یاندکس استاتیک -گت استاتیک مپ(YandexStatic.getStaticMap)

رایگان
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

Yandex یک شرکت فناوری چند ملیتی روسی متخصص در خدمات و محصولات مربوط به اینترنت است. Yandex بزرگترین موتور جستجو را در روسیه با حدود 65% سهم بازار در آن شرکت ادره می کند. API استاتیک یک نقشه تصویری براساس مقادیر پارامتر به سرویس تولید می کند.

دامنه :  yandex.com

نحوه کسب اعتبارنامه:

انتقال  به  Developers Console

ایجاد اپلیکیشن API

توسعه دهنده :

آدرس پایانه

curl -i -X POST --url https://api.apieco.ir/yandexgeocode/getStaticMap --header 'host:apieco-yandexgeocode.ir' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' --data 'mapType={The list of layers that determine the type of map.}' --data 'mapCenter={Longitude and latitude of the center of the map in degrees.}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:apieco-yandexgeocode.ir
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}

Required Parameters:
mapType
mapCenter

Optional Parameters:
markersDefinitions
geoFiguresDefinitions
zoom
key
scale
showTraffic
size
viewportRange
lang

متد / نام پایانه

kurtköy escort