وب سرویس منم

وب سرویس احراز هویت منم – Manam api

رایگان
ایرانی
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

سرویس‌های احراز هویت یا Identity as a service نقش بسیار مهمی را در اکوسیستم کسب‌وکارهای اینترنتی ایفا می‌نمایند. مواردی همچون تامین امنیت حساب‌های شخصی، تامین امنیت حساب‌های کاری و سطح دسترسی در تیم‌های کاری از مهم‌ترین کاربردهای سرویس‌های احراز هویت برای کسب‌وکارها می‌باشند.

موارد استفاده از وب سرویس منم

  • شبکه‌های اجتماعی
  • فضاهای ابری
  • کنترل سطح دسترسی
توسعه دهنده : Manam

آدرس پایانه

curl -X POST "https://api.apieco.ir/manam/v1/auth/clients/add"
--header 'apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}'

پارامترهای پایانه

Header Parameters:
apieco-key:{YOUR_APIECO_KEY}
Content-Type : application/json
x-consumer-id
x-consumer-username
tenant_username
manam_auth

متد / نام پایانه

POST addclient

POST addtenantadmin/operator

POST confirmuserforgetphone

POST confrirmuserforgetemail

PUT Deactive tenant

POST Deactive tenant admin/operator

DELETE deleteclient

DELETE deletetenant

DELETE deleteuser

POST Forget password with email

POST Forget password with phone

GET getclient

GET Get tenant admins

GET Get tenant clients

GET Get tenant detail

GET Get tenant login infos

GET GET tenant user login infos

GET Get tenant users

GET get user

POST loginWithTenantPassword

POST loginuser

POST add a member

DELETE delete a member

GET get member details

GET list members of the given organization

PUT update a member

POST orgs/create

DELETE orgs/delete

GET orgs/details

GET list organizations

PUT orgs/update

POST refresh token

POST register Tenant

POST register user

POST resend verification

PUT reset password user

POST Revoke client secret

POST revoke refresh token

POST send otp code to user

POST Tenant Confirm Forget Email

POST Tenant Forget Password Email

PUT Update tenant

PUT update user

POST Validate user email

POST Validate user phone

POST verify otp code

GET tenant audit logs

GET health check

GET moitoring send email

GET moitoring send sms

kurtköy escort
kartal escort taksim escort alara escort sirinevler escort antalya escort