2sn_nUCpfk21jHZgsUXBsz8ErCNl9wpjiUVWjayX9XCNr3C2VS0_SGUHu751yhraZTr9WbG55mr6GzNmjZQxTGNrc5BIT88y11lmO6SIL7FezvVIoAR-c-FH5_bSnNOAg_6vI3IXu9EEaNl7axPeZqSVPa5sinPw' \ ````


/api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}

Usage and SDK Samples

curl -X GET "//api/v1/auth/tenants/orgs/{orgID}"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    try {
      OrgBasic result = apiInstance.orgs/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgs/details");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.DefaultApi;

public class DefaultApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    DefaultApi apiInstance = new DefaultApi();
    String contentType = contentType_example; // String | 
    String accept = accept_example; // String | 
    String tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
    String manamAuth = manamAuth_example; // String | 
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
    String secret = secret_example; // String | 
    Integer orgID = 56; // Integer | 
    try {
      OrgBasic result = apiInstance.orgs/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling DefaultApi#orgs/details");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *contentType = contentType_example; // 
String *accept = accept_example; // 
String *tenantUsername = tenantUsername_example; // 
String *manamAuth = manamAuth_example; // 
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // 
String *secret = secret_example; // 
Integer *orgID = 56; // 

DefaultApi *apiInstance = [[DefaultApi alloc] init];

// orgs/details
[apiInstance orgs/detailsWith:contentType
  accept:accept
  tenantUsername:tenantUsername
  manamAuth:manamAuth
  apiecoKey:apiecoKey
  secret:secret
  orgID:orgID
       completionHandler: ^(OrgBasic output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('___');

var api = new _.DefaultApi()
var contentType = contentType_example; // {{String}} 
var accept = accept_example; // {{String}} 
var tenantUsername = tenantUsername_example; // {{String}} 
var manamAuth = manamAuth_example; // {{String}} 
var apiecoKey = apiecoKey_example; // {{String}} 
var secret = secret_example; // {{String}} 
var orgID = 56; // {{Integer}} 

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orgs/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orgs/detailsExample
  {
    public void main()
    {

      var apiInstance = new DefaultApi();
      var contentType = contentType_example; // String | 
      var accept = accept_example; // String | 
      var tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
      var manamAuth = manamAuth_example; // String | 
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
      var secret = secret_example; // String | 
      var orgID = 56; // Integer | 

      try
      {
        // orgs/details
        OrgBasic result = apiInstance.orgs/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling DefaultApi.orgs/details: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\ApiDefaultApi();
$contentType = contentType_example; // String | 
$accept = accept_example; // String | 
$tenantUsername = tenantUsername_example; // String | 
$manamAuth = manamAuth_example; // String | 
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | 
$secret = secret_example; // String | 
$orgID = 56; // Integer | 

try {
  $result = $api_instance->orgs/details($contentType, $accept, $tenantUsername, $manamAuth, $apiecoKey, $secret, $orgID);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling DefaultApi->orgs/details: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::DefaultApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::DefaultApi->new();
my $contentType = contentType_example; # String | 
my $accept = accept_example; # String | 
my $tenantUsername = tenantUsername_example; # String | 
my $manamAuth = manamAuth_example; # String | 
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | 
my $secret = secret_example; # String | 
my $orgID = 56; # Integer | 

eval { 
  my $result = $api_instance->orgs/details(contentType => $contentType, accept => $accept, tenantUsername => $tenantUsername, manamAuth => $manamAuth, apiecoKey => $apiecoKey, secret => $secret, orgID => $orgID);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling DefaultApi->orgs/details: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.DefaultApi()
contentType = contentType_example # String | 
accept = accept_example # String | 
tenantUsername = tenantUsername_example # String | 
manamAuth = manamAuth_example # String | 
apiecoKey = apiecoKey_example # String | 
secret = secret_example # String | 
orgID = 56 # Integer | 

try: 
  # orgs/details
  api_response = api_instance.orgs/details(contentType, accept, tenantUsername, manamAuth, apiecoKey, secret, orgID)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling DefaultApi->orgs/details: %s\n" % e)

Parameters

Path parameters
Name Description
orgID*
Integer
Required