وب سرویس پیپرلیت

وب سرویس انتشار پیپرلیت – Paperlit Api

رایگان
خارجی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

ابزاری برای انتشار دیجیتال محتوا توسط paperlit. این شرکت، شرکتی دوست‌دار محیط می‌باشد که با هدف کاهش مصرف کاغذ، در راستای انتشار دیجیتال فعالیت می‌نماید.

کاربرد وب سرویس پیپرلیت

  • مجلات و نشریه‌ها
  • روزنامه‌‌ها
  • سایت‌های تحقیقاتی و دانشگاهی
توسعه دهنده : Paperlit

آدرس پایانه

curl -X POST -H "apieco-key: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/paperlit/projects/{projectid}/app-accounts/authentication/login"

پارامترهای پایانه

Header:
apieco-key (Reuired)

Path:
projectid (Required)

Body:
Body (Required)

متد / نام پایانه

POST loginAppAcc

GET settingsList

POST audioSAS

POST createAudio

DELETE deleteDudio

GET getAudioByID

GET listAudios

POST addChannels

GET channelByID

POST createSourceFeed

DELETE deleteChannel

DELETE deleteSourceFeed

POST editchannel

GET listChannels

GET sourceFeedByChannel

GET channelItems

GET channelItemsChildren

POST addIssues

DELETE deleteIssue

GET issueByID

GET projectIssues

GET publicationsIssues

POST login

GET listTransactions

POST productsList

POST registerTransactions

GET transactionsByDevice

POST validatePurchase

POST addPlan

POST addPlanPurchase

POST upgradePlanPurchase

GET getProjectByID

GET listProjects

PUT editPublication

GET getPublicationByID

GET listPublications

POST getPush

GET push

GET search

GET projectsByUser

GET variantAssets

POST addVariant

DELETE deleteVariant

PUT editVariant

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort