وب سرویس درگاه پرداخت جیبیمو – jibimo API

وب سرویس درگاه پرداخت جیبیمو – jibimo API

رایگان
دسته بندی:
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس درگاه پرداخت جیبیمو – jibimo API یک سرویس درگاه پرداخت و کیف پول آنلاین است که تراکنش های مالی را برای کسب و کار شما ساده می سازد.با استفاده از این سرویس شما میتوانید تراکنش های مالی کسب و کار خود را مدیریت کنید .از طریق این API میتوانید کسب و کار آنلاین خود را به درگاه پرداخت و کیف پول آنلاین مجهز کنید.

 

موارد پرکاربرد وب سرویس درگاه پرداخت جیبیمو – jibimo API

 

  • استفاده از این API در اپلیکیشن ها و سایت های فروشگاهی نیازمند به درگاه پرداخت آنلاین
  • استفاده از این API در اپلیکیشن ها و سایت های فروشگاهی نیازمند به کیف پول الکترونیک
  • استفاده از این API برای اپلیکیشن ها و سایت های ارایه دهنده خدمات و آموزش

 

توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/jibimo/api/business/extended-pay"
--header 'host:host:api.apieco.ir/jibimo ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' --header Authorization :{Access token which must be started with Bearer plus a space and access token} --header Accept:{Type of response which you want to get from server.}
-d 'mobile_number(
Mobile number of a user whom you want to pay to.)'
'amount(Amount of payment in Toomaans.)' 'privacy(Privacy scope which can be one of Public, Friend or Personal.)'
'description(Transaction description which will appear in feed.)'
'tracker_id(A UUID which will be used as factor id)' 'iban(International Bank Account Number of user you want to directly pay to. In Persian we call it Sheba.)'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/jibimo
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}
Authorization :{Access token which must be started with Bearer plus a space and access token}
Accept:{Type of response which you want to get from server.}


Required Parameters:

mobile_number
amount
privacy
description
tracker_id
iban

Optional Parameters:

name
family