استورم گلَس (stormglass)

رایگان
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

API آب و هوای دریایی Storm Glass به شما امکان می دهد که پیش بینی های مربوط به هر مختصاتی را به روشی ساده و کاربردی با استفاده از درخواست های HTTP  متعارف نشان دهید.

هنگامی که یک درخواست موفقیت آمیز است، یک پاسخ در فرم یک مقصود JSON ارسال می شود.

تصدیق اعتبار

Storm Glass از کلیدهای API برای اجازه دسترسی به API استفاده می کند. می توانید برای کلید API در dashboard ثبت نام کنید.

Storm Glass انتظار دارد که کلید API در تمام درخواست های API به سرور شامل باشد ، در عنوانی که به شکل زیر است:

اختیار: مثال-api-کلید

You must replace example-api-key with your personal API key.

باید مثال-api-کلید را با کلید API شخصی خود جایگزین کنید.

توسعه دهنده :

آدرس پایانه

curl -i -X GET --url https://api.apieco.ir/stormglass?lat=58.7984&lng=17.8081 --header 'host:apieco-stormglass.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-stormglass.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
lat
lng

متد / نام پایانه

kurtköy escort