وب سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدارمپ - Cedarmap API

وب سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدارمپ – Cedarmap API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با استفاده از وب سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدارمپ – Cedarmap API می توانید بین نقطه مبدا و مقصد مسیریابی کرده و  نقاط میانی برای توقف بین مسیر را تعیین کنید. تعداد نقاط میانی نامحدود است. با استفاده از API سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدار مپ میتوانید از قابلیت های این سرویس در اپلیکیشن خود استفاده کنید.

 

موارد پرکاربرد وب سرویس مسیریابی و برنامه ریزی سفر سیدارمپ – Cedarmap API

 

  • استفاده از این API در اپلیکیشن های نیازمند به مسیریابی
  • استفاده از این API در اپلیکیشن های نیازمند به توقف در مسیر
توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

متد / نام پایانه