وب سرویس درگاه پرداخت پی پینگ – payping API

وب سرویس درگاه پرداخت پی پینگ – payping API

رایگان
دسته بندی:
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

وب سرویس درگاه پرداخت پی پینگ – payping API یک سرویس درگاه پرداخت و کیف پول آنلاین است. پی پینگ با ارائه API امکان استفاده از سرویس را برای توسعه دهندگان محصولات نرم افزاری فراهم کرده است.از طریق این API میتوانید کسب و کار آنلاین خود را به درگاه پرداخت و کیف پول آنلاین مجهز کنید.

 

موارد پرکاربرد وب سرویس درگاه پرداخت پی پینگ – payping API

 

  • استفاده از این API در اپلیکیشن ها و سایت های نیازمند به درگاه پرداخت آنلاین
  • استفاده از این API در اپلیکیشن ها و سایت های فروشگاهی نیازمند به درگاه پرداخت و کیف پول الکترونیک
  • استفاده از این API برای اپلیکیشن ها و سایت های ارایه دهنده خدمات و آموزش

 

توسعه دهنده :
    درخواست اتصال

آدرس پایانه

curl -X POST -H "Authorization: [[apiKey]]" "https://api.apieco.ir/payping-api/v1/pay"
--header 'host:host:api.apieco.ir/payping-api ' --header 'apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}' --header Authorization: {Bearer TOKEN}
-d {
"amount": 100,
"payerIdentity": "string",
"payerName": "string",
"description": "string",
"returnUrl": "string",
"clientRefId": "string"
}

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
host:api.apieco.ir/payping-api
apieco_key:{YOUR_APIECO_KEY}
Authorization: Bearer TOKEN

Required Parameters:

returnUrl
amount


Optional Parameters:

payerIdentity
payerName
description
clientRefId

متد / نام پایانه

POST Payment

POST verify

POST createMultiPayment

POST createBlockPayment

POST unBlockPayment

POST createIdPosPayment

DELETE cancelPayment

POST createRequest

POST createMultiRequest

POST sendReminder

DELETE cancelRequest

POST createWithdraw

GET getWithdrawDetails

POST transactionsReport

POST TransactionReportCount

POST withdrawTransactionsReport

POST withdrawTransactionsCount

GET getPaymentDetails

POST createCustomer

GET CustomerDetails

PUT editCustomer

DELETE deleteCustomer

GET CustomerList

GET CustomerListCount

POST createProduct

PUT editProduct

GET getProductDetails

DELETE delete Product

GET ProductList

POST createCoupon

PUT editCoupon

GET CouponDetails

DELETE deleteCoupon

GET getCouponList

GET CouponListCount

GET CouponBuyersCount

GET CouponBuyersList

POST createInvoice

POST sendInvoice

PUT editInvoice

DELETE deleteInvoice

GET InvoiceDetails

GET InvoicePdf

GET InvoiceBuyer

GET InvoiceList

GET InvoiceListCount

POST cancelInvoice

POST remindeInvoice

POST createInvoiceSchedule

DELETE deleteInvoiceSchedule

GET InvoiceSchedule

GET InvoiceListSchedule

GET InvoiceListScheduleCount

GET invoiceSubschedulers

POST createTemplate

GET TemplateDetails

PUT editTemplate

DELETE deleteTemplate

GET TemplateList

GET TemplateListCount

POST invoiceSendByTemplateAdvance

POST invoiceSendByTemplateSimple

POST uploadProfilePic

POST uploadItem

POST uploadInvoiceAttachment