زاگما

Cityfromstate

cityfromstatePost


/cityfromstate

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/zagma/cityfromstate"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.CityfromstateApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class CityfromstateApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    CityfromstateApi apiInstance = new CityfromstateApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    try {
      apiInstance.cityfromstatePost(apiecoKey);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling CityfromstateApi#cityfromstatePost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.CityfromstateApi;

public class CityfromstateApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    CityfromstateApi apiInstance = new CityfromstateApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    try {
      apiInstance.cityfromstatePost(apiecoKey);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling CityfromstateApi#cityfromstatePost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)

CityfromstateApi *apiInstance = [[CityfromstateApi alloc] init];

[apiInstance cityfromstatePostWith:apiecoKey
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient.CityfromstateApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API


var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.cityfromstatePost(apiecoKey, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class cityfromstatePostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new CityfromstateApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)

      try
      {
        apiInstance.cityfromstatePost(apiecoKey);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling CityfromstateApi.cityfromstatePost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\CityfromstateApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API

try {
  $api_instance->cityfromstatePost($apiecoKey);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling CityfromstateApi->cityfromstatePost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::CityfromstateApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::CityfromstateApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API

eval { 
  $api_instance->cityfromstatePost(apiecoKey => $apiecoKey);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling CityfromstateApi->cityfromstatePost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.CityfromstateApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)

try: 
  api_instance.cityfromstate_post(apiecoKey)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling CityfromstateApi->cityfromstatePost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required

Responses

Status: 200 - 200 response


OrderStatus

orderstatusPost


/orderstatus

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/zagma/orderstatus"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.OrderStatusApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class OrderStatusApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    OrderStatusApi apiInstance = new OrderStatusApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data data = ; // Data | 
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.orderstatusPost(apiecoKey, data);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling OrderStatusApi#orderstatusPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.OrderStatusApi;

public class OrderStatusApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    OrderStatusApi apiInstance = new OrderStatusApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data data = ; // Data | 
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.orderstatusPost(apiecoKey, data);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling OrderStatusApi#orderstatusPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Data *data = ; // (optional)

OrderStatusApi *apiInstance = [[OrderStatusApi alloc] init];

[apiInstance orderstatusPostWith:apiecoKey
  data:data
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient.OrderStatusApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'data': // {Data} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orderstatusPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orderstatusPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new OrderStatusApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var data = new Data(); // Data | (optional) 

      try
      {
        inline_response_200 result = apiInstance.orderstatusPost(apiecoKey, data);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling OrderStatusApi.orderstatusPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\OrderStatusApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$data = ; // Data | 

try {
  $result = $api_instance->orderstatusPost($apiecoKey, $data);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling OrderStatusApi->orderstatusPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::OrderStatusApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::OrderStatusApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $data = WWW::SwaggerClient::Object::Data->new(); # Data | 

eval { 
  my $result = $api_instance->orderstatusPost(apiecoKey => $apiecoKey, data => $data);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling OrderStatusApi->orderstatusPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.OrderStatusApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
data = # Data | (optional)

try: 
  api_response = api_instance.orderstatus_post(apiecoKey, data=data)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling OrderStatusApi->orderstatusPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
data

Responses

Status: 200 - 200 response


Orderwitharray

orderwitharrayPost


/orderwitharray

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/zagma/orderwitharray"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.OrderwitharrayApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class OrderwitharrayApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    OrderwitharrayApi apiInstance = new OrderwitharrayApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data_4 data = ; // Data_4 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.orderwitharrayPost(apiecoKey, data);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling OrderwitharrayApi#orderwitharrayPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.OrderwitharrayApi;

public class OrderwitharrayApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    OrderwitharrayApi apiInstance = new OrderwitharrayApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data_4 data = ; // Data_4 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.orderwitharrayPost(apiecoKey, data);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling OrderwitharrayApi#orderwitharrayPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Data_4 *data = ; // (optional)

OrderwitharrayApi *apiInstance = [[OrderwitharrayApi alloc] init];

[apiInstance orderwitharrayPostWith:apiecoKey
  data:data
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient.OrderwitharrayApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'data': // {Data_4} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.orderwitharrayPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class orderwitharrayPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new OrderwitharrayApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var data = new Data_4(); // Data_4 | (optional) 

      try
      {
        inline_response_200_1 result = apiInstance.orderwitharrayPost(apiecoKey, data);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling OrderwitharrayApi.orderwitharrayPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\OrderwitharrayApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$data = ; // Data_4 | 

try {
  $result = $api_instance->orderwitharrayPost($apiecoKey, $data);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling OrderwitharrayApi->orderwitharrayPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::OrderwitharrayApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::OrderwitharrayApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $data = WWW::SwaggerClient::Object::Data_4->new(); # Data_4 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->orderwitharrayPost(apiecoKey => $apiecoKey, data => $data);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling OrderwitharrayApi->orderwitharrayPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.OrderwitharrayApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
data = # Data_4 | (optional)

try: 
  api_response = api_instance.orderwitharray_post(apiecoKey, data=data)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling OrderwitharrayApi->orderwitharrayPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
data

Responses

Status: 200 - 200 response


RequestPricepostnew

requestpricenedexnewPost

استعلام قیمت برای ثبت در ندکس


/requestpricenedexnew

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/zagma/requestpricenedexnew"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.RequestPricepostnewApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class RequestPricepostnewApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    RequestPricepostnewApi apiInstance = new RequestPricepostnewApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data_2 data = ; // Data_2 | 
    try {
      apiInstance.requestpricenedexnewPost(apiecoKey, data);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling RequestPricepostnewApi#requestpricenedexnewPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.RequestPricepostnewApi;

public class RequestPricepostnewApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    RequestPricepostnewApi apiInstance = new RequestPricepostnewApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data_2 data = ; // Data_2 | 
    try {
      apiInstance.requestpricenedexnewPost(apiecoKey, data);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling RequestPricepostnewApi#requestpricenedexnewPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Data_2 *data = ; // (optional)

RequestPricepostnewApi *apiInstance = [[RequestPricepostnewApi alloc] init];

// استعلام قیمت برای ثبت در ندکس
[apiInstance requestpricenedexnewPostWith:apiecoKey
  data:data
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient.RequestPricepostnewApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'data': // {Data_2} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.requestpricenedexnewPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class requestpricenedexnewPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new RequestPricepostnewApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var data = new Data_2(); // Data_2 | (optional) 

      try
      {
        // استعلام قیمت برای ثبت در ندکس
        apiInstance.requestpricenedexnewPost(apiecoKey, data);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling RequestPricepostnewApi.requestpricenedexnewPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\RequestPricepostnewApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$data = ; // Data_2 | 

try {
  $api_instance->requestpricenedexnewPost($apiecoKey, $data);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling RequestPricepostnewApi->requestpricenedexnewPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::RequestPricepostnewApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::RequestPricepostnewApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $data = WWW::SwaggerClient::Object::Data_2->new(); # Data_2 | 

eval { 
  $api_instance->requestpricenedexnewPost(apiecoKey => $apiecoKey, data => $data);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling RequestPricepostnewApi->requestpricenedexnewPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.RequestPricepostnewApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
data = # Data_2 | (optional)

try: 
  # استعلام قیمت برای ثبت در ندکس
  api_instance.requestpricenedexnew_post(apiecoKey, data=data)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling RequestPricepostnewApi->requestpricenedexnewPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
data

Responses

Status: 200 - 200 response


requestpricepostnewPost

استعلام قیمت برای ثبت در پست


/requestpricepostnew

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/zagma/requestpricepostnew"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.RequestPricepostnewApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class RequestPricepostnewApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    RequestPricepostnewApi apiInstance = new RequestPricepostnewApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data_1 data = ; // Data_1 | 
    try {
      apiInstance.requestpricepostnewPost(apiecoKey, data);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling RequestPricepostnewApi#requestpricepostnewPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.RequestPricepostnewApi;

public class RequestPricepostnewApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    RequestPricepostnewApi apiInstance = new RequestPricepostnewApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data_1 data = ; // Data_1 | 
    try {
      apiInstance.requestpricepostnewPost(apiecoKey, data);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling RequestPricepostnewApi#requestpricepostnewPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Data_1 *data = ; // (optional)

RequestPricepostnewApi *apiInstance = [[RequestPricepostnewApi alloc] init];

// استعلام قیمت برای ثبت در پست
[apiInstance requestpricepostnewPostWith:apiecoKey
  data:data
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient.RequestPricepostnewApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'data': // {Data_1} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.requestpricepostnewPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class requestpricepostnewPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new RequestPricepostnewApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var data = new Data_1(); // Data_1 | (optional) 

      try
      {
        // استعلام قیمت برای ثبت در پست
        apiInstance.requestpricepostnewPost(apiecoKey, data);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling RequestPricepostnewApi.requestpricepostnewPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\RequestPricepostnewApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$data = ; // Data_1 | 

try {
  $api_instance->requestpricepostnewPost($apiecoKey, $data);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling RequestPricepostnewApi->requestpricepostnewPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::RequestPricepostnewApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::RequestPricepostnewApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $data = WWW::SwaggerClient::Object::Data_1->new(); # Data_1 | 

eval { 
  $api_instance->requestpricepostnewPost(apiecoKey => $apiecoKey, data => $data);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling RequestPricepostnewApi->requestpricepostnewPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.RequestPricepostnewApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
data = # Data_1 | (optional)

try: 
  # استعلام قیمت برای ثبت در پست
  api_instance.requestpricepostnew_post(apiecoKey, data=data)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling RequestPricepostnewApi->requestpricepostnewPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
data

Responses

Status: 200 - 200 response


requestpricetipaxnewPost

(استعلام قیمت برای ثبت در تیپاکس)


/requestpricetipaxnew

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/zagma/requestpricetipaxnew"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api.RequestPricepostnewApi;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class RequestPricepostnewApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    RequestPricepostnewApi apiInstance = new RequestPricepostnewApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data_3 data = ; // Data_3 | 
    try {
      apiInstance.requestpricetipaxnewPost(apiecoKey, data);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling RequestPricepostnewApi#requestpricetipaxnewPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api.RequestPricepostnewApi;

public class RequestPricepostnewApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    RequestPricepostnewApi apiInstance = new RequestPricepostnewApi();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Data_3 data = ; // Data_3 | 
    try {
      apiInstance.requestpricetipaxnewPost(apiecoKey, data);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling RequestPricepostnewApi#requestpricetipaxnewPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Data_3 *data = ; // (optional)

RequestPricepostnewApi *apiInstance = [[RequestPricepostnewApi alloc] init];

// (استعلام قیمت برای ثبت در تیپاکس)
[apiInstance requestpricetipaxnewPostWith:apiecoKey
  data:data
       completionHandler: ^(NSError* error) {
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient.RequestPricepostnewApi()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'data': // {Data_3} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully.');
 }
};
api.requestpricetipaxnewPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class requestpricetipaxnewPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new RequestPricepostnewApi();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var data = new Data_3(); // Data_3 | (optional) 

      try
      {
        // (استعلام قیمت برای ثبت در تیپاکس)
        apiInstance.requestpricetipaxnewPost(apiecoKey, data);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling RequestPricepostnewApi.requestpricetipaxnewPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\RequestPricepostnewApi();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$data = ; // Data_3 | 

try {
  $api_instance->requestpricetipaxnewPost($apiecoKey, $data);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling RequestPricepostnewApi->requestpricetipaxnewPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::RequestPricepostnewApi;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::RequestPricepostnewApi->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $data = WWW::SwaggerClient::Object::Data_3->new(); # Data_3 | 

eval { 
  $api_instance->requestpricetipaxnewPost(apiecoKey => $apiecoKey, data => $data);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling RequestPricepostnewApi->requestpricetipaxnewPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client.RequestPricepostnewApi()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
data = # Data_3 | (optional)

try: 
  # (استعلام قیمت برای ثبت در تیپاکس)
  api_instance.requestpricetipaxnew_post(apiecoKey, data=data)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling RequestPricepostnewApi->requestpricetipaxnewPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
data

Responses

Status: 200 - 200 response