وب سرویس Amazon Redshift

وب سرویس Amazon Redshift

رایگان
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

این ای پی آی یک رابط کاربری تخصصی برای اتصال به پایگاه داده های تحلیل Amazon Redshift است که توسط شرکت آمازون به توسعه دهندگان ارائه شده است. به وسیله این API توسعه دهنده گان می توانند مدیریت کاربری خود را در Redshift به دست داشته باشند. این وب سرویس یک برنامه ناهمگام (asynchronous) می باشد؛ به این معنی که برخی از رابط های کاربری در این سیستم ممکن است به برنامه ها یا تکنیک های مختلفی (مانند  polling ویا asynchronous callback handler) برای تعیین زمان اجرای برنامه نیاز داشته باشند.

کاربر ای پی آی Amazon Redshift قادر است تا مدیریت تمام امور مربوط به تنظیمات، برنامه ریزی و اسکیل دیتابیس‌ این پایگاه اطلاعاتی را به راحتی انجام دهد.

موارد پر کاربرد وب سرویس Amazon Redshift:

  • در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های فروشگاه های آنلاین
  • در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های طراحی سایت و توسعه دهندگان اپلیکیشن
  • در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های برنامه نویسی
  • در اپلیکیشن‌ها و سایت‌های آموزشی
توسعه دهنده : Amazon

آدرس پایانه

curl -X POST -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/AmazonRedshift/AcceptReservedNodeExchange?ReservedNodeId=&TargetReservedNodeOfferingId="

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key (Required)

Query:
ReservedNodeId (Required)
TargetReservedNodeOfferingId (Required)

متد / نام پایانه

POST acceptReservedNodeExchange

POST authorizeClusterSecurityGroupIngress

POST authorizeSnapshotAccess

POST batchDeleteClusterSnapshots

POST batchModifyClusterSnapshots

POST cancelResize

POST copyClusterSnapshot

POST createCluster

POST CreateClusterParameterGroup

POST createClusterSecurityGroup

POST createClusterSnapshot

POST createClusterSubnetGroup

POST createEventSubscription

POST createHsmClientCertificate

POST createHsmConfiguration

POST createSnapshotCopyGrant

POST createSnapshotSchedule

POST CreateTags

POST deleteCluster

POST deleteClusterParameterGroup

POST deleteClusterSecurityGroup

POST deleteClusterSnapshot

POST deleteClusterSubnetGroup

POST deleteEventSubscription

POST deleteHsmClientCertificate

POST deleteHsmConfiguration

POST deleteScheduledAction

POST deleteSnapshotCopyGrant

POST deleteSnapshotSchedule

POST deleteTags

POST describeAccountAttributes

POST describeClusterDbRevisions

POST describeClusterParameterGroups

POST describeClusterParameters

POST describeClusterSecurityGroups

POST DescribeClusterSnapshots

POST describeClusterSubnetGroups

POST DescribeClusterTracks

POST describeClusterVersions

POST describeClusters

POST describeDefaultClusterParameters

POST describeEventCategories

POST describeEventSubscriptions

POST describeEvents

POST describeHsmClientCertificates

POST describeLoggingStatus

POST describeNodeConfigurationOptions

POST describeOrderableClusterOptions

POST describeReservedNodeOfferings

POST describeReservedNodes

POST describeResize

POST describeScheduledActions

POST describeSnapshotCopyGrants

POST describeSnapshotSchedules

POST describeStorage

POST describeTableRestoreStatus

POST describeTags

POST disableLogging

POST disableSnapshotCopy

POST enableLogging

POST enableSnapshotCopy

POST getClusterCredentials

POST getReservedNodeExchangeOfferings

POST modifyCluster

POST modifyClusterDbRevision

POST modifyClusterIamRoles

POST modifyClusterMaintenance

POST modifyClusterParameterGroup

POST modifyClusterSnapshot

POST modifyClusterSnapshotSchedule

POST modifyClusterSubnetGroup

POST modifyEventSubscription

POST modifyScheduledAction

POST modifySnapshotCopyRetentionPeriod

POST modifySnapshotSchedule

POST pauseCluster

POST purchaseReservedNodeOffering

POST rebootCluster

POST restoreFromClusterSnapshot

POST restoreTableFromClusterSnapshot

POST resumeCluster

POST revokeClusterSecurityGroupIngress

POST revokeSnapshotAccess

POST rotateEncryptionKey

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort