گوپس

_

wsV1RestOrderGetPricesJsonPost

محاسبه هزینه

در این مرحله شما باید جمع کل مبلغ سفارش , وزن کل سفارش , شهر مقصد , روش های ارسال و روش های پرداخت را به این متد ارسال نمایید تا هزینه ارسال , مالیات ارسال و هزینه خدمات فروتل به شما برگردانده شود. اين وبسرويس براي فروش كالاهاي حقيقي كه هزينه ارسال دارند، كاربرد دارد.


/ws/v1/rest/order/getPrices.json

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/goops/ws/v1/rest/order/getPrices.json"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body body = ; // Body | 
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.wsV1RestOrderGetPricesJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderGetPricesJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body body = ; // Body | 
    try {
      inline_response_200 result = apiInstance.wsV1RestOrderGetPricesJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderGetPricesJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// محاسبه هزینه
[apiInstance wsV1RestOrderGetPricesJsonPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.wsV1RestOrderGetPricesJsonPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class wsV1RestOrderGetPricesJsonPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body(); // Body | (optional) 

      try
      {
        // محاسبه هزینه
        inline_response_200 result = apiInstance.wsV1RestOrderGetPricesJsonPost(apiecoKey, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.wsV1RestOrderGetPricesJsonPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body | 

try {
  $result = $api_instance->wsV1RestOrderGetPricesJsonPost($apiecoKey, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->wsV1RestOrderGetPricesJsonPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body->new(); # Body | 

eval { 
  my $result = $api_instance->wsV1RestOrderGetPricesJsonPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->wsV1RestOrderGetPricesJsonPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body | (optional)

try: 
  # محاسبه هزینه
  api_response = api_instance.ws_v1_rest_order_get_prices_json_post(apiecoKey, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->wsV1RestOrderGetPricesJsonPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


wsV1RestOrderOrderPayJsonPost

ادامه پرداخت (سعي مجدد)

سفارشات نقدي آنلاين (orderPay و continuePay) با استفاده از این متدها، سفارشاتی که به هر دلیلی پرداخت نقدی سفارش در آنها خطا داشته و یا در هزینه سفارش تغییری به وجود آمده و نیاز به پرداخت مجدد و یا ما به التفاوت آن است می توانید از این متدها استفاده کنید. قبل از استفاده از این متدcontinuePay شما باید با استفاده از متد orderPay شرایط سفارش برای ادامه پرداخت را بررسی کنید. در صورتی که می توان برای ادامه پرداخت سفارش اقدام کرد كه در خروجی این متد لیست درگاه ها به عنوان جواب بازگردانده شود


/ws/v1/rest/order/orderPay.json

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/goops/ws/v1/rest/order/orderPay.json"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_6 body = ; // Body_6 | 
    try {
      inline_response_200_5 result = apiInstance.wsV1RestOrderOrderPayJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderOrderPayJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_6 body = ; // Body_6 | 
    try {
      inline_response_200_5 result = apiInstance.wsV1RestOrderOrderPayJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderOrderPayJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_6 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// ادامه پرداخت (سعي مجدد)
[apiInstance wsV1RestOrderOrderPayJsonPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_5 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_6} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.wsV1RestOrderOrderPayJsonPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class wsV1RestOrderOrderPayJsonPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_6(); // Body_6 | (optional) 

      try
      {
        // ادامه پرداخت (سعي مجدد)
        inline_response_200_5 result = apiInstance.wsV1RestOrderOrderPayJsonPost(apiecoKey, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.wsV1RestOrderOrderPayJsonPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_6 | 

try {
  $result = $api_instance->wsV1RestOrderOrderPayJsonPost($apiecoKey, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->wsV1RestOrderOrderPayJsonPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_6->new(); # Body_6 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->wsV1RestOrderOrderPayJsonPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->wsV1RestOrderOrderPayJsonPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_6 | (optional)

try: 
  # ادامه پرداخت (سعي مجدد)
  api_response = api_instance.ws_v1_rest_order_order_pay_json_post(apiecoKey, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->wsV1RestOrderOrderPayJsonPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost

محصولات حقيقي

در این مرحله شما باید يك سبد خرید + اطلاعات خریدار + يك روش پرداخت + يك روش ارسال را بر اساس نوع خريد محصول(حقيقي يا مجازي يا خدمات) را به يكي از سه متد registerOrder (ثبت سفارش محصول حقيقي)يا متد registerOrderVirtual (ثبت سفارش محصول مجازي) يا registerOrderService (ثبت سفارش خدمات) ارسال نمایید. بسته به نياز و نوع محصول شما از هر يك از اين سه متد مي توانيد براي ثبت سفارش استفاده نمائيد.(البته تعيين يك روش ارسال فقط براي كالاهاي حقيقي است كه بايد حمل و ارسال شوند و طبيعتاً براي خدماتي و مجازي وجود ندارد).


/ws/v1/rest/order/registerOrder.json

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/goops/ws/v1/rest/order/registerOrder.json"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_1 body = ; // Body_1 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_1 body = ; // Body_1 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_1 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// محصولات حقيقي
[apiInstance wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_1} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_1(); // Body_1 | (optional) 

      try
      {
        // محصولات حقيقي
        inline_response_200_1 result = apiInstance.wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost(apiecoKey, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_1 | 

try {
  $result = $api_instance->wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost($apiecoKey, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_1->new(); # Body_1 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_1 | (optional)

try: 
  # محصولات حقيقي
  api_response = api_instance.ws_v1_rest_order_register_order_json_post(apiecoKey, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->wsV1RestOrderRegisterOrderJsonPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost

خدمات و محصولات خدماتي

در این مرحله شما باید يك سبد خرید + اطلاعات خریدار + يك روش پرداخت + يك روش ارسال را بر اساس نوع خريد محصول(حقيقي يا مجازي يا خدمات) را به يكي از سه متد registerOrder (ثبت سفارش محصول حقيقي)يا متد registerOrderVirtual (ثبت سفارش محصول مجازي) يا registerOrderService (ثبت سفارش خدمات) ارسال نمایید. بسته به نياز و نوع محصول شما از هر يك از اين سه متد مي توانيد براي ثبت سفارش استفاده نمائيد.(البته تعيين يك روش ارسال فقط براي كالاهاي حقيقي است كه بايد حمل و ارسال شوند و طبيعتاً براي خدماتي و مجازي وجود ندارد).


/ws/v1/rest/order/registerOrderService.json

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/goops/ws/v1/rest/order/registerOrderService.json"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_3 body = ; // Body_3 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_3 body = ; // Body_3 | 
    try {
      inline_response_200_1 result = apiInstance.wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_3 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// خدمات و محصولات خدماتي
[apiInstance wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_1 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_3} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_3(); // Body_3 | (optional) 

      try
      {
        // خدمات و محصولات خدماتي
        inline_response_200_1 result = apiInstance.wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost(apiecoKey, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_3 | 

try {
  $result = $api_instance->wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost($apiecoKey, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_3->new(); # Body_3 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_3 | (optional)

try: 
  # خدمات و محصولات خدماتي
  api_response = api_instance.ws_v1_rest_order_register_order_service_json_post(apiecoKey, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->wsV1RestOrderRegisterOrderServiceJsonPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost

محصولات مجازي

در این مرحله شما باید يك سبد خرید + اطلاعات خریدار + يك روش پرداخت + يك روش ارسال را بر اساس نوع خريد محصول(حقيقي يا مجازي يا خدمات) را به يكي از سه متد registerOrder (ثبت سفارش محصول حقيقي)يا متد registerOrderVirtual (ثبت سفارش محصول مجازي) يا registerOrderService (ثبت سفارش خدمات) ارسال نمایید. بسته به نياز و نوع محصول شما از هر يك از اين سه متد مي توانيد براي ثبت سفارش استفاده نمائيد.(البته تعيين يك روش ارسال فقط براي كالاهاي حقيقي است كه بايد حمل و ارسال شوند و طبيعتاً براي خدماتي و مجازي وجود ندارد).


/ws/v1/rest/order/registerOrderVirtual.json

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/goops/ws/v1/rest/order/registerOrderVirtual.json"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_2 body = ; // Body_2 | 
    try {
      inline_response_200_2 result = apiInstance.wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_2 body = ; // Body_2 | 
    try {
      inline_response_200_2 result = apiInstance.wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_2 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// محصولات مجازي
[apiInstance wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_2 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_2} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_2(); // Body_2 | (optional) 

      try
      {
        // محصولات مجازي
        inline_response_200_2 result = apiInstance.wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost(apiecoKey, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_2 | 

try {
  $result = $api_instance->wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost($apiecoKey, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_2->new(); # Body_2 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_2 | (optional)

try: 
  # محصولات مجازي
  api_response = api_instance.ws_v1_rest_order_register_order_virtual_json_post(apiecoKey, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->wsV1RestOrderRegisterOrderVirtualJsonPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


wsV1RestOrderTrackingJsonPost

رهگيري سفارشات (tracking)

با استفاده از این متد شما می توانید وضعیت یک سفارش را با جزئيات كامل رهگيري و دریافت نمایید.


/ws/v1/rest/order/tracking.json

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/goops/ws/v1/rest/order/tracking.json"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_8 body = ; // Body_8 | 
    try {
      inline_response_200_6 result = apiInstance.wsV1RestOrderTrackingJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderTrackingJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_8 body = ; // Body_8 | 
    try {
      inline_response_200_6 result = apiInstance.wsV1RestOrderTrackingJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestOrderTrackingJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_8 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// رهگيري سفارشات (tracking)
[apiInstance wsV1RestOrderTrackingJsonPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_6 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_8} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.wsV1RestOrderTrackingJsonPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class wsV1RestOrderTrackingJsonPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_8(); // Body_8 | (optional) 

      try
      {
        // رهگيري سفارشات (tracking)
        inline_response_200_6 result = apiInstance.wsV1RestOrderTrackingJsonPost(apiecoKey, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.wsV1RestOrderTrackingJsonPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_8 | 

try {
  $result = $api_instance->wsV1RestOrderTrackingJsonPost($apiecoKey, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->wsV1RestOrderTrackingJsonPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_8->new(); # Body_8 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->wsV1RestOrderTrackingJsonPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->wsV1RestOrderTrackingJsonPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_8 | (optional)

try: 
  # رهگيري سفارشات (tracking)
  api_response = api_instance.ws_v1_rest_order_tracking_json_post(apiecoKey, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->wsV1RestOrderTrackingJsonPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost

بررسی صحت پرداخت (checkPay)

بعد از اتمام پرداخت توسط خریدار, خریدار از سايت بانك به آدرسی که شما در مرحله ی قبل به عنوان callback به وب سرویس پاس داده اید , برگشت داده می شود و شما حتماًبايد از متد checkPay استفاده کنید تا تراكنش آنلاين بانكي با موفقيت به پايان برسد ودر نتيجه کد رهگیری سفارش و در صورتی که سفارش مجازی باشد , لیست فایل هابراي كاربر نمايش داده خواهد شد.


/ws/v1/rest/payment/checkPay.json

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/goops/ws/v1/rest/payment/checkPay.json"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_5 body = ; // Body_5 | 
    try {
      inline_response_200_4 result = apiInstance.wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_5 body = ; // Body_5 | 
    try {
      inline_response_200_4 result = apiInstance.wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_5 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// بررسی صحت پرداخت (checkPay)
[apiInstance wsV1RestPaymentCheckPayJsonPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_4 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_5} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class wsV1RestPaymentCheckPayJsonPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_5(); // Body_5 | (optional) 

      try
      {
        // بررسی صحت پرداخت (checkPay)
        inline_response_200_4 result = apiInstance.wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost(apiecoKey, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_5 | 

try {
  $result = $api_instance->wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost($apiecoKey, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_5->new(); # Body_5 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_5 | (optional)

try: 
  # بررسی صحت پرداخت (checkPay)
  api_response = api_instance.ws_v1_rest_payment_check_pay_json_post(apiecoKey, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->wsV1RestPaymentCheckPayJsonPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost

ادامه پرداخت

در صورتی که سفارش شرایط لازم برای ادامه پرداخت را دارا بود شما باید لیست درگاه ها را به خریدار نشان بدهید تا خریدار برای ادامه پرداخت ، يك درگاه مورد نظرش را انتخاب کند. بعد از انتخاب درگاه توسط خریدار شما باید متد continuePay را فراخوانی کنید.


/ws/v1/rest/payment/continuePay.json

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/goops/ws/v1/rest/payment/continuePay.json"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_7 body = ; // Body_7 | 
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_7 body = ; // Body_7 | 
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_7 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// ادامه پرداخت
[apiInstance wsV1RestPaymentContinuePayJsonPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_3 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_7} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class wsV1RestPaymentContinuePayJsonPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_7(); // Body_7 | (optional) 

      try
      {
        // ادامه پرداخت
        inline_response_200_3 result = apiInstance.wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost(apiecoKey, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_7 | 

try {
  $result = $api_instance->wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost($apiecoKey, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_7->new(); # Body_7 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_7 | (optional)

try: 
  # ادامه پرداخت
  api_response = api_instance.ws_v1_rest_payment_continue_pay_json_post(apiecoKey, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->wsV1RestPaymentContinuePayJsonPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response


wsV1RestPaymentPayJsonPost

دریافت فرم ارجاع به درگاه (pay)

در این مرحله شما باید شناسه درگاه بانكي كه در مرحله ثبت سفارش نقدي توسط خريدار انتخاب شده است ( مقدار فیلد id درگاه های بانکی ) و شماره فاکتور و یک آدرس به عنوان آدرس callback (براي برگشت از سايت بانك به سايت فروشنده) ، به متد pay ارسال کنید تا وب سرویس فرم ارجاع به درگاه را ایجاد و برای شما برگرداند.


/ws/v1/rest/payment/pay.json

Usage and SDK Samples

curl -X POST "https://api.apieco.ir/goops/ws/v1/rest/payment/pay.json"
import io.swagger.client.*;
import io.swagger.client.auth.*;
import io.swagger.client.model.*;
import io.swagger.client.api._Api;

import java.io.File;
import java.util.*;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_4 body = ; // Body_4 | 
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.wsV1RestPaymentPayJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestPaymentPayJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
import io.swagger.client.api._Api;

public class _ApiExample {

  public static void main(String[] args) {
    _Api apiInstance = new _Api();
    String apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
    Body_4 body = ; // Body_4 | 
    try {
      inline_response_200_3 result = apiInstance.wsV1RestPaymentPayJsonPost(apiecoKey, body);
      System.out.println(result);
    } catch (ApiException e) {
      System.err.println("Exception when calling _Api#wsV1RestPaymentPayJsonPost");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
String *apiecoKey = apiecoKey_example; // apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
Body_4 *body = ; // (optional)

_Api *apiInstance = [[_Api alloc] init];

// دریافت فرم ارجاع به درگاه (pay)
[apiInstance wsV1RestPaymentPayJsonPostWith:apiecoKey
  body:body
       completionHandler: ^(inline_response_200_3 output, NSError* error) {
              if (output) {
                NSLog(@"%@", output);
              }
              if (error) {
                NSLog(@"Error: %@", error);
              }
            }];
var SwaggerJsClient = require('swagger-js-client');

var api = new SwaggerJsClient._Api()

var apiecoKey = apiecoKey_example; // {String} apikey for use API

var opts = { 
 'body': // {Body_4} 
};

var callback = function(error, data, response) {
 if (error) {
  console.error(error);
 } else {
  console.log('API called successfully. Returned data: ' + data);
 }
};
api.wsV1RestPaymentPayJsonPost(apiecoKey, opts, callback);
using System;
using System.Diagnostics;
using IO.Swagger.Api;
using IO.Swagger.Client;
using IO.Swagger.Model;

namespace Example
{
  public class wsV1RestPaymentPayJsonPostExample
  {
    public void main()
    {
      
      var apiInstance = new _Api();
      var apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
      var body = new Body_4(); // Body_4 | (optional) 

      try
      {
        // دریافت فرم ارجاع به درگاه (pay)
        inline_response_200_3 result = apiInstance.wsV1RestPaymentPayJsonPost(apiecoKey, body);
        Debug.WriteLine(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.Print("Exception when calling _Api.wsV1RestPaymentPayJsonPost: " + e.Message );
      }
    }
  }
}
<?php
require_once(__DIR__ . '/vendor/autoload.php');

$api_instance = new Swagger\Client\Api\_Api();
$apiecoKey = apiecoKey_example; // String | apikey for use API
$body = ; // Body_4 | 

try {
  $result = $api_instance->wsV1RestPaymentPayJsonPost($apiecoKey, $body);
  print_r($result);
} catch (Exception $e) {
  echo 'Exception when calling _Api->wsV1RestPaymentPayJsonPost: ', $e->getMessage(), PHP_EOL;
}
?>
use Data::Dumper;
use WWW::SwaggerClient::Configuration;
use WWW::SwaggerClient::_Api;

my $api_instance = WWW::SwaggerClient::_Api->new();
my $apiecoKey = apiecoKey_example; # String | apikey for use API
my $body = WWW::SwaggerClient::Object::Body_4->new(); # Body_4 | 

eval { 
  my $result = $api_instance->wsV1RestPaymentPayJsonPost(apiecoKey => $apiecoKey, body => $body);
  print Dumper($result);
};
if ($@) {
  warn "Exception when calling _Api->wsV1RestPaymentPayJsonPost: $@\n";
}
from __future__ import print_statement
import time
import swagger_client
from swagger_client.rest import ApiException
from pprint import pprint

# create an instance of the API class
api_instance = swagger_client._Api()
apiecoKey = apiecoKey_example # String | apikey for use API (default to WsLdHK46I5Wfr5xgI0ynjjyiw9Fyhydu)
body = # Body_4 | (optional)

try: 
  # دریافت فرم ارجاع به درگاه (pay)
  api_response = api_instance.ws_v1_rest_payment_pay_json_post(apiecoKey, body=body)
  pprint(api_response)
except ApiException as e:
  print("Exception when calling _Api->wsV1RestPaymentPayJsonPost: %s\n" % e)

Parameters

Header parameters
Name Description
apieco-key*
String
apikey for use API
Required
Body parameters
Name Description
body

Responses

Status: 200 - 200 response