اطلاعات ارز دیجیتال

_

apiPost


/api

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/sourcearena/api?dcurrency="
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String dcurrency = dcurrency_example; // String | نام اختصاری ارز
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.apiPost(apiecoKey, dcurrency);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    String dcurrency = dcurrency_example; // String | نام اختصاری ارز
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.apiPost(apiecoKey, dcurrency);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#apiPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
String *dcurrency = dcurrency_example; // نام اختصاری ارز (default to btc)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

[apiInstance apiPostWith:apiecoKey
  dcurrency:dcurrency
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var _ = require('__');

var api = new _._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var dcurrency = dcurrency_example; // {String} نام اختصاری ارز


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.apiPost(apiecoKey, dcurrency, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class apiPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var dcurrency = dcurrency_example; // String | نام اختصاری ارز (default to btc)

      try
      {
        inline_response_200 result = apiInstance.apiPost(apiecoKey, dcurrency);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.apiPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$dcurrency = dcurrency_example; // String | نام اختصاری ارز

try {
  $result = $api_instance->apiPost($apiecoKey, $dcurrency);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->apiPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $dcurrency = dcurrency_example; # String | نام اختصاری ارز

eval { 
  my $result = $api_instance->apiPost(apiecoKey => $apiecoKey, dcurrency => $dcurrency);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->apiPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
dcurrency = dcurrency_example # String | نام اختصاری ارز (default to btc)

try: 
  api_response = api_instance.api_post(apiecoKey, dcurrency)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->apiPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Query parameters
Name Description
dcurrency*
String
نام اختصاری ارز
Required

Responses

Status: 200 - 200 ok