وب سرویس ملی پیامک - Melipayamak API

وب سرویس ملی پیامک – Melipayamak API

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

جهت ارسال، دریافت و مدیریت پیامک برای سایت یا اپلیکیشن شما طراحی شده است. با استفاده از این سرویس قادر خواهید بود در کنار برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان، این ارتباط را مدیریت کنید.

کاربرد ملی‌پیامک

  • اطلاع‌رسانی
  • تبلیغات
  • فراخوان
  • ارتباط با مشتریان
  • خدمات مشتری

 

توسعه دهنده : ملی‌پیامک

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/melipayamak/Send.asmx/SendSimpleSMS"
--header 'host:host:api.apieco.ir/melipayamak ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}'
-d {
"Username": "نام کاربری شما در سامانه",
"Password": "کلمه عبور شما در سامانه",
"From": "شماره فرستنده",
"To": "آرایه ای از رشته حروف است که هر خانه آرایه شامل یک شماره موبایل می باشد، حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانیمانه",
"Text": "متن پیامک",
"IsFlash": "تعیین می کند آیا پیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر"
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/melipayamak
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}Parameters :

Username
Password
From
To
Text
IsFlashمتد / نام پایانه

POST SendSimpleSMS

POST GetDelivery

POST GetMessages

POST GetCredit

POST GetSMSPrice

POST GetInboxCount

POST SendSMS

POST SendWithDomain

POST SendSimpleSMS2

POST SendByBaseNumber

POST SendByBaseNumber2

POST GetMessagesReceptions

POST RemoveMessages

POST GetMessagesByDate

POST GetUsersMessagesByDate

POST GetBranchs

POST AddBranch

POST AddNumber

POST RemoveBranch

POST AddBulk

POST GetBulkCount

POST GetBulkReceptions

POST GetBulkStatus

POST GetTodaySent

POST GetTotalSent

POST RemoveBulk

POST SendMultipleSMS

POST SendMultipleSMS2

POST UpdateBulkDelivery

POST AddGroup

POST AddContact

POST CheckMobileExistInContact

POST GetContacts

POST GetGroups

POST ChangeContact

POST RemoveContact

POST GetContactEvents

POST AddMultipleSchedule

POST AddSchedule

POST AddUsance

POST GetScheduleStatus

POST RemoveSchedule

POST SendSMSWithSpeechText

POST SendSMSWithSpeechTextByScheduleDate

POST GetSendSMSWithSpeechTextStatus

POST SendBulkSpeechText

POST SendBulkVoiceSMS

POST UploadVoiceFile

POST GetNumbers

POST AddPayment

POST AddUser

POST AddUserComplete

POST AddUserWithLocation

POST AuthenticateUser

POST ChangeUserCredit

POST ForgotPassword

POST GetUserBasePrice

POST GetUserCredit

POST GetUserDetails

POST GetUserTransactions

POST GetUsers

POST HasFilter

POST RemoveUser

POST GetProvinces

POST GetCities

POST GetExpireDate

POST AddTicket

POST GetReceivedTickets

POST GetReceivedTicketsCount

POST GetSentTickets

POST GetSentTicketsCount

POST ResponseTicket

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort