آمازون رِدشیفت (AmazonRedshift)

رایگان
دسته بندی:
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
8/10

محبوبیت

100ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

Amazon Redshift تمام کارهای لازم برای راه اندازی، اجرا، مقیاس بندی انبار داده، فراهم کردن ظرفیت، نظارت و پشتیبان گیری از دسته، اعمال بروزرسانی ها بر روی موتور Amazon Redshift را مدیریت می کند.

• Domain: AmazonRedshift
• Credentials: apiKey, apiSecret

روش دریافت مجوز استفاده از این API:

1. به کنسول Amazon بروید.
۲. وارد شوید یا اکانتی تازه بسازید.
۳. در لیست کشویی نام کاربری تان ‘My Security Credentials’ را انتخاب کنید.
۴. در سمت چپ ‘Groups’ را انتخاب کنید و سپس یک گروه جدید با سیاست های لازم ایجاد کنید.
۵. یک کاربر جدید ایجاد کنید و به گروه موجود اضافه کنید.
۶. پس از ایجاد کاربر، اسناد آن را مشاهده خواهید کرد.

توسعه دهنده : دیما شروکوف
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/AmazonRedshift/copyClusterSnapshot --header 'host:apieco-AmazonRedshift.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'targetSnapshotIdentifier=(STRING)(REQUIRED)The identifier given to the new manual snapshot.' -d 'apiKey=(CREDENTIALS)(REQUIRED)API key obtained from Amazon.' -d 'region=(STRING)(REQUIRED)Region.' -d 'apiSecret=(CREDENTIALS)(REQUIRED)API secret obtained from Amazon.' -d 'sourceSnapshotIdentifier=(STRING)(REQUIRED)The identifier for the source snapshot.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-AmazonRedshift.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
targetSnapshotIdentifier
apiKey
region
apiSecret
sourceSnapshotIdentifier

Optional Parameters:
sourceSnapshotClusterIdentifier

متد / نام پایانه

POST copyClusterSnapshot

POST createCluster

POST createClusterParameterGroup

POST createClusterSnapshot

POST createClusterSubnetGroup

POST createEventSubscription

POST createHsmClientCertificate

POST createHsmConfiguration

POST createSnapshotCopyGrant

POST createTags

POST deleteCluster

POST deleteClusterParameterGroup

POST deleteClusterSnapshot

POST deleteClusterSubnetGroup

POST deleteEventSubscription

POST deleteHsmClientCertificate

POST deleteHsmConfiguration

POST deleteSnapshotCopyGrant

POST deleteTags

POST describeClusterParameterGroups

POST describeClusterParameters

POST describeClusterSnapshots

POST describeClusterSubnetGroups

POST describeClusterVersions

POST describeClusters

POST describeDefaultClusterParameters

POST describeEventCategories

POST describeEventSubscriptions

POST describeEvents

POST describeHsmClientCertificates

POST describeHsmConfigurations

POST describeLoggingStatus

POST describeOrderableClusterOptions

POST describeReservedNodeOfferings

POST describeReservedNodes

POST describeResize

POST describeSnapshotCopyGrants

POST describeTableRestoreStatus

POST describeTags

POST disableLogging

POST disableSnapshotCopy

POST enableLogging

POST enableSnapshotCopy

POST modifyCluster

POST modifyClusterIamRoles

POST modifyClusterParameterGroup

POST modifyClusterSubnetGroup

POST modifyEventSubscription

POST modifySnapshotCopyRetentionPeriod

POST purchaseReservedNodeOffering

POST rebootCluster

POST resetClusterParameterGroup

POST restoreFromClusterSnapshot

POST restoreTableFromClusterSnapshot

POST revokeSnapshotAccess

POST rotateEncryptionKey