وب سرویس استعلام جای پارک با مختصات

وب سرویس استعلام جای پارک براساس مختصات

تجاری
1/10

محبوبیت

ms

تاخیر

%

نرخ موفقیت

با مشخص کردن یک نقطه مختصات و یک شعاع برای این وب‌سرویس، جایگاه‌های پارک موجود در آن محدوده به شما نمایش داده می‌شوند.

وب‌سرویس استعلام جای پارک

  • راهنمای شهری
  • اپلیکیشن عمومی و چندمنظوره
  • نقشه
توسعه دهنده :

متد / نام پایانه

kurtköy escort