گودریدز ( Goodreads )

رایگان
دسته بندی:
خارجی
نیاز به تصدیق هویت از طرف ارائه کننده اَپی دارد
7/10

محبوبیت

276ms

تاخیر

100%

نرخ موفقیت

توسعه دهنده : raygorodskij

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/Goodreads/GetlistopiasByBookId --header 'host:apieco-Goodreads.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' -d 'apiKey=(NUMBER)(REQUIRED)Id of the book.'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-Goodreads.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
bookId
apiKey

متد / نام پایانه

POST GetlistopiasByBookId

POST addBookToShelf

POST addBooksToMultipleShelves

POST addFriend

POST addOwnedBook

POST addQuote

POST compareBooksWithMember

POST confirmFriendRequest

POST createBookShelf

POST createComment

POST createReview

POST createTopic

POST declineFriendRequest

POST deleteOwnedBook

POST deleteUserStatus

POST followAnAuthor

POST followUser

POST getAccessCredentials

POST getAllEditionsByWork

POST getAllRecentReviews

POST getAuthorBooks

POST getAuthorByName

POST getAuthorFollowingInformation

POST getAuthorInfo

POST getAuthorizedUser

POST getBookIdByISBNs

POST getBookReview

POST getBookReviewsByISBN

POST getBookReviewsByTitle

POST getBooksByMultipleFields

POST getBooksOnMembersShelf

POST getCommentsList

POST getCurrentUsersNotifications

POST getEventsInYourArea

POST getFriendRequests

POST getFriendUpdates

POST getGroup

POST getGroupBySearchQuery

POST getGroupMembers

POST getListOwnedBooksByUserId

POST getListTopicsByGroupFolder

POST getMember

POST getOwnedBooks

POST getPeopleUserIsFollowing

POST getRecommendation

POST getRequestToken

POST getReview

POST Goodreads-getReviewStatisticsByISBNs

POST getSeries

POST getSeriesByAuthorId

POST getSeriesByWorkId

POST getTopic

POST getTopicsWithUnreadComments

POST getUserFriends

POST getUserGroups

POST getUserRecentStatus

POST getUserReviewForBook

POST getUserShelves

POST getUserStatus

POST getUsersFollowers

POST getUsersReadStatus

POST getWorkIdByBookId

POST joinGroup

POST likeResource

POST removeBookFromShelf

POST unfollowAnAuthor

POST unfollowUser

POST unlikeResource

POST updateBookShelf

POST updateOwnedBook

POST updateReview

POST updateUserStatus

kurtköy escort
buca escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort